ടെൻ‌ന ou പാൽ, മണിപ്പൂർ : സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

ടെൻ‌ന ou പാൽ : സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

23 സെപ്റ്റംബർ 2023
59,360
+0.00
തീയതി വില മാറ്റുക
22 സെപ്റ്റംബർ 2023 59,360 +120.00
21 സെപ്റ്റംബർ 2023 59,240 -560.00
20 സെപ്റ്റംബർ 2023 59,800 +160.00
19 സെപ്റ്റംബർ 2023 59,640 +0.00
18 സെപ്റ്റംബർ 2023 59,640 +240.00
17 സെപ്റ്റംബർ 2023 59,400 +10.00
16 സെപ്റ്റംബർ 2023 59,390 +0.00
15 സെപ്റ്റംബർ 2023 59,390 +440.00
14 സെപ്റ്റംബർ 2023 58,950 -20.00
13 സെപ്റ്റംബർ 2023 58,970 -40.00
ടെൻ‌ന ou പാൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 59,800
ടെൻ‌ന ou പാൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 58,950
ടെൻ‌ന ou പാൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ശരാശരി വില 59,418
ടെൻ‌ന ou പാൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 സെപ്റ്റംബർ) 59,730
ടെൻ‌ന ou പാൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (22 സെപ്റ്റംബർ) 59,360
ടെൻ‌ന ou പാൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 59,780
ടെൻ‌ന ou പാൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 58,540
ടെൻ‌ന ou പാൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ശരാശരി വില 59,205
ടെൻ‌ന ou പാൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : തുറക്കുന്ന വില (01 ഓഗസ്റ്റ്) 59,590
ടെൻ‌ന ou പാൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ഓഗസ്റ്റ്) 59,690
ടെൻ‌ന ou പാൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 60,270
ടെൻ‌ന ou പാൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 58,510
ടെൻ‌ന ou പാൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ശരാശരി വില 59,473
ടെൻ‌ന ou പാൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂലൈ) 58,510
ടെൻ‌ന ou പാൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ജൂലൈ) 60,270
ടെൻ‌ന ou പാൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 60,430
ടെൻ‌ന ou പാൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 58,380
ടെൻ‌ന ou പാൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ശരാശരി വില 59,381
ടെൻ‌ന ou പാൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂൺ) 60,430
ടെൻ‌ന ou പാൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ജൂൺ) 58,500
ടെൻ‌ന ou പാൽ - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : സ്വർണ്ണ വില

ടെൻ‌ന ou പാൽ : വെള്ളി നിരക്ക്

23 സെപ്റ്റംബർ 2023
73,510.00
+0.00
തീയതി വില മാറ്റുക
22 സെപ്റ്റംബർ 2023 73,510 +250.00
21 സെപ്റ്റംബർ 2023 73,260 -140.00
20 സെപ്റ്റംബർ 2023 73,400 +670.00
19 സെപ്റ്റംബർ 2023 72,730 +10.00
18 സെപ്റ്റംബർ 2023 72,720 +420.00
17 സെപ്റ്റംബർ 2023 72,300 +10.00
16 സെപ്റ്റംബർ 2023 72,290 +10.00
15 സെപ്റ്റംബർ 2023 72,280 +1,260.00
14 സെപ്റ്റംബർ 2023 71,020 -500.00
13 സെപ്റ്റംബർ 2023 71,520 -490.00
ടെൻ‌ന ou പാൽ വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 75,150
ടെൻ‌ന ou പാൽ വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 71,020
ടെൻ‌ന ou പാൽ വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ശരാശരി വില 72,812
ടെൻ‌ന ou പാൽ വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 സെപ്റ്റംബർ) 75,140
ടെൻ‌ന ou പാൽ വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (22 സെപ്റ്റംബർ) 73,510
ടെൻ‌ന ou പാൽ വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 75,720
ടെൻ‌ന ou പാൽ വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 70,180
ടെൻ‌ന ou പാൽ വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ശരാശരി വില 72,369
ടെൻ‌ന ou പാൽ വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : തുറക്കുന്ന വില (01 ഓഗസ്റ്റ്) 74,370
ടെൻ‌ന ou പാൽ വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ഓഗസ്റ്റ്) 75,720
ടെൻ‌ന ou പാൽ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 76,740
ടെൻ‌ന ou പാൽ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 70,210
ടെൻ‌ന ou പാൽ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ശരാശരി വില 73,924
ടെൻ‌ന ou പാൽ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂലൈ) 70,210
ടെൻ‌ന ou പാൽ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ജൂലൈ) 75,810
ടെൻ‌ന ou പാൽ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 74,290
ടെൻ‌ന ou പാൽ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 68,580
ടെൻ‌ന ou പാൽ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ശരാശരി വില 71,748
ടെൻ‌ന ou പാൽ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂൺ) 73,010
ടെൻ‌ന ou പാൽ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ജൂൺ) 70,210
ടെൻ‌ന ou പാൽ - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : വെള്ളി വില