ജുഞ്ജുനുൻ, രാജസ്ഥാൻ : സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

ജുഞ്ജുനുൻ : സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

ഇന്ന് 27 ഒക്ടോബർ 2021
49,320
+0.00
തീയതി വില മാറ്റുക
26 ഒക്ടോബർ 2021 49,320 +410.00
25 ഒക്ടോബർ 2021 48,910 +400.00
24 ഒക്ടോബർ 2021 48,510 +0.00
23 ഒക്ടോബർ 2021 48,510 +0.00
22 ഒക്ടോബർ 2021 48,510 -100.00
21 ഒക്ടോബർ 2021 48,610 +230.00
20 ഒക്ടോബർ 2021 48,380 -10.00
19 ഒക്ടോബർ 2021 48,390 +80.00
18 ഒക്ടോബർ 2021 48,310 -720.00
17 ഒക്ടോബർ 2021 49,030 +0.00
ജുഞ്ജുനുൻ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 49,320
ജുഞ്ജുനുൻ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 47,360
ജുഞ്ജുനുൻ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ശരാശരി വില 48,281
ജുഞ്ജുനുൻ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഒക്ടോബർ) 47,400
ജുഞ്ജുനുൻ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (26 ഒക്ടോബർ) 49,320
ജുഞ്ജുനുൻ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 48,630
ജുഞ്ജുനുൻ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 46,650
ജുഞ്ജുനുൻ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ശരാശരി വില 47,704
ജുഞ്ജുനുൻ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 സെപ്റ്റംബർ) 48,220
ജുഞ്ജുനുൻ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 സെപ്റ്റംബർ) 46,650
ജുഞ്ജുനുൻ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 49,410
ജുഞ്ജുനുൻ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 46,960
ജുഞ്ജുനുൻ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ശരാശരി വില 48,283
ജുഞ്ജുനുൻ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : തുറക്കുന്ന വില (01 ഓഗസ്റ്റ്) 49,410
ജുഞ്ജുനുൻ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ഓഗസ്റ്റ്) 48,260
ജുഞ്ജുനുൻ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 49,530
ജുഞ്ജുനുൻ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 47,930
ജുഞ്ജുനുൻ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ശരാശരി വില 48,848
ജുഞ്ജുനുൻ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂലൈ) 47,930
ജുഞ്ജുനുൻ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ജൂലൈ) 49,410
ജുഞ്ജുനുൻ - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : സ്വർണ്ണ വില

ജുഞ്ജുനുൻ : വെള്ളി നിരക്ക്

ഇന്ന് 27 ഒക്ടോബർ 2021
67,680.00
+0.00
തീയതി വില മാറ്റുക
26 ഒക്ടോബർ 2021 67,680 +490.00
25 ഒക്ടോബർ 2021 67,190 +660.00
24 ഒക്ടോബർ 2021 66,530 +0.00
23 ഒക്ടോബർ 2021 66,530 +0.00
22 ഒക്ടോബർ 2021 66,530 -610.00
21 ഒക്ടോബർ 2021 67,140 +1,190.00
20 ഒക്ടോബർ 2021 65,950 +1,210.00
19 ഒക്ടോബർ 2021 64,740 -10.00
18 ഒക്ടോബർ 2021 64,750 +400.00
17 ഒക്ടോബർ 2021 64,350 +0.00
ജുഞ്ജുനുൻ വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 67,680
ജുഞ്ജുനുൻ വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 61,010
ജുഞ്ജുനുൻ വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ശരാശരി വില 64,005
ജുഞ്ജുനുൻ വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഒക്ടോബർ) 61,010
ജുഞ്ജുനുൻ വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (26 ഒക്ടോബർ) 67,680
ജുഞ്ജുനുൻ വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 66,810
ജുഞ്ജുനുൻ വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 59,750
ജുഞ്ജുനുൻ വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ശരാശരി വില 63,726
ജുഞ്ജുനുൻ വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 സെപ്റ്റംബർ) 64,380
ജുഞ്ജുനുൻ വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 സെപ്റ്റംബർ) 59,750
ജുഞ്ജുനുൻ വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 69,790
ജുഞ്ജുനുൻ വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 63,160
ജുഞ്ജുനുൻ വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ശരാശരി വില 65,493
ജുഞ്ജുനുൻ വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : തുറക്കുന്ന വില (01 ഓഗസ്റ്റ്) 69,790
ജുഞ്ജുനുൻ വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ഓഗസ്റ്റ്) 64,490
ജുഞ്ജുനുൻ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 71,820
ജുഞ്ജുനുൻ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 67,600
ജുഞ്ജുനുൻ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ശരാശരി വില 69,975
ജുഞ്ജുനുൻ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂലൈ) 69,720
ജുഞ്ജുനുൻ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ജൂലൈ) 69,790
ജുഞ്ജുനുൻ - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : വെള്ളി വില