രേവ, മധ്യപ്രദേശ് : സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

രേവ : സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

23 സെപ്റ്റംബർ 2023
59,170
+0.00
തീയതി വില മാറ്റുക
22 സെപ്റ്റംബർ 2023 59,170 +120.00
21 സെപ്റ്റംബർ 2023 59,050 -560.00
20 സെപ്റ്റംബർ 2023 59,610 +160.00
19 സെപ്റ്റംബർ 2023 59,450 +0.00
18 സെപ്റ്റംബർ 2023 59,450 +240.00
17 സെപ്റ്റംബർ 2023 59,210 +10.00
16 സെപ്റ്റംബർ 2023 59,200 +0.00
15 സെപ്റ്റംബർ 2023 59,200 +430.00
14 സെപ്റ്റംബർ 2023 58,770 -10.00
13 സെപ്റ്റംബർ 2023 58,780 -40.00
രേവ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 59,610
രേവ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 58,770
രേവ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ശരാശരി വില 59,228
രേവ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 സെപ്റ്റംബർ) 59,540
രേവ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (22 സെപ്റ്റംബർ) 59,170
രേവ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 59,590
രേവ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 58,360
രേവ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ശരാശരി വില 59,017
രേവ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : തുറക്കുന്ന വില (01 ഓഗസ്റ്റ്) 59,400
രേവ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ഓഗസ്റ്റ്) 59,500
രേവ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 60,080
രേവ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 58,320
രേവ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ശരാശരി വില 59,285
രേവ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂലൈ) 58,320
രേവ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ജൂലൈ) 60,080
രേവ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 60,240
രേവ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 58,200
രേവ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ശരാശരി വില 59,193
രേവ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂൺ) 60,240
രേവ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ജൂൺ) 58,320
രേവ - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : സ്വർണ്ണ വില

രേവ : വെള്ളി നിരക്ക്

23 സെപ്റ്റംബർ 2023
73,280.00
+0.00
തീയതി വില മാറ്റുക
22 സെപ്റ്റംബർ 2023 73,280 +260.00
21 സെപ്റ്റംബർ 2023 73,020 -150.00
20 സെപ്റ്റംബർ 2023 73,170 +670.00
19 സെപ്റ്റംബർ 2023 72,500 +10.00
18 സെപ്റ്റംബർ 2023 72,490 +420.00
17 സെപ്റ്റംബർ 2023 72,070 +10.00
16 സെപ്റ്റംബർ 2023 72,060 +0.00
15 സെപ്റ്റംബർ 2023 72,060 +1,260.00
14 സെപ്റ്റംബർ 2023 70,800 -490.00
13 സെപ്റ്റംബർ 2023 71,290 -490.00
രേവ വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 74,910
രേവ വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 70,800
രേവ വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ശരാശരി വില 72,582
രേവ വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 സെപ്റ്റംബർ) 74,900
രേവ വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (22 സെപ്റ്റംബർ) 73,280
രേവ വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 75,480
രേവ വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 69,960
രേവ വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ശരാശരി വില 72,141
രേവ വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : തുറക്കുന്ന വില (01 ഓഗസ്റ്റ്) 74,130
രേവ വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ഓഗസ്റ്റ്) 75,480
രേവ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 76,490
രേവ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 69,990
രേവ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ശരാശരി വില 73,689
രേവ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂലൈ) 69,990
രേവ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ജൂലൈ) 75,570
രേവ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 74,050
രേവ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 68,360
രേവ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ശരാശരി വില 71,520
രേവ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂൺ) 72,770
രേവ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ജൂൺ) 69,980
രേവ - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : വെള്ളി വില