താനെ, മഹാരാഷ്ട്ര : സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

താനെ : സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

14 ഓഗസ്റ്റ് 2022
52,560
+0.00
തീയതി വില മാറ്റുക
13 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,560 +0.00
12 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,560 +270.00
11 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,290 +100.00
10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,190 -40.00
09 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,230 +10.00
08 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,220 +400.00
07 ഓഗസ്റ്റ് 2022 51,820 +0.00
06 ഓഗസ്റ്റ് 2022 51,820 +10.00
05 ഓഗസ്റ്റ് 2022 51,810 -320.00
04 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,130 -520.00
താനെ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 52,650
താനെ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 51,450
താനെ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ശരാശരി വില 52,098
താനെ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : തുറക്കുന്ന വില (01 ഓഗസ്റ്റ്) 51,450
താനെ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ക്ലോസിംഗ് വില (13 ഓഗസ്റ്റ്) 52,560
താനെ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 53,340
താനെ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 51,490
താനെ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ശരാശരി വില 51,986
താനെ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂലൈ) 51,700
താനെ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ജൂലൈ) 51,490
താനെ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 52,910
താനെ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 51,370
താനെ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ശരാശരി വില 52,076
താനെ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂൺ) 52,050
താനെ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ജൂൺ) 51,920
താനെ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 52,970
താനെ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 51,040
താനെ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ശരാശരി വില 51,909
താനെ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : തുറക്കുന്ന വില (01 മെയ്) 52,460
താനെ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മെയ്) 52,110
താനെ - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : സ്വർണ്ണ വില

താനെ : വെള്ളി നിരക്ക്

14 ഓഗസ്റ്റ് 2022
59,420.00
+0.00
തീയതി വില മാറ്റുക
13 ഓഗസ്റ്റ് 2022 59,420 +0.00
12 ഓഗസ്റ്റ് 2022 59,420 +950.00
11 ഓഗസ്റ്റ് 2022 58,470 -570.00
10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 59,040 -110.00
09 ഓഗസ്റ്റ് 2022 59,150 +0.00
08 ഓഗസ്റ്റ് 2022 59,150 +1,670.00
07 ഓഗസ്റ്റ് 2022 57,480 +0.00
06 ഓഗസ്റ്റ് 2022 57,480 +10.00
05 ഓഗസ്റ്റ് 2022 57,470 -620.00
04 ഓഗസ്റ്റ് 2022 58,090 +370.00
താനെ വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 59,420
താനെ വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 57,470
താനെ വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ശരാശരി വില 58,369
താനെ വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : തുറക്കുന്ന വില (01 ഓഗസ്റ്റ്) 58,340
താനെ വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ക്ലോസിംഗ് വില (13 ഓഗസ്റ്റ്) 59,420
താനെ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 59,860
താനെ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 55,680
താനെ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ശരാശരി വില 58,009
താനെ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂലൈ) 59,700
താനെ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ജൂലൈ) 57,700
താനെ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 63,800
താനെ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 60,450
താനെ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ശരാശരി വില 62,475
താനെ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂൺ) 62,560
താനെ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ജൂൺ) 60,450
താനെ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 65,420
താനെ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 60,130
താനെ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ശരാശരി വില 62,910
താനെ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : തുറക്കുന്ന വില (01 മെയ്) 65,420
താനെ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മെയ്) 63,330
താനെ - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : വെള്ളി വില