ശ്രീനഗർ, ജമ്മു കശ്മീർ : സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

ശ്രീനഗർ : സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

23 മാർച്ച് 2023
59,490
+460.00
തീയതി വില മാറ്റുക
22 മാർച്ച് 2023 59,030 +140.00
21 മാർച്ച് 2023 58,890 -840.00
20 മാർച്ച് 2023 59,730 +50.00
19 മാർച്ച് 2023 59,680 +10.00
18 മാർച്ച് 2023 59,670 +0.00
17 മാർച്ച് 2023 59,670 +1,420.00
16 മാർച്ച് 2023 58,250 -320.00
15 മാർച്ച് 2023 58,570 +880.00
14 മാർച്ച് 2023 57,690 -130.00
13 മാർച്ച് 2023 57,820 +1,480.00
ശ്രീനഗർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 59,730
ശ്രീനഗർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 55,060
ശ്രീനഗർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ശരാശരി വില 57,243
ശ്രീനഗർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : തുറക്കുന്ന വില (01 മാർച്ച്) 55,980
ശ്രീനഗർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ക്ലോസിംഗ് വില (22 മാർച്ച്) 59,030
ശ്രീനഗർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 57,920
ശ്രീനഗർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 55,550
ശ്രീനഗർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ശരാശരി വില 56,514
ശ്രീനഗർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : തുറക്കുന്ന വില (01 ഫെബ്രുവരി) 57,920
ശ്രീനഗർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ക്ലോസിംഗ് വില (28 ഫെബ്രുവരി) 55,950
ശ്രീനഗർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജനുവരി : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 57,300
ശ്രീനഗർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജനുവരി : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 55,140
ശ്രീനഗർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജനുവരി : ശരാശരി വില 56,497
ശ്രീനഗർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജനുവരി : തുറക്കുന്ന വില (01 ജനുവരി) 55,140
ശ്രീനഗർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജനുവരി : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ജനുവരി) 57,210
ശ്രീനഗർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 55,170
ശ്രീനഗർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 53,510
ശ്രീനഗർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ശരാശരി വില 54,479
ശ്രീനഗർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഡിസംബർ) 53,900
ശ്രീനഗർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ഡിസംബർ) 55,130
ശ്രീനഗർ - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : സ്വർണ്ണ വില

ശ്രീനഗർ : വെള്ളി നിരക്ക്

23 മാർച്ച് 2023
69,800.00
+380.00
തീയതി വില മാറ്റുക
22 മാർച്ച് 2023 69,420 +850.00
21 മാർച്ച് 2023 68,570 -370.00
20 മാർച്ച് 2023 68,940 +160.00
19 മാർച്ച് 2023 68,780 +10.00
18 മാർച്ച് 2023 68,770 +0.00
17 മാർച്ച് 2023 68,770 +2,080.00
16 മാർച്ച് 2023 66,690 -760.00
15 മാർച്ച് 2023 67,450 +420.00
14 മാർച്ച് 2023 67,030 +340.00
13 മാർച്ച് 2023 66,690 +3,760.00
ശ്രീനഗർ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 69,420
ശ്രീനഗർ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 61,950
ശ്രീനഗർ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ശരാശരി വില 65,572
ശ്രീനഗർ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : തുറക്കുന്ന വില (01 മാർച്ച്) 64,560
ശ്രീനഗർ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ക്ലോസിംഗ് വില (22 മാർച്ച്) 69,420
ശ്രീനഗർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 70,520
ശ്രീനഗർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 63,770
ശ്രീനഗർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ശരാശരി വില 66,480
ശ്രീനഗർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : തുറക്കുന്ന വില (01 ഫെബ്രുവരി) 70,090
ശ്രീനഗർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ക്ലോസിംഗ് വില (28 ഫെബ്രുവരി) 64,680
ശ്രീനഗർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജനുവരി : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 69,980
ശ്രീനഗർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജനുവരി : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 68,110
ശ്രീനഗർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജനുവരി : ശരാശരി വില 68,989
ശ്രീനഗർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജനുവരി : തുറക്കുന്ന വില (01 ജനുവരി) 69,420
ശ്രീനഗർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജനുവരി : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ജനുവരി) 69,050
ശ്രീനഗർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 69,820
ശ്രീനഗർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 65,100
ശ്രീനഗർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ശരാശരി വില 67,982
ശ്രീനഗർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഡിസംബർ) 65,270
ശ്രീനഗർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ഡിസംബർ) 69,420
ശ്രീനഗർ - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : വെള്ളി വില