ഗോവ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

ഗോവ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
മാർഗാവോ 18 ഓഗസ്റ്റ് 2022 51,720
പനജി 18 ഓഗസ്റ്റ് 2022 51,720

ഗോവ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും വെള്ളി നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
മാർഗാവോ 18 ഓഗസ്റ്റ് 2022 57,100
പനജി 18 ഓഗസ്റ്റ് 2022 57,100