ഗോവ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

ഗോവ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
മാർഗാവോ 17 ഏപ്രിൽ 2024 73,010
പനജി 17 ഏപ്രിൽ 2024 73,010

ഗോവ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും വെള്ളി നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
മാർഗാവോ 17 ഏപ്രിൽ 2024 83,720
പനജി 17 ഏപ്രിൽ 2024 83,720