രാജ്ഗഡ്, മധ്യപ്രദേശ് : സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

രാജ്ഗഡ് : സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

02 ജൂൺ 2023
60,260
+20.00
തീയതി വില മാറ്റുക
01 ജൂൺ 2023 60,240 +10.00
31 മെയ് 2023 60,230 +10.00
30 മെയ് 2023 60,220 +510.00
29 മെയ് 2023 59,710 +80.00
28 മെയ് 2023 59,630 +0.00
27 മെയ് 2023 59,630 +10.00
26 മെയ് 2023 59,620 -90.00
25 മെയ് 2023 59,710 -380.00
24 മെയ് 2023 60,090 -390.00
23 മെയ് 2023 60,480 -20.00
രാജ്ഗഡ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 60,240
രാജ്ഗഡ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 60,240
രാജ്ഗഡ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ശരാശരി വില 60,240
രാജ്ഗഡ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂൺ) 60,240
രാജ്ഗഡ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ക്ലോസിംഗ് വില (01 ജൂൺ) 60,240
രാജ്ഗഡ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 61,650
രാജ്ഗഡ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 59,620
രാജ്ഗഡ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ശരാശരി വില 60,577
രാജ്ഗഡ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : തുറക്കുന്ന വില (01 മെയ്) 60,080
രാജ്ഗഡ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മെയ്) 60,230
രാജ്ഗഡ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 61,300
രാജ്ഗഡ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 59,590
രാജ്ഗഡ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ശരാശരി വില 60,310
രാജ്ഗഡ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഏപ്രിൽ) 59,590
രാജ്ഗഡ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ഏപ്രിൽ) 60,070
രാജ്ഗഡ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 59,830
രാജ്ഗഡ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 55,020
രാജ്ഗഡ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ശരാശരി വില 57,847
രാജ്ഗഡ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : തുറക്കുന്ന വില (01 മാർച്ച്) 55,950
രാജ്ഗഡ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മാർച്ച്) 59,580
രാജ്ഗഡ് - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : സ്വർണ്ണ വില

രാജ്ഗഡ് : വെള്ളി നിരക്ക്

02 ജൂൺ 2023
72,870.00
+100.00
തീയതി വില മാറ്റുക
01 ജൂൺ 2023 72,770 +470.00
31 മെയ് 2023 72,300 +1,080.00
30 മെയ് 2023 71,220 -30.00
29 മെയ് 2023 71,250 -180.00
28 മെയ് 2023 71,430 +10.00
27 മെയ് 2023 71,420 +0.00
26 മെയ് 2023 71,420 +1,080.00
25 മെയ് 2023 70,340 -830.00
24 മെയ് 2023 71,170 -1,090.00
23 മെയ് 2023 72,260 -570.00
രാജ്ഗഡ് വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 72,770
രാജ്ഗഡ് വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 72,770
രാജ്ഗഡ് വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ശരാശരി വില 72,770
രാജ്ഗഡ് വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂൺ) 72,770
രാജ്ഗഡ് വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ക്ലോസിംഗ് വില (01 ജൂൺ) 72,770
രാജ്ഗഡ് വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 78,070
രാജ്ഗഡ് വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 70,340
രാജ്ഗഡ് വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ശരാശരി വില 73,843
രാജ്ഗഡ് വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : തുറക്കുന്ന വില (01 മെയ്) 75,480
രാജ്ഗഡ് വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മെയ്) 72,300
രാജ്ഗഡ് വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 77,260
രാജ്ഗഡ് വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 72,290
രാജ്ഗഡ് വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ശരാശരി വില 74,892
രാജ്ഗഡ് വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഏപ്രിൽ) 72,370
രാജ്ഗഡ് വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ഏപ്രിൽ) 75,480
രാജ്ഗഡ് വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 72,360
രാജ്ഗഡ് വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 61,910
രാജ്ഗഡ് വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ശരാശരി വില 67,052
രാജ്ഗഡ് വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : തുറക്കുന്ന വില (01 മാർച്ച്) 64,520
രാജ്ഗഡ് വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മാർച്ച്) 72,360
രാജ്ഗഡ് - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : വെള്ളി വില