മലപ്പുറം, കേരളം : സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

മലപ്പുറം : സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

02 ഡിസംബർ 2023
63,460
+0.00
തീയതി വില മാറ്റുക
01 ഡിസംബർ 2023 63,460 +730.00
30 നവംബർ 2023 62,730 -330.00
29 നവംബർ 2023 63,060 +350.00
28 നവംബർ 2023 62,710 +950.00
27 നവംബർ 2023 61,760 +0.00
26 നവംബർ 2023 61,760 +10.00
25 നവംബർ 2023 61,750 +0.00
24 നവംബർ 2023 61,750 +310.00
23 നവംബർ 2023 61,440 +60.00
22 നവംബർ 2023 61,380 -180.00
മലപ്പുറം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 63,460
മലപ്പുറം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 63,460
മലപ്പുറം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ശരാശരി വില 63,460
മലപ്പുറം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഡിസംബർ) 63,460
മലപ്പുറം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (01 ഡിസംബർ) 63,460
മലപ്പുറം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - നവംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 63,060
മലപ്പുറം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - നവംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 59,950
മലപ്പുറം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - നവംബർ : ശരാശരി വില 61,158
മലപ്പുറം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - നവംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 നവംബർ) 61,050
മലപ്പുറം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - നവംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 നവംബർ) 62,730
മലപ്പുറം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 61,520
മലപ്പുറം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 56,720
മലപ്പുറം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ശരാശരി വില 59,377
മലപ്പുറം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഒക്ടോബർ) 57,680
മലപ്പുറം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ഒക്ടോബർ) 61,170
മലപ്പുറം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 59,730
മലപ്പുറം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 57,470
മലപ്പുറം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ശരാശരി വില 59,088
മലപ്പുറം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 സെപ്റ്റംബർ) 59,660
മലപ്പുറം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 സെപ്റ്റംബർ) 57,670
മലപ്പുറം - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : സ്വർണ്ണ വില

മലപ്പുറം : വെള്ളി നിരക്ക്

02 ഡിസംബർ 2023
77,910.00
+0.00
തീയതി വില മാറ്റുക
01 ഡിസംബർ 2023 77,910 +410.00
30 നവംബർ 2023 77,500 +1,150.00
29 നവംബർ 2023 76,350 +670.00
28 നവംബർ 2023 75,680 +1,300.00
27 നവംബർ 2023 74,380 +0.00
26 നവംബർ 2023 74,380 +10.00
25 നവംബർ 2023 74,370 +0.00
24 നവംബർ 2023 74,370 +1,030.00
23 നവംബർ 2023 73,340 +130.00
22 നവംബർ 2023 73,210 -470.00
മലപ്പുറം വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 77,910
മലപ്പുറം വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 77,910
മലപ്പുറം വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ശരാശരി വില 77,910
മലപ്പുറം വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഡിസംബർ) 77,910
മലപ്പുറം വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (01 ഡിസംബർ) 77,910
മലപ്പുറം വെള്ളി നിരക്ക് - നവംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 77,500
മലപ്പുറം വെള്ളി നിരക്ക് - നവംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 70,310
മലപ്പുറം വെള്ളി നിരക്ക് - നവംബർ : ശരാശരി വില 72,898
മലപ്പുറം വെള്ളി നിരക്ക് - നവംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 നവംബർ) 71,600
മലപ്പുറം വെള്ളി നിരക്ക് - നവംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 നവംബർ) 77,500
മലപ്പുറം വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 73,170
മലപ്പുറം വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 66,920
മലപ്പുറം വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ശരാശരി വില 70,809
മലപ്പുറം വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഒക്ടോബർ) 69,990
മലപ്പുറം വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ഒക്ടോബർ) 71,960
മലപ്പുറം വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 75,060
മലപ്പുറം വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 69,980
മലപ്പുറം വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ശരാശരി വില 72,396
മലപ്പുറം വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 സെപ്റ്റംബർ) 75,050
മലപ്പുറം വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 സെപ്റ്റംബർ) 69,990
മലപ്പുറം - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : വെള്ളി വില