കർണാടക : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

കർണാടക : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
ബാഗൽകോട്ട് 04 മാർച്ച് 2024 63,730
ബാംഗ്ലൂർ 04 മാർച്ച് 2024 63,730
ബാംഗ്ലൂർ റൂറൽ 04 മാർച്ച് 2024 63,730
ബെൽഗാം 04 മാർച്ച് 2024 63,730
ബെല്ലാരി 04 മാർച്ച് 2024 63,730
ബിദാർ 04 മാർച്ച് 2024 63,730
ബിജാപൂർ 04 മാർച്ച് 2024 63,730
ചമരാജനഗർ 04 മാർച്ച് 2024 63,730
ചിക്കബല്ലപുര 04 മാർച്ച് 2024 63,730
ചിക്മഗലൂർ 04 മാർച്ച് 2024 63,730
ചിത്രദുർഗ 04 മാർച്ച് 2024 63,730
ദക്ഷിണ കന്നാദ് 04 മാർച്ച് 2024 63,730
ദാവൻഗെരെ 04 മാർച്ച് 2024 63,730
ധാർവാഡ് 04 മാർച്ച് 2024 63,730
ഗഡാഗ് 04 മാർച്ച് 2024 63,730
ഗുൽബർഗ 04 മാർച്ച് 2024 63,730
ഹസ്സൻ 04 മാർച്ച് 2024 63,730
ഹവേരി 04 മാർച്ച് 2024 63,730
കോഡാഗു 04 മാർച്ച് 2024 63,730
കോലാർ 04 മാർച്ച് 2024 63,730
കോപ്പൽ 04 മാർച്ച് 2024 63,730
മാണ്ഡ്യ 04 മാർച്ച് 2024 63,730
മൈസൂർ 04 മാർച്ച് 2024 63,730
റൈച്ചൂർ 04 മാർച്ച് 2024 63,730
രാമനഗര 04 മാർച്ച് 2024 63,730
ഷിമോഗ 04 മാർച്ച് 2024 63,730
തുംകൂർ 04 മാർച്ച് 2024 63,730
ഉഡുപ്പി 04 മാർച്ച് 2024 63,730
ഉത്തർ കന്നാദ് 04 മാർച്ച് 2024 63,730
യാദ്‌ഗീർ 04 മാർച്ച് 2024 63,730

കർണാടക : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും വെള്ളി നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
ബാഗൽകോട്ട് 04 മാർച്ച് 2024 72,260
ബാംഗ്ലൂർ 04 മാർച്ച് 2024 72,260
ബാംഗ്ലൂർ റൂറൽ 04 മാർച്ച് 2024 72,260
ബെൽഗാം 04 മാർച്ച് 2024 72,260
ബെല്ലാരി 04 മാർച്ച് 2024 72,260
ബിദാർ 04 മാർച്ച് 2024 72,260
ബിജാപൂർ 04 മാർച്ച് 2024 72,260
ചമരാജനഗർ 04 മാർച്ച് 2024 72,260
ചിക്കബല്ലപുര 04 മാർച്ച് 2024 72,260
ചിക്മഗലൂർ 04 മാർച്ച് 2024 72,260
ചിത്രദുർഗ 04 മാർച്ച് 2024 72,260
ദക്ഷിണ കന്നാദ് 04 മാർച്ച് 2024 72,260
ദാവൻഗെരെ 04 മാർച്ച് 2024 72,260
ധാർവാഡ് 04 മാർച്ച് 2024 72,260
ഗഡാഗ് 04 മാർച്ച് 2024 72,260
ഗുൽബർഗ 04 മാർച്ച് 2024 72,260
ഹസ്സൻ 04 മാർച്ച് 2024 72,260
ഹവേരി 04 മാർച്ച് 2024 72,260
കോഡാഗു 04 മാർച്ച് 2024 72,260
കോലാർ 04 മാർച്ച് 2024 72,260
കോപ്പൽ 04 മാർച്ച് 2024 72,260
മാണ്ഡ്യ 04 മാർച്ച് 2024 72,260
മൈസൂർ 04 മാർച്ച് 2024 72,260
റൈച്ചൂർ 04 മാർച്ച് 2024 72,260
രാമനഗര 04 മാർച്ച് 2024 72,260
ഷിമോഗ 04 മാർച്ച് 2024 72,260
തുംകൂർ 04 മാർച്ച് 2024 72,260
ഉഡുപ്പി 04 മാർച്ച് 2024 72,260
ഉത്തർ കന്നാദ് 04 മാർച്ച് 2024 72,260
യാദ്‌ഗീർ 04 മാർച്ച് 2024 72,260