മഹാരാജ്ഗഞ്ച്, ഉത്തർപ്രദേശ് : സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

മഹാരാജ്ഗഞ്ച് : സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

18 ജൂൺ 2024
71,440
-80.00
തീയതി വില മാറ്റുക
17 ജൂൺ 2024 71,520 -450.00
16 ജൂൺ 2024 71,970 +10.00
15 ജൂൺ 2024 71,960 +0.00
14 ജൂൺ 2024 71,960 +830.00
13 ജൂൺ 2024 71,130 -770.00
12 ജൂൺ 2024 71,900 +410.00
11 ജൂൺ 2024 71,490 +90.00
10 ജൂൺ 2024 71,400 +90.00
09 ജൂൺ 2024 71,310 +0.00
08 ജൂൺ 2024 71,310 +10.00
മഹാരാജ്ഗഞ്ച് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 73,080
മഹാരാജ്ഗഞ്ച് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 71,130
മഹാരാജ്ഗഞ്ച് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ശരാശരി വില 71,793
മഹാരാജ്ഗഞ്ച് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂൺ) 71,780
മഹാരാജ്ഗഞ്ച് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ക്ലോസിംഗ് വില (17 ജൂൺ) 71,520
മഹാരാജ്ഗഞ്ച് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 74,610
മഹാരാജ്ഗഞ്ച് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 70,790
മഹാരാജ്ഗഞ്ച് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ശരാശരി വില 72,316
മഹാരാജ്ഗഞ്ച് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : തുറക്കുന്ന വില (01 മെയ്) 70,790
മഹാരാജ്ഗഞ്ച് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മെയ്) 71,770
മഹാരാജ്ഗഞ്ച് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 73,010
മഹാരാജ്ഗഞ്ച് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 68,270
മഹാരാജ്ഗഞ്ച് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ശരാശരി വില 71,326
മഹാരാജ്ഗഞ്ച് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഏപ്രിൽ) 68,270
മഹാരാജ്ഗഞ്ച് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ഏപ്രിൽ) 70,560
മഹാരാജ്ഗഞ്ച് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 68,050
മഹാരാജ്ഗഞ്ച് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 63,690
മഹാരാജ്ഗഞ്ച് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ശരാശരി വില 65,918
മഹാരാജ്ഗഞ്ച് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : തുറക്കുന്ന വില (01 മാർച്ച്) 63,690
മഹാരാജ്ഗഞ്ച് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മാർച്ച്) 67,650
മഹാരാജ്ഗഞ്ച് - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : സ്വർണ്ണ വില

മഹാരാജ്ഗഞ്ച് : വെള്ളി നിരക്ക്

18 ജൂൺ 2024
88,650.00
-460.00
തീയതി വില മാറ്റുക
17 ജൂൺ 2024 89,110 -280.00
16 ജൂൺ 2024 89,390 +0.00
15 ജൂൺ 2024 89,390 +10.00
14 ജൂൺ 2024 89,380 +1,180.00
13 ജൂൺ 2024 88,200 -2,410.00
12 ജൂൺ 2024 90,610 +1,760.00
11 ജൂൺ 2024 88,850 -1,350.00
10 ജൂൺ 2024 90,200 +1,120.00
09 ജൂൺ 2024 89,080 +10.00
08 ജൂൺ 2024 89,070 +10.00
മഹാരാജ്ഗഞ്ച് വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 94,000
മഹാരാജ്ഗഞ്ച് വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 88,200
മഹാരാജ്ഗഞ്ച് വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ശരാശരി വില 90,154
മഹാരാജ്ഗഞ്ച് വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂൺ) 91,780
മഹാരാജ്ഗഞ്ച് വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ക്ലോസിംഗ് വില (17 ജൂൺ) 89,110
മഹാരാജ്ഗഞ്ച് വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 96,320
മഹാരാജ്ഗഞ്ച് വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 80,990
മഹാരാജ്ഗഞ്ച് വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ശരാശരി വില 88,228
മഹാരാജ്ഗഞ്ച് വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : തുറക്കുന്ന വില (01 മെയ്) 81,130
മഹാരാജ്ഗഞ്ച് വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മെയ്) 91,780
മഹാരാജ്ഗഞ്ച് വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 84,040
മഹാരാജ്ഗഞ്ച് വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 75,690
മഹാരാജ്ഗഞ്ച് വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ശരാശരി വില 81,781
മഹാരാജ്ഗഞ്ച് വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഏപ്രിൽ) 75,690
മഹാരാജ്ഗഞ്ച് വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ഏപ്രിൽ) 80,840
മഹാരാജ്ഗഞ്ച് വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 75,700
മഹാരാജ്ഗഞ്ച് വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 72,210
മഹാരാജ്ഗഞ്ച് വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ശരാശരി വില 74,558
മഹാരാജ്ഗഞ്ച് വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : തുറക്കുന്ന വില (01 മാർച്ച്) 72,210
മഹാരാജ്ഗഞ്ച് വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മാർച്ച്) 75,160
മഹാരാജ്ഗഞ്ച് - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : വെള്ളി വില