ഗുണ്ടൂർ, ആന്ധ്രപ്രദേശ് : സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

ഗുണ്ടൂർ : സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

05 ഡിസംബർ 2022
53,910
+0.00
തീയതി വില മാറ്റുക
04 ഡിസംബർ 2022 53,910 +0.00
03 ഡിസംബർ 2022 53,910 +10.00
02 ഡിസംബർ 2022 53,900 +0.00
01 ഡിസംബർ 2022 53,900 +980.00
30 നവംബർ 2022 52,920 +280.00
29 നവംബർ 2022 52,640 +240.00
28 നവംബർ 2022 52,400 -400.00
27 നവംബർ 2022 52,800 +10.00
26 നവംബർ 2022 52,790 +0.00
25 നവംബർ 2022 52,790 -140.00
ഗുണ്ടൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 53,910
ഗുണ്ടൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 53,900
ഗുണ്ടൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ശരാശരി വില 53,905
ഗുണ്ടൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഡിസംബർ) 53,900
ഗുണ്ടൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (04 ഡിസംബർ) 53,910
ഗുണ്ടൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - നവംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 53,270
ഗുണ്ടൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - നവംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 50,310
ഗുണ്ടൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - നവംബർ : ശരാശരി വില 52,235
ഗുണ്ടൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - നവംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 നവംബർ) 50,670
ഗുണ്ടൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - നവംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 നവംബർ) 52,920
ഗുണ്ടൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 52,050
ഗുണ്ടൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 50,220
ഗുണ്ടൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ശരാശരി വില 50,869
ഗുണ്ടൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഒക്ടോബർ) 50,240
ഗുണ്ടൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ഒക്ടോബർ) 50,460
ഗുണ്ടൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 50,800
ഗുണ്ടൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 49,360
ഗുണ്ടൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ശരാശരി വില 50,083
ഗുണ്ടൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 സെപ്റ്റംബർ) 50,190
ഗുണ്ടൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 സെപ്റ്റംബർ) 50,240
ഗുണ്ടൂർ - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : സ്വർണ്ണ വില

ഗുണ്ടൂർ : വെള്ളി നിരക്ക്

05 ഡിസംബർ 2022
66,340.00
+0.00
തീയതി വില മാറ്റുക
04 ഡിസംബർ 2022 66,340 +0.00
03 ഡിസംബർ 2022 66,340 +10.00
02 ഡിസംബർ 2022 66,330 +1,060.00
01 ഡിസംബർ 2022 65,270 +1,900.00
30 നവംബർ 2022 63,370 +640.00
29 നവംബർ 2022 62,730 +1,630.00
28 നവംബർ 2022 61,100 -950.00
27 നവംബർ 2022 62,050 +10.00
26 നവംബർ 2022 62,040 +0.00
25 നവംബർ 2022 62,040 -230.00
ഗുണ്ടൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 66,340
ഗുണ്ടൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 65,270
ഗുണ്ടൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ശരാശരി വില 66,070
ഗുണ്ടൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഡിസംബർ) 65,270
ഗുണ്ടൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (04 ഡിസംബർ) 66,340
ഗുണ്ടൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - നവംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 63,370
ഗുണ്ടൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - നവംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 58,520
ഗുണ്ടൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - നവംബർ : ശരാശരി വില 61,416
ഗുണ്ടൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - നവംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 നവംബർ) 59,060
ഗുണ്ടൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - നവംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 നവംബർ) 63,370
ഗുണ്ടൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 61,890
ഗുണ്ടൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 55,360
ഗുണ്ടൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ശരാശരി വില 58,132
ഗുണ്ടൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഒക്ടോബർ) 56,890
ഗുണ്ടൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ഒക്ടോബർ) 57,840
ഗുണ്ടൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 58,000
ഗുണ്ടൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 52,440
ഗുണ്ടൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ശരാശരി വില 55,515
ഗുണ്ടൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 സെപ്റ്റംബർ) 52,440
ഗുണ്ടൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 സെപ്റ്റംബർ) 56,880
ഗുണ്ടൂർ - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : വെള്ളി വില