സിർസ, ഹരിയാന : സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

സിർസ : സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

02 ഡിസംബർ 2023
63,250
+0.00
തീയതി വില മാറ്റുക
01 ഡിസംബർ 2023 63,250 +730.00
30 നവംബർ 2023 62,520 -330.00
29 നവംബർ 2023 62,850 +350.00
28 നവംബർ 2023 62,500 +940.00
27 നവംബർ 2023 61,560 +10.00
26 നവംബർ 2023 61,550 +0.00
25 നവംബർ 2023 61,550 +10.00
24 നവംബർ 2023 61,540 +300.00
23 നവംബർ 2023 61,240 +60.00
22 നവംബർ 2023 61,180 -180.00
സിർസ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 63,250
സിർസ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 63,250
സിർസ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ശരാശരി വില 63,250
സിർസ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഡിസംബർ) 63,250
സിർസ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (01 ഡിസംബർ) 63,250
സിർസ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - നവംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 62,850
സിർസ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - നവംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 59,750
സിർസ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - നവംബർ : ശരാശരി വില 60,956
സിർസ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - നവംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 നവംബർ) 60,850
സിർസ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - നവംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 നവംബർ) 62,520
സിർസ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 61,320
സിർസ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 56,530
സിർസ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ശരാശരി വില 59,180
സിർസ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഒക്ടോബർ) 57,490
സിർസ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ഒക്ടോബർ) 60,970
സിർസ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 59,530
സിർസ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 57,280
സിർസ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ശരാശരി വില 58,898
സിർസ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 സെപ്റ്റംബർ) 59,470
സിർസ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 സെപ്റ്റംബർ) 57,480
സിർസ - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : സ്വർണ്ണ വില

സിർസ : വെള്ളി നിരക്ക്

02 ഡിസംബർ 2023
77,660.00
+0.00
തീയതി വില മാറ്റുക
01 ഡിസംബർ 2023 77,660 +420.00
30 നവംബർ 2023 77,240 +1,140.00
29 നവംബർ 2023 76,100 +670.00
28 നവംബർ 2023 75,430 +1,290.00
27 നവംബർ 2023 74,140 +10.00
26 നവംബർ 2023 74,130 +0.00
25 നവംബർ 2023 74,130 +10.00
24 നവംബർ 2023 74,120 +1,020.00
23 നവംബർ 2023 73,100 +130.00
22 നവംബർ 2023 72,970 -470.00
സിർസ വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 77,660
സിർസ വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 77,660
സിർസ വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ശരാശരി വില 77,660
സിർസ വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഡിസംബർ) 77,660
സിർസ വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (01 ഡിസംബർ) 77,660
സിർസ വെള്ളി നിരക്ക് - നവംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 77,240
സിർസ വെള്ളി നിരക്ക് - നവംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 70,080
സിർസ വെള്ളി നിരക്ക് - നവംബർ : ശരാശരി വില 72,658
സിർസ വെള്ളി നിരക്ക് - നവംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 നവംബർ) 71,370
സിർസ വെള്ളി നിരക്ക് - നവംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 നവംബർ) 77,240
സിർസ വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 72,930
സിർസ വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 66,700
സിർസ വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ശരാശരി വില 70,575
സിർസ വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഒക്ടോബർ) 69,760
സിർസ വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ഒക്ടോബർ) 71,720
സിർസ വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 74,810
സിർസ വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 69,750
സിർസ വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ശരാശരി വില 72,156
സിർസ വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 സെപ്റ്റംബർ) 74,800
സിർസ വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 സെപ്റ്റംബർ) 69,760
സിർസ - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : വെള്ളി വില