മണിപ്പൂർ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

മണിപ്പൂർ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
ബിഷ്ണുപൂർ 17 ഒക്ടോബർ 2021 49,240
ചന്ദൽ 17 ഒക്ടോബർ 2021 49,240
ചുരചന്ദ്‌പൂർ 17 ഒക്ടോബർ 2021 49,240
ഈസ്റ്റ് ഇംഫാൽ 17 ഒക്ടോബർ 2021 49,240
ജിരിബാം 17 ഒക്ടോബർ 2021 49,240
കാക്കിംഗ് 17 ഒക്ടോബർ 2021 49,240
കാങ്‌പോക്പി 17 ഒക്ടോബർ 2021 49,240
ഇല്ല 17 ഒക്ടോബർ 2021 49,240
ഫെർസാൽ 17 ഒക്ടോബർ 2021 49,240
സേനപതി 17 ഒക്ടോബർ 2021 49,240
ടമെങ്‌ലോംഗ് 17 ഒക്ടോബർ 2021 49,240
ടെൻ‌ന ou പാൽ 17 ഒക്ടോബർ 2021 49,240
തൗബാൽ 17 ഒക്ടോബർ 2021 49,240
ഉഖ്‌റുൽ 17 ഒക്ടോബർ 2021 49,240
വെസ്റ്റ് ഇംഫാൽ 17 ഒക്ടോബർ 2021 49,240

മണിപ്പൂർ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും വെള്ളി നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
ബിഷ്ണുപൂർ 17 ഒക്ടോബർ 2021 64,630
ചന്ദൽ 17 ഒക്ടോബർ 2021 64,630
ചുരചന്ദ്‌പൂർ 17 ഒക്ടോബർ 2021 64,630
ഈസ്റ്റ് ഇംഫാൽ 17 ഒക്ടോബർ 2021 64,630
ജിരിബാം 17 ഒക്ടോബർ 2021 64,630
കാക്കിംഗ് 17 ഒക്ടോബർ 2021 64,630
കാങ്‌പോക്പി 17 ഒക്ടോബർ 2021 64,630
ഇല്ല 17 ഒക്ടോബർ 2021 64,630
ഫെർസാൽ 17 ഒക്ടോബർ 2021 64,630
സേനപതി 17 ഒക്ടോബർ 2021 64,630
ടമെങ്‌ലോംഗ് 17 ഒക്ടോബർ 2021 64,630
ടെൻ‌ന ou പാൽ 17 ഒക്ടോബർ 2021 64,630
തൗബാൽ 17 ഒക്ടോബർ 2021 64,630
ഉഖ്‌റുൽ 17 ഒക്ടോബർ 2021 64,630
വെസ്റ്റ് ഇംഫാൽ 17 ഒക്ടോബർ 2021 64,630