ശിവപുരി, മധ്യപ്രദേശ് : സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

ശിവപുരി : സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

22 മെയ് 2024
74,290
+0.00
തീയതി വില മാറ്റുക
21 മെയ് 2024 74,290 -380.00
20 മെയ് 2024 74,670 +650.00
19 മെയ് 2024 74,020 +10.00
18 മെയ് 2024 74,010 +0.00
17 മെയ് 2024 74,010 +800.00
16 മെയ് 2024 73,210 -130.00
15 മെയ് 2024 73,340 +800.00
14 മെയ് 2024 72,540 +470.00
13 മെയ് 2024 72,070 -880.00
12 മെയ് 2024 72,950 +10.00
ശിവപുരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 74,670
ശിവപുരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 70,840
ശിവപുരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ശരാശരി വില 72,501
ശിവപുരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : തുറക്കുന്ന വില (01 മെയ്) 70,850
ശിവപുരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ക്ലോസിംഗ് വില (21 മെയ്) 74,290
ശിവപുരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 73,070
ശിവപുരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 68,330
ശിവപുരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ശരാശരി വില 71,382
ശിവപുരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഏപ്രിൽ) 68,330
ശിവപുരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ഏപ്രിൽ) 70,610
ശിവപുരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 68,110
ശിവപുരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 63,740
ശിവപുരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ശരാശരി വില 65,970
ശിവപുരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : തുറക്കുന്ന വില (01 മാർച്ച്) 63,740
ശിവപുരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മാർച്ച്) 67,700
ശിവപുരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 62,950
ശിവപുരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 61,460
ശിവപുരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ശരാശരി വില 62,271
ശിവപുരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : തുറക്കുന്ന വില (01 ഫെബ്രുവരി) 62,950
ശിവപുരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ക്ലോസിംഗ് വില (29 ഫെബ്രുവരി) 62,670
ശിവപുരി - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : സ്വർണ്ണ വില

ശിവപുരി : വെള്ളി നിരക്ക്

22 മെയ് 2024
94,830.00
+0.00
തീയതി വില മാറ്റുക
21 മെയ് 2024 94,830 -770.00
20 മെയ് 2024 95,600 +4,340.00
19 മെയ് 2024 91,260 +10.00
18 മെയ് 2024 91,250 +0.00
17 മെയ് 2024 91,250 +3,830.00
16 മെയ് 2024 87,420 +380.00
15 മെയ് 2024 87,040 +1,540.00
14 മെയ് 2024 85,500 +560.00
13 മെയ് 2024 84,940 -100.00
12 മെയ് 2024 85,040 +10.00
ശിവപുരി വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 95,600
ശിവപുരി വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 81,050
ശിവപുരി വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ശരാശരി വില 86,023
ശിവപുരി വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : തുറക്കുന്ന വില (01 മെയ്) 81,190
ശിവപുരി വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ക്ലോസിംഗ് വില (21 മെയ്) 94,830
ശിവപുരി വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 84,110
ശിവപുരി വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 75,750
ശിവപുരി വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ശരാശരി വില 81,846
ശിവപുരി വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഏപ്രിൽ) 75,750
ശിവപുരി വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ഏപ്രിൽ) 80,910
ശിവപുരി വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 75,760
ശിവപുരി വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 72,270
ശിവപുരി വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ശരാശരി വില 74,618
ശിവപുരി വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : തുറക്കുന്ന വില (01 മാർച്ച്) 72,270
ശിവപുരി വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മാർച്ച്) 75,220
ശിവപുരി വെള്ളി നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 72,400
ശിവപുരി വെള്ളി നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 69,140
ശിവപുരി വെള്ളി നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ശരാശരി വില 70,998
ശിവപുരി വെള്ളി നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : തുറക്കുന്ന വില (01 ഫെബ്രുവരി) 72,400
ശിവപുരി വെള്ളി നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ക്ലോസിംഗ് വില (29 ഫെബ്രുവരി) 71,250
ശിവപുരി - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : വെള്ളി വില