വിലുപുറം, തമിഴ്‌നാട് : സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

വിലുപുറം : സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

ഇന്ന് 27 ഒക്ടോബർ 2021
49,470
+0.00
തീയതി വില മാറ്റുക
26 ഒക്ടോബർ 2021 49,470 +410.00
25 ഒക്ടോബർ 2021 49,060 +410.00
24 ഒക്ടോബർ 2021 48,650 +0.00
23 ഒക്ടോബർ 2021 48,650 +0.00
22 ഒക്ടോബർ 2021 48,650 -100.00
21 ഒക്ടോബർ 2021 48,750 +220.00
20 ഒക്ടോബർ 2021 48,530 -10.00
19 ഒക്ടോബർ 2021 48,540 +80.00
18 ഒക്ടോബർ 2021 48,460 -720.00
17 ഒക്ടോബർ 2021 49,180 +0.00
വിലുപുറം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 49,470
വിലുപുറം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 47,500
വിലുപുറം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ശരാശരി വില 48,425
വിലുപുറം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഒക്ടോബർ) 47,540
വിലുപുറം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (26 ഒക്ടോബർ) 49,470
വിലുപുറം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 48,780
വിലുപുറം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 46,790
വിലുപുറം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ശരാശരി വില 47,847
വിലുപുറം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 സെപ്റ്റംബർ) 48,360
വിലുപുറം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 സെപ്റ്റംബർ) 46,790
വിലുപുറം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 49,550
വിലുപുറം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 47,090
വിലുപുറം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ശരാശരി വില 48,426
വിലുപുറം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : തുറക്കുന്ന വില (01 ഓഗസ്റ്റ്) 49,550
വിലുപുറം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ഓഗസ്റ്റ്) 48,410
വിലുപുറം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 49,670
വിലുപുറം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 48,070
വിലുപുറം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ശരാശരി വില 48,993
വിലുപുറം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂലൈ) 48,070
വിലുപുറം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ജൂലൈ) 49,550
വിലുപുറം - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : സ്വർണ്ണ വില

വിലുപുറം : വെള്ളി നിരക്ക്

ഇന്ന് 27 ഒക്ടോബർ 2021
67,880.00
+0.00
തീയതി വില മാറ്റുക
26 ഒക്ടോബർ 2021 67,880 +500.00
25 ഒക്ടോബർ 2021 67,380 +660.00
24 ഒക്ടോബർ 2021 66,720 +0.00
23 ഒക്ടോബർ 2021 66,720 +0.00
22 ഒക്ടോബർ 2021 66,720 -610.00
21 ഒക്ടോബർ 2021 67,330 +1,180.00
20 ഒക്ടോബർ 2021 66,150 +1,220.00
19 ഒക്ടോബർ 2021 64,930 -10.00
18 ഒക്ടോബർ 2021 64,940 +400.00
17 ഒക്ടോബർ 2021 64,540 +0.00
വിലുപുറം വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 67,880
വിലുപുറം വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 61,190
വിലുപുറം വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ശരാശരി വില 64,193
വിലുപുറം വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഒക്ടോബർ) 61,190
വിലുപുറം വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (26 ഒക്ടോബർ) 67,880
വിലുപുറം വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 67,010
വിലുപുറം വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 59,920
വിലുപുറം വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ശരാശരി വില 63,914
വിലുപുറം വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 സെപ്റ്റംബർ) 64,570
വിലുപുറം വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 സെപ്റ്റംബർ) 59,920
വിലുപുറം വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 70,000
വിലുപുറം വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 63,350
വിലുപുറം വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ശരാശരി വില 65,686
വിലുപുറം വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : തുറക്കുന്ന വില (01 ഓഗസ്റ്റ്) 70,000
വിലുപുറം വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ഓഗസ്റ്റ്) 64,680
വിലുപുറം വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 72,040
വിലുപുറം വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 67,800
വിലുപുറം വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ശരാശരി വില 70,185
വിലുപുറം വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂലൈ) 69,930
വിലുപുറം വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ജൂലൈ) 70,000
വിലുപുറം - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : വെള്ളി വില