ബെട്ടയ്യ, ബീഹാർ : സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

ബെട്ടയ്യ : സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

07 ജൂൺ 2023
59,920
+0.00
തീയതി വില മാറ്റുക
06 ജൂൺ 2023 59,920 +180.00
05 ജൂൺ 2023 59,740 +240.00
04 ജൂൺ 2023 59,500 +10.00
03 ജൂൺ 2023 59,490 +0.00
02 ജൂൺ 2023 59,490 -650.00
01 ജൂൺ 2023 60,140 +0.00
31 മെയ് 2023 60,140 +20.00
30 മെയ് 2023 60,120 +500.00
29 മെയ് 2023 59,620 +80.00
28 മെയ് 2023 59,540 +10.00
ബെട്ടയ്യ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 60,140
ബെട്ടയ്യ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 59,490
ബെട്ടയ്യ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ശരാശരി വില 59,713
ബെട്ടയ്യ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂൺ) 60,140
ബെട്ടയ്യ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ക്ലോസിംഗ് വില (06 ജൂൺ) 59,920
ബെട്ടയ്യ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 61,550
ബെട്ടയ്യ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 59,530
ബെട്ടയ്യ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ശരാശരി വില 60,482
ബെട്ടയ്യ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : തുറക്കുന്ന വില (01 മെയ്) 59,980
ബെട്ടയ്യ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മെയ്) 60,140
ബെട്ടയ്യ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 61,200
ബെട്ടയ്യ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 59,490
ബെട്ടയ്യ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ശരാശരി വില 60,212
ബെട്ടയ്യ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഏപ്രിൽ) 59,490
ബെട്ടയ്യ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ഏപ്രിൽ) 59,980
ബെട്ടയ്യ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 59,730
ബെട്ടയ്യ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 54,930
ബെട്ടയ്യ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ശരാശരി വില 57,755
ബെട്ടയ്യ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : തുറക്കുന്ന വില (01 മാർച്ച്) 55,860
ബെട്ടയ്യ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മാർച്ച്) 59,490
ബെട്ടയ്യ - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : സ്വർണ്ണ വില

ബെട്ടയ്യ : വെള്ളി നിരക്ക്

07 ജൂൺ 2023
71,990.00
+0.00
തീയതി വില മാറ്റുക
06 ജൂൺ 2023 71,990 +60.00
05 ജൂൺ 2023 71,930 -110.00
04 ജൂൺ 2023 72,040 +10.00
03 ജൂൺ 2023 72,030 +0.00
02 ജൂൺ 2023 72,030 -630.00
01 ജൂൺ 2023 72,660 +480.00
31 മെയ് 2023 72,180 +1,070.00
30 മെയ് 2023 71,110 -30.00
29 മെയ് 2023 71,140 -180.00
28 മെയ് 2023 71,320 +10.00
ബെട്ടയ്യ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 72,660
ബെട്ടയ്യ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 71,930
ബെട്ടയ്യ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ശരാശരി വില 72,113
ബെട്ടയ്യ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂൺ) 72,660
ബെട്ടയ്യ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ക്ലോസിംഗ് വില (06 ജൂൺ) 71,990
ബെട്ടയ്യ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 77,950
ബെട്ടയ്യ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 70,230
ബെട്ടയ്യ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ശരാശരി വില 73,725
ബെട്ടയ്യ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : തുറക്കുന്ന വില (01 മെയ്) 75,360
ബെട്ടയ്യ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മെയ്) 72,180
ബെട്ടയ്യ വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 77,140
ബെട്ടയ്യ വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 72,170
ബെട്ടയ്യ വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ശരാശരി വില 74,772
ബെട്ടയ്യ വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഏപ്രിൽ) 72,250
ബെട്ടയ്യ വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ഏപ്രിൽ) 75,360
ബെട്ടയ്യ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 72,250
ബെട്ടയ്യ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 61,810
ബെട്ടയ്യ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ശരാശരി വില 66,945
ബെട്ടയ്യ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : തുറക്കുന്ന വില (01 മാർച്ച്) 64,420
ബെട്ടയ്യ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മാർച്ച്) 72,250
ബെട്ടയ്യ - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : വെള്ളി വില