ധർമ്മപുരി, തമിഴ്‌നാട് : സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

ധർമ്മപുരി : സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

30 മെയ് 2023
60,240
+420.00
തീയതി വില മാറ്റുക
29 മെയ് 2023 59,820 +80.00
28 മെയ് 2023 59,740 +0.00
27 മെയ് 2023 59,740 +10.00
26 മെയ് 2023 59,730 -100.00
25 മെയ് 2023 59,830 -370.00
24 മെയ് 2023 60,200 -390.00
23 മെയ് 2023 60,590 -20.00
22 മെയ് 2023 60,610 -120.00
21 മെയ് 2023 60,730 +0.00
20 മെയ് 2023 60,730 +10.00
ധർമ്മപുരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 61,760
ധർമ്മപുരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 59,730
ധർമ്മപുരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ശരാശരി വില 60,715
ധർമ്മപുരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : തുറക്കുന്ന വില (01 മെയ്) 60,190
ധർമ്മപുരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ക്ലോസിംഗ് വില (29 മെയ്) 59,820
ധർമ്മപുരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 61,410
ധർമ്മപുരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 59,700
ധർമ്മപുരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ശരാശരി വില 60,420
ധർമ്മപുരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഏപ്രിൽ) 59,700
ധർമ്മപുരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ഏപ്രിൽ) 60,180
ധർമ്മപുരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 59,940
ധർമ്മപുരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 55,120
ധർമ്മപുരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ശരാശരി വില 57,955
ധർമ്മപുരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : തുറക്കുന്ന വില (01 മാർച്ച്) 56,050
ധർമ്മപുരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മാർച്ച്) 59,690
ധർമ്മപുരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 57,990
ധർമ്മപുരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 55,620
ധർമ്മപുരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ശരാശരി വില 56,582
ധർമ്മപുരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : തുറക്കുന്ന വില (01 ഫെബ്രുവരി) 57,990
ധർമ്മപുരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ക്ലോസിംഗ് വില (28 ഫെബ്രുവരി) 56,020
ധർമ്മപുരി - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : സ്വർണ്ണ വില

ധർമ്മപുരി : വെള്ളി നിരക്ക്

30 മെയ് 2023
71,370.00
-20.00
തീയതി വില മാറ്റുക
29 മെയ് 2023 71,390 -170.00
28 മെയ് 2023 71,560 +0.00
27 മെയ് 2023 71,560 +10.00
26 മെയ് 2023 71,550 +1,080.00
25 മെയ് 2023 70,470 -830.00
24 മെയ് 2023 71,300 -1,100.00
23 മെയ് 2023 72,400 -570.00
22 മെയ് 2023 72,970 -620.00
21 മെയ് 2023 73,590 +10.00
20 മെയ് 2023 73,580 +0.00
ധർമ്മപുരി വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 78,220
ധർമ്മപുരി വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 70,470
ധർമ്മപുരി വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ശരാശരി വില 74,124
ധർമ്മപുരി വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : തുറക്കുന്ന വില (01 മെയ്) 75,620
ധർമ്മപുരി വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ക്ലോസിംഗ് വില (29 മെയ്) 71,390
ധർമ്മപുരി വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 77,400
ധർമ്മപുരി വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 72,420
ധർമ്മപുരി വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ശരാശരി വില 75,030
ധർമ്മപുരി വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഏപ്രിൽ) 72,500
ധർമ്മപുരി വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ഏപ്രിൽ) 75,620
ധർമ്മപുരി വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 72,500
ധർമ്മപുരി വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 62,030
ധർമ്മപുരി വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ശരാശരി വില 67,175
ധർമ്മപുരി വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : തുറക്കുന്ന വില (01 മാർച്ച്) 64,640
ധർമ്മപുരി വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മാർച്ച്) 72,500
ധർമ്മപുരി വെള്ളി നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 70,610
ധർമ്മപുരി വെള്ളി നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 63,850
ധർമ്മപുരി വെള്ളി നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ശരാശരി വില 66,560
ധർമ്മപുരി വെള്ളി നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : തുറക്കുന്ന വില (01 ഫെബ്രുവരി) 70,170
ധർമ്മപുരി വെള്ളി നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ക്ലോസിംഗ് വില (28 ഫെബ്രുവരി) 64,760
ധർമ്മപുരി - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : വെള്ളി വില