മണിപ്പൂർ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

മണിപ്പൂർ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
ബിഷ്ണുപൂർ 23 ഏപ്രിൽ 2024 71,380
ചന്ദൽ 23 ഏപ്രിൽ 2024 71,380
ചുരചന്ദ്‌പൂർ 23 ഏപ്രിൽ 2024 71,380
ഈസ്റ്റ് ഇംഫാൽ 23 ഏപ്രിൽ 2024 71,380
ജിരിബാം 23 ഏപ്രിൽ 2024 71,380
കാക്കിംഗ് 23 ഏപ്രിൽ 2024 71,380
കാങ്‌പോക്പി 23 ഏപ്രിൽ 2024 71,380
ഇല്ല 23 ഏപ്രിൽ 2024 71,380
ഫെർസാൽ 23 ഏപ്രിൽ 2024 71,380
സേനപതി 23 ഏപ്രിൽ 2024 71,380
ടമെങ്‌ലോംഗ് 23 ഏപ്രിൽ 2024 71,380
ടെൻ‌ന ou പാൽ 23 ഏപ്രിൽ 2024 71,380
തൗബാൽ 23 ഏപ്രിൽ 2024 71,380
ഉഖ്‌റുൽ 23 ഏപ്രിൽ 2024 71,380
വെസ്റ്റ് ഇംഫാൽ 23 ഏപ്രിൽ 2024 71,380

മണിപ്പൂർ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും വെള്ളി നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
ബിഷ്ണുപൂർ 23 ഏപ്രിൽ 2024 81,270
ചന്ദൽ 23 ഏപ്രിൽ 2024 81,270
ചുരചന്ദ്‌പൂർ 23 ഏപ്രിൽ 2024 81,270
ഈസ്റ്റ് ഇംഫാൽ 23 ഏപ്രിൽ 2024 81,270
ജിരിബാം 23 ഏപ്രിൽ 2024 81,270
കാക്കിംഗ് 23 ഏപ്രിൽ 2024 81,270
കാങ്‌പോക്പി 23 ഏപ്രിൽ 2024 81,270
ഇല്ല 23 ഏപ്രിൽ 2024 81,270
ഫെർസാൽ 23 ഏപ്രിൽ 2024 81,270
സേനപതി 23 ഏപ്രിൽ 2024 81,270
ടമെങ്‌ലോംഗ് 23 ഏപ്രിൽ 2024 81,270
ടെൻ‌ന ou പാൽ 23 ഏപ്രിൽ 2024 81,270
തൗബാൽ 23 ഏപ്രിൽ 2024 81,270
ഉഖ്‌റുൽ 23 ഏപ്രിൽ 2024 81,270
വെസ്റ്റ് ഇംഫാൽ 23 ഏപ്രിൽ 2024 81,270