വെസ്റ്റ് കാമെംഗ്, അരുണാചൽ പ്രദേശ് : സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

വെസ്റ്റ് കാമെംഗ് : സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

18 ഓഗസ്റ്റ് 2022
51,870
+210.00
തീയതി വില മാറ്റുക
17 ഓഗസ്റ്റ് 2022 51,660 -340.00
16 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,000 -720.00
15 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,720 +0.00
14 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,720 +0.00
13 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,720 +10.00
12 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,710 +270.00
11 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,440 +100.00
10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,340 -40.00
09 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,380 +0.00
08 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,380 +410.00
വെസ്റ്റ് കാമെംഗ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 52,800
വെസ്റ്റ് കാമെംഗ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 51,600
വെസ്റ്റ് കാമെംഗ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ശരാശരി വില 52,256
വെസ്റ്റ് കാമെംഗ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : തുറക്കുന്ന വില (01 ഓഗസ്റ്റ്) 51,600
വെസ്റ്റ് കാമെംഗ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ക്ലോസിംഗ് വില (17 ഓഗസ്റ്റ്) 51,660
വെസ്റ്റ് കാമെംഗ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 53,490
വെസ്റ്റ് കാമെംഗ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 51,640
വെസ്റ്റ് കാമെംഗ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ശരാശരി വില 52,133
വെസ്റ്റ് കാമെംഗ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂലൈ) 51,850
വെസ്റ്റ് കാമെംഗ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ജൂലൈ) 51,640
വെസ്റ്റ് കാമെംഗ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 53,060
വെസ്റ്റ് കാമെംഗ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 51,520
വെസ്റ്റ് കാമെംഗ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ശരാശരി വില 52,224
വെസ്റ്റ് കാമെംഗ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂൺ) 52,190
വെസ്റ്റ് കാമെംഗ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ജൂൺ) 52,060
വെസ്റ്റ് കാമെംഗ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 53,120
വെസ്റ്റ് കാമെംഗ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 51,190
വെസ്റ്റ് കാമെംഗ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ശരാശരി വില 52,056
വെസ്റ്റ് കാമെംഗ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : തുറക്കുന്ന വില (01 മെയ്) 52,610
വെസ്റ്റ് കാമെംഗ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മെയ്) 52,260
വെസ്റ്റ് കാമെംഗ് - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : സ്വർണ്ണ വില

വെസ്റ്റ് കാമെംഗ് : വെള്ളി നിരക്ക്

18 ഓഗസ്റ്റ് 2022
57,270.00
+80.00
തീയതി വില മാറ്റുക
17 ഓഗസ്റ്റ് 2022 57,190 -830.00
16 ഓഗസ്റ്റ് 2022 58,020 -1,590.00
15 ഓഗസ്റ്റ് 2022 59,610 +10.00
14 ഓഗസ്റ്റ് 2022 59,600 +0.00
13 ഓഗസ്റ്റ് 2022 59,600 +10.00
12 ഓഗസ്റ്റ് 2022 59,590 +950.00
11 ഓഗസ്റ്റ് 2022 58,640 -570.00
10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 59,210 -120.00
09 ഓഗസ്റ്റ് 2022 59,330 +10.00
08 ഓഗസ്റ്റ് 2022 59,320 +1,670.00
വെസ്റ്റ് കാമെംഗ് വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 59,610
വെസ്റ്റ് കാമെംഗ് വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 57,190
വെസ്റ്റ് കാമെംഗ് വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ശരാശരി വില 58,556
വെസ്റ്റ് കാമെംഗ് വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : തുറക്കുന്ന വില (01 ഓഗസ്റ്റ്) 58,510
വെസ്റ്റ് കാമെംഗ് വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ക്ലോസിംഗ് വില (17 ഓഗസ്റ്റ്) 57,190
വെസ്റ്റ് കാമെംഗ് വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 60,030
വെസ്റ്റ് കാമെംഗ് വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 55,840
വെസ്റ്റ് കാമെംഗ് വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ശരാശരി വില 58,174
വെസ്റ്റ് കാമെംഗ് വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂലൈ) 59,870
വെസ്റ്റ് കാമെംഗ് വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ജൂലൈ) 57,870
വെസ്റ്റ് കാമെംഗ് വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 63,980
വെസ്റ്റ് കാമെംഗ് വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 60,620
വെസ്റ്റ് കാമെംഗ് വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ശരാശരി വില 62,652
വെസ്റ്റ് കാമെംഗ് വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂൺ) 62,730
വെസ്റ്റ് കാമെംഗ് വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ജൂൺ) 60,620
വെസ്റ്റ് കാമെംഗ് വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 65,600
വെസ്റ്റ് കാമെംഗ് വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 60,300
വെസ്റ്റ് കാമെംഗ് വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ശരാശരി വില 63,087
വെസ്റ്റ് കാമെംഗ് വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : തുറക്കുന്ന വില (01 മെയ്) 65,600
വെസ്റ്റ് കാമെംഗ് വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മെയ്) 63,510
വെസ്റ്റ് കാമെംഗ് - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : വെള്ളി വില