ജുഞ്ജുനുൻ, രാജസ്ഥാൻ : സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

ജുഞ്ജുനുൻ : സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

27 മെയ് 2024
71,850
+360.00
തീയതി വില മാറ്റുക
26 മെയ് 2024 71,490 +0.00
25 മെയ് 2024 71,490 +10.00
24 മെയ് 2024 71,480 -230.00
23 മെയ് 2024 71,710 -1,540.00
22 മെയ് 2024 73,250 -950.00
21 മെയ് 2024 74,200 -380.00
20 മെയ് 2024 74,580 +650.00
19 മെയ് 2024 73,930 +10.00
18 മെയ് 2024 73,920 +0.00
17 മെയ് 2024 73,920 +800.00
ജുഞ്ജുനുൻ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 74,580
ജുഞ്ജുനുൻ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 70,760
ജുഞ്ജുനുൻ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ശരാശരി വില 72,308
ജുഞ്ജുനുൻ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : തുറക്കുന്ന വില (01 മെയ്) 70,760
ജുഞ്ജുനുൻ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ക്ലോസിംഗ് വില (26 മെയ്) 71,490
ജുഞ്ജുനുൻ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 72,980
ജുഞ്ജുനുൻ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 68,250
ജുഞ്ജുനുൻ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ശരാശരി വില 71,297
ജുഞ്ജുനുൻ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഏപ്രിൽ) 68,250
ജുഞ്ജുനുൻ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ഏപ്രിൽ) 70,530
ജുഞ്ജുനുൻ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 68,030
ജുഞ്ജുനുൻ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 63,660
ജുഞ്ജുനുൻ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ശരാശരി വില 65,891
ജുഞ്ജുനുൻ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : തുറക്കുന്ന വില (01 മാർച്ച്) 63,660
ജുഞ്ജുനുൻ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മാർച്ച്) 67,620
ജുഞ്ജുനുൻ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 62,870
ജുഞ്ജുനുൻ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 61,390
ജുഞ്ജുനുൻ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ശരാശരി വില 62,195
ജുഞ്ജുനുൻ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : തുറക്കുന്ന വില (01 ഫെബ്രുവരി) 62,870
ജുഞ്ജുനുൻ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ക്ലോസിംഗ് വില (29 ഫെബ്രുവരി) 62,600
ജുഞ്ജുനുൻ - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : സ്വർണ്ണ വില

ജുഞ്ജുനുൻ : വെള്ളി നിരക്ക്

27 മെയ് 2024
91,870.00
+1,280.00
തീയതി വില മാറ്റുക
26 മെയ് 2024 90,590 +0.00
25 മെയ് 2024 90,590 +10.00
24 മെയ് 2024 90,580 +240.00
23 മെയ് 2024 90,340 -2,630.00
22 മെയ് 2024 92,970 -1,750.00
21 മെയ് 2024 94,720 -770.00
20 മെയ് 2024 95,490 +4,340.00
19 മെയ് 2024 91,150 +10.00
18 മെയ് 2024 91,140 +0.00
17 മെയ് 2024 91,140 +3,830.00
ജുഞ്ജുനുൻ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 95,490
ജുഞ്ജുനുൻ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 80,960
ജുഞ്ജുനുൻ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ശരാശരി വില 86,939
ജുഞ്ജുനുൻ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : തുറക്കുന്ന വില (01 മെയ്) 81,100
ജുഞ്ജുനുൻ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ക്ലോസിംഗ് വില (26 മെയ്) 90,590
ജുഞ്ജുനുൻ വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 84,010
ജുഞ്ജുനുൻ വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 75,660
ജുഞ്ജുനുൻ വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ശരാശരി വില 81,749
ജുഞ്ജുനുൻ വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഏപ്രിൽ) 75,660
ജുഞ്ജുനുൻ വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ഏപ്രിൽ) 80,810
ജുഞ്ജുനുൻ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 75,670
ജുഞ്ജുനുൻ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 72,180
ജുഞ്ജുനുൻ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ശരാശരി വില 74,528
ജുഞ്ജുനുൻ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : തുറക്കുന്ന വില (01 മാർച്ച്) 72,180
ജുഞ്ജുനുൻ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മാർച്ച്) 75,130
ജുഞ്ജുനുൻ വെള്ളി നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 72,320
ജുഞ്ജുനുൻ വെള്ളി നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 69,050
ജുഞ്ജുനുൻ വെള്ളി നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ശരാശരി വില 70,912
ജുഞ്ജുനുൻ വെള്ളി നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : തുറക്കുന്ന വില (01 ഫെബ്രുവരി) 72,320
ജുഞ്ജുനുൻ വെള്ളി നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ക്ലോസിംഗ് വില (29 ഫെബ്രുവരി) 71,170
ജുഞ്ജുനുൻ - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : വെള്ളി വില