വിശാഖപട്ടണം, ആന്ധ്രപ്രദേശ് : സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

വിശാഖപട്ടണം : സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

15 ജൂൺ 2024
72,050
+0.00
തീയതി വില മാറ്റുക
14 ജൂൺ 2024 72,050 +820.00
13 ജൂൺ 2024 71,230 -760.00
12 ജൂൺ 2024 71,990 +410.00
11 ജൂൺ 2024 71,580 +90.00
10 ജൂൺ 2024 71,490 +80.00
09 ജൂൺ 2024 71,410 +10.00
08 ജൂൺ 2024 71,400 +0.00
07 ജൂൺ 2024 71,400 -1,770.00
06 ജൂൺ 2024 73,170 +580.00
05 ജൂൺ 2024 72,590 +550.00
വിശാഖപട്ടണം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 73,170
വിശാഖപട്ടണം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 71,230
വിശാഖപട്ടണം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ശരാശരി വില 71,881
വിശാഖപട്ടണം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂൺ) 71,870
വിശാഖപട്ടണം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ക്ലോസിംഗ് വില (14 ജൂൺ) 72,050
വിശാഖപട്ടണം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 74,710
വിശാഖപട്ടണം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 70,880
വിശാഖപട്ടണം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ശരാശരി വില 72,412
വിശാഖപട്ടണം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : തുറക്കുന്ന വില (01 മെയ്) 70,880
വിശാഖപട്ടണം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മെയ്) 71,870
വിശാഖപട്ടണം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 73,110
വിശാഖപട്ടണം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 68,360
വിശാഖപട്ടണം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ശരാശരി വില 71,420
വിശാഖപട്ടണം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഏപ്രിൽ) 68,360
വിശാഖപട്ടണം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ഏപ്രിൽ) 70,650
വിശാഖപട്ടണം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 68,140
വിശാഖപട്ടണം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 63,770
വിശാഖപട്ടണം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ശരാശരി വില 66,005
വിശാഖപട്ടണം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : തുറക്കുന്ന വില (01 മാർച്ച്) 63,770
വിശാഖപട്ടണം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മാർച്ച്) 67,740
വിശാഖപട്ടണം - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : സ്വർണ്ണ വില

വിശാഖപട്ടണം : വെള്ളി നിരക്ക്

15 ജൂൺ 2024
89,500.00
+0.00
തീയതി വില മാറ്റുക
14 ജൂൺ 2024 89,500 +1,190.00
13 ജൂൺ 2024 88,310 -2,420.00
12 ജൂൺ 2024 90,730 +1,760.00
11 ജൂൺ 2024 88,970 -1,350.00
10 ജൂൺ 2024 90,320 +1,130.00
09 ജൂൺ 2024 89,190 +0.00
08 ജൂൺ 2024 89,190 +10.00
07 ജൂൺ 2024 89,180 -4,940.00
06 ജൂൺ 2024 94,120 +3,270.00
05 ജൂൺ 2024 90,850 +950.00
വിശാഖപട്ടണം വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 94,120
വിശാഖപട്ടണം വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 88,310
വിശാഖപട്ടണം വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ശരാശരി വില 90,457
വിശാഖപട്ടണം വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂൺ) 91,910
വിശാഖപട്ടണം വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ക്ലോസിംഗ് വില (14 ജൂൺ) 89,500
വിശാഖപട്ടണം വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 96,440
വിശാഖപട്ടണം വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 81,100
വിശാഖപട്ടണം വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ശരാശരി വില 88,344
വിശാഖപട്ടണം വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : തുറക്കുന്ന വില (01 മെയ്) 81,240
വിശാഖപട്ടണം വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മെയ്) 91,900
വിശാഖപട്ടണം വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 84,150
വിശാഖപട്ടണം വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 75,790
വിശാഖപട്ടണം വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ശരാശരി വില 81,889
വിശാഖപട്ടണം വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഏപ്രിൽ) 75,790
വിശാഖപട്ടണം വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ഏപ്രിൽ) 80,950
വിശാഖപട്ടണം വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 75,800
വിശാഖപട്ടണം വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 72,310
വിശാഖപട്ടണം വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ശരാശരി വില 74,657
വിശാഖപട്ടണം വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : തുറക്കുന്ന വില (01 മാർച്ച്) 72,310
വിശാഖപട്ടണം വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മാർച്ച്) 75,260
വിശാഖപട്ടണം - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : വെള്ളി വില