ഗോരഖ്പൂർ, ഉത്തർപ്രദേശ് : സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

ഗോരഖ്പൂർ : സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

29 നവംബർ 2023
62,780
+240.00
തീയതി വില മാറ്റുക
28 നവംബർ 2023 62,540 +950.00
27 നവംബർ 2023 61,590 +10.00
26 നവംബർ 2023 61,580 +0.00
25 നവംബർ 2023 61,580 +10.00
24 നവംബർ 2023 61,570 +300.00
23 നവംബർ 2023 61,270 +60.00
22 നവംബർ 2023 61,210 -180.00
21 നവംബർ 2023 61,390 +500.00
20 നവംബർ 2023 60,890 -30.00
19 നവംബർ 2023 60,920 +0.00
ഗോരഖ്പൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - നവംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 62,540
ഗോരഖ്പൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - നവംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 59,780
ഗോരഖ്പൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - നവംബർ : ശരാശരി വില 60,865
ഗോരഖ്പൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - നവംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 നവംബർ) 60,880
ഗോരഖ്പൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - നവംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (28 നവംബർ) 62,540
ഗോരഖ്പൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 61,350
ഗോരഖ്പൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 56,560
ഗോരഖ്പൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ശരാശരി വില 59,213
ഗോരഖ്പൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഒക്ടോബർ) 57,520
ഗോരഖ്പൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ഒക്ടോബർ) 61,000
ഗോരഖ്പൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 59,560
ഗോരഖ്പൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 57,310
ഗോരഖ്പൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ശരാശരി വില 58,929
ഗോരഖ്പൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 സെപ്റ്റംബർ) 59,500
ഗോരഖ്പൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 സെപ്റ്റംബർ) 57,510
ഗോരഖ്പൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 59,540
ഗോരഖ്പൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 58,310
ഗോരഖ്പൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ശരാശരി വില 58,971
ഗോരഖ്പൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : തുറക്കുന്ന വില (01 ഓഗസ്റ്റ്) 59,350
ഗോരഖ്പൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ഓഗസ്റ്റ്) 59,460
ഗോരഖ്പൂർ - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : സ്വർണ്ണ വില

ഗോരഖ്പൂർ : വെള്ളി നിരക്ക്

29 നവംബർ 2023
75,640.00
+170.00
തീയതി വില മാറ്റുക
28 നവംബർ 2023 75,470 +1,290.00
27 നവംബർ 2023 74,180 +10.00
26 നവംബർ 2023 74,170 +0.00
25 നവംബർ 2023 74,170 +10.00
24 നവംബർ 2023 74,160 +1,020.00
23 നവംബർ 2023 73,140 +130.00
22 നവംബർ 2023 73,010 -470.00
21 നവംബർ 2023 73,480 +570.00
20 നവംബർ 2023 72,910 -460.00
19 നവംബർ 2023 73,370 +0.00
ഗോരഖ്പൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - നവംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 75,470
ഗോരഖ്പൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - നവംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 70,120
ഗോരഖ്പൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - നവംബർ : ശരാശരി വില 72,409
ഗോരഖ്പൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - നവംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 നവംബർ) 71,410
ഗോരഖ്പൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - നവംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (28 നവംബർ) 75,470
ഗോരഖ്പൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 72,960
ഗോരഖ്പൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 66,740
ഗോരഖ്പൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ശരാശരി വില 70,612
ഗോരഖ്പൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഒക്ടോബർ) 69,800
ഗോരഖ്പൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ഒക്ടോബർ) 71,760
ഗോരഖ്പൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 74,850
ഗോരഖ്പൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 69,790
ഗോരഖ്പൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ശരാശരി വില 72,210
ഗോരഖ്പൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 സെപ്റ്റംബർ) 74,840
ഗോരഖ്പൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 സെപ്റ്റംബർ) 69,790
ഗോരഖ്പൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 75,420
ഗോരഖ്പൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 69,900
ഗോരഖ്പൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ശരാശരി വില 72,083
ഗോരഖ്പൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : തുറക്കുന്ന വില (01 ഓഗസ്റ്റ്) 74,070
ഗോരഖ്പൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ഓഗസ്റ്റ്) 75,420
ഗോരഖ്പൂർ - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : വെള്ളി വില