മണിപ്പൂർ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

മണിപ്പൂർ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
ബിഷ്ണുപൂർ 28 സെപ്റ്റംബർ 2022 49,690
ചന്ദൽ 28 സെപ്റ്റംബർ 2022 49,690
ചുരചന്ദ്‌പൂർ 28 സെപ്റ്റംബർ 2022 49,690
ഈസ്റ്റ് ഇംഫാൽ 28 സെപ്റ്റംബർ 2022 49,690
ജിരിബാം 28 സെപ്റ്റംബർ 2022 49,690
കാക്കിംഗ് 28 സെപ്റ്റംബർ 2022 49,690
കാങ്‌പോക്പി 28 സെപ്റ്റംബർ 2022 49,690
ഇല്ല 28 സെപ്റ്റംബർ 2022 49,690
ഫെർസാൽ 28 സെപ്റ്റംബർ 2022 49,690
സേനപതി 28 സെപ്റ്റംബർ 2022 49,690
ടമെങ്‌ലോംഗ് 28 സെപ്റ്റംബർ 2022 49,690
ടെൻ‌ന ou പാൽ 28 സെപ്റ്റംബർ 2022 49,690
തൗബാൽ 28 സെപ്റ്റംബർ 2022 49,690
ഉഖ്‌റുൽ 28 സെപ്റ്റംബർ 2022 49,690
വെസ്റ്റ് ഇംഫാൽ 28 സെപ്റ്റംബർ 2022 49,690

മണിപ്പൂർ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും വെള്ളി നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
ബിഷ്ണുപൂർ 28 സെപ്റ്റംബർ 2022 55,580
ചന്ദൽ 28 സെപ്റ്റംബർ 2022 55,580
ചുരചന്ദ്‌പൂർ 28 സെപ്റ്റംബർ 2022 55,580
ഈസ്റ്റ് ഇംഫാൽ 28 സെപ്റ്റംബർ 2022 55,580
ജിരിബാം 28 സെപ്റ്റംബർ 2022 55,580
കാക്കിംഗ് 28 സെപ്റ്റംബർ 2022 55,580
കാങ്‌പോക്പി 28 സെപ്റ്റംബർ 2022 55,580
ഇല്ല 28 സെപ്റ്റംബർ 2022 55,580
ഫെർസാൽ 28 സെപ്റ്റംബർ 2022 55,580
സേനപതി 28 സെപ്റ്റംബർ 2022 55,580
ടമെങ്‌ലോംഗ് 28 സെപ്റ്റംബർ 2022 55,580
ടെൻ‌ന ou പാൽ 28 സെപ്റ്റംബർ 2022 55,580
തൗബാൽ 28 സെപ്റ്റംബർ 2022 55,580
ഉഖ്‌റുൽ 28 സെപ്റ്റംബർ 2022 55,580
വെസ്റ്റ് ഇംഫാൽ 28 സെപ്റ്റംബർ 2022 55,580