കർണാടക : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

കർണാടക : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
ബാഗൽകോട്ട് 18 ഓഗസ്റ്റ് 2022 51,750
ബാംഗ്ലൂർ 18 ഓഗസ്റ്റ് 2022 51,750
ബാംഗ്ലൂർ റൂറൽ 18 ഓഗസ്റ്റ് 2022 51,750
ബെൽഗാം 18 ഓഗസ്റ്റ് 2022 51,750
ബെല്ലാരി 18 ഓഗസ്റ്റ് 2022 51,750
ബിദാർ 18 ഓഗസ്റ്റ് 2022 51,750
ബിജാപൂർ 18 ഓഗസ്റ്റ് 2022 51,750
ചമരാജനഗർ 18 ഓഗസ്റ്റ് 2022 51,750
ചിക്കബല്ലപുര 18 ഓഗസ്റ്റ് 2022 51,750
ചിക്മഗലൂർ 18 ഓഗസ്റ്റ് 2022 51,750
ചിത്രദുർഗ 18 ഓഗസ്റ്റ് 2022 51,750
ദക്ഷിണ കന്നാദ് 18 ഓഗസ്റ്റ് 2022 51,750
ദാവൻഗെരെ 18 ഓഗസ്റ്റ് 2022 51,750
ധാർവാഡ് 18 ഓഗസ്റ്റ് 2022 51,750
ഗഡാഗ് 18 ഓഗസ്റ്റ് 2022 51,750
ഗുൽബർഗ 18 ഓഗസ്റ്റ് 2022 51,750
ഹസ്സൻ 18 ഓഗസ്റ്റ് 2022 51,750
ഹവേരി 18 ഓഗസ്റ്റ് 2022 51,750
കോഡാഗു 18 ഓഗസ്റ്റ് 2022 51,750
കോലാർ 18 ഓഗസ്റ്റ് 2022 51,750
കോപ്പൽ 18 ഓഗസ്റ്റ് 2022 51,750
മാണ്ഡ്യ 18 ഓഗസ്റ്റ് 2022 51,750
മൈസൂർ 18 ഓഗസ്റ്റ് 2022 51,750
റൈച്ചൂർ 18 ഓഗസ്റ്റ് 2022 51,750
രാമനഗര 18 ഓഗസ്റ്റ് 2022 51,750
ഷിമോഗ 18 ഓഗസ്റ്റ് 2022 51,750
തുംകൂർ 18 ഓഗസ്റ്റ് 2022 51,750
ഉഡുപ്പി 18 ഓഗസ്റ്റ് 2022 51,750
ഉത്തർ കന്നാദ് 18 ഓഗസ്റ്റ് 2022 51,750
യാദ്‌ഗീർ 18 ഓഗസ്റ്റ് 2022 51,750

കർണാടക : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും വെള്ളി നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
ബാഗൽകോട്ട് 18 ഓഗസ്റ്റ് 2022 57,130
ബാംഗ്ലൂർ 18 ഓഗസ്റ്റ് 2022 57,130
ബാംഗ്ലൂർ റൂറൽ 18 ഓഗസ്റ്റ് 2022 57,130
ബെൽഗാം 18 ഓഗസ്റ്റ് 2022 57,130
ബെല്ലാരി 18 ഓഗസ്റ്റ് 2022 57,130
ബിദാർ 18 ഓഗസ്റ്റ് 2022 57,130
ബിജാപൂർ 18 ഓഗസ്റ്റ് 2022 57,130
ചമരാജനഗർ 18 ഓഗസ്റ്റ് 2022 57,130
ചിക്കബല്ലപുര 18 ഓഗസ്റ്റ് 2022 57,130
ചിക്മഗലൂർ 18 ഓഗസ്റ്റ് 2022 57,130
ചിത്രദുർഗ 18 ഓഗസ്റ്റ് 2022 57,130
ദക്ഷിണ കന്നാദ് 18 ഓഗസ്റ്റ് 2022 57,130
ദാവൻഗെരെ 18 ഓഗസ്റ്റ് 2022 57,130
ധാർവാഡ് 18 ഓഗസ്റ്റ് 2022 57,130
ഗഡാഗ് 18 ഓഗസ്റ്റ് 2022 57,130
ഗുൽബർഗ 18 ഓഗസ്റ്റ് 2022 57,130
ഹസ്സൻ 18 ഓഗസ്റ്റ് 2022 57,130
ഹവേരി 18 ഓഗസ്റ്റ് 2022 57,130
കോഡാഗു 18 ഓഗസ്റ്റ് 2022 57,130
കോലാർ 18 ഓഗസ്റ്റ് 2022 57,130
കോപ്പൽ 18 ഓഗസ്റ്റ് 2022 57,130
മാണ്ഡ്യ 18 ഓഗസ്റ്റ് 2022 57,130
മൈസൂർ 18 ഓഗസ്റ്റ് 2022 57,130
റൈച്ചൂർ 18 ഓഗസ്റ്റ് 2022 57,130
രാമനഗര 18 ഓഗസ്റ്റ് 2022 57,130
ഷിമോഗ 18 ഓഗസ്റ്റ് 2022 57,130
തുംകൂർ 18 ഓഗസ്റ്റ് 2022 57,130
ഉഡുപ്പി 18 ഓഗസ്റ്റ് 2022 57,130
ഉത്തർ കന്നാദ് 18 ഓഗസ്റ്റ് 2022 57,130
യാദ്‌ഗീർ 18 ഓഗസ്റ്റ് 2022 57,130