വിലുപുറം, തമിഴ്‌നാട് : സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

വിലുപുറം : സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

26 മെയ് 2024
71,700
+0.00
തീയതി വില മാറ്റുക
25 മെയ് 2024 71,700 +0.00
24 മെയ് 2024 71,700 -230.00
23 മെയ് 2024 71,930 -1,540.00
22 മെയ് 2024 73,470 -960.00
21 മെയ് 2024 74,430 -380.00
20 മെയ് 2024 74,810 +650.00
19 മെയ് 2024 74,160 +10.00
18 മെയ് 2024 74,150 +10.00
17 മെയ് 2024 74,140 +790.00
16 മെയ് 2024 73,350 -120.00
വിലുപുറം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 74,810
വിലുപുറം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 70,970
വിലുപുറം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ശരാശരി വില 72,563
വിലുപുറം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : തുറക്കുന്ന വില (01 മെയ്) 70,980
വിലുപുറം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ക്ലോസിംഗ് വില (25 മെയ്) 71,700
വിലുപുറം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 73,210
വിലുപുറം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 68,460
വിലുപുറം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ശരാശരി വില 71,515
വിലുപുറം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഏപ്രിൽ) 68,460
വിലുപുറം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ഏപ്രിൽ) 70,750
വിലുപുറം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 68,230
വിലുപുറം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 63,860
വിലുപുറം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ശരാശരി വില 66,092
വിലുപുറം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : തുറക്കുന്ന വില (01 മാർച്ച്) 63,860
വിലുപുറം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മാർച്ച്) 67,830
വിലുപുറം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 63,070
വിലുപുറം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 61,570
വിലുപുറം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ശരാശരി വില 62,385
വിലുപുറം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : തുറക്കുന്ന വില (01 ഫെബ്രുവരി) 63,070
വിലുപുറം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ക്ലോസിംഗ് വില (29 ഫെബ്രുവരി) 62,790
വിലുപുറം - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : സ്വർണ്ണ വില

വിലുപുറം : വെള്ളി നിരക്ക്

26 മെയ് 2024
90,860.00
+0.00
തീയതി വില മാറ്റുക
25 മെയ് 2024 90,860 +10.00
24 മെയ് 2024 90,850 +240.00
23 മെയ് 2024 90,610 -2,650.00
22 മെയ് 2024 93,260 -1,750.00
21 മെയ് 2024 95,010 -770.00
20 മെയ് 2024 95,780 +4,350.00
19 മെയ് 2024 91,430 +10.00
18 മെയ് 2024 91,420 +10.00
17 മെയ് 2024 91,410 +3,830.00
16 മെയ് 2024 87,580 +380.00
വിലുപുറം വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 95,780
വിലുപുറം വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 81,200
വിലുപുറം വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ശരാശരി വില 87,051
വിലുപുറം വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : തുറക്കുന്ന വില (01 മെയ്) 81,350
വിലുപുറം വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ക്ലോസിംഗ് വില (25 മെയ്) 90,860
വിലുപുറം വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 84,260
വിലുപുറം വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 75,890
വിലുപുറം വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ശരാശരി വില 81,998
വിലുപുറം വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഏപ്രിൽ) 75,890
വിലുപുറം വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ഏപ്രിൽ) 81,060
വിലുപുറം വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 75,900
വിലുപുറം വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 72,400
വിലുപുറം വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ശരാശരി വില 74,756
വിലുപുറം വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : തുറക്കുന്ന വില (01 മാർച്ച്) 72,400
വിലുപുറം വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മാർച്ച്) 75,360
വിലുപുറം വെള്ളി നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 72,540
വിലുപുറം വെള്ളി നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 69,260
വിലുപുറം വെള്ളി നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ശരാശരി വില 71,129
വിലുപുറം വെള്ളി നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : തുറക്കുന്ന വില (01 ഫെബ്രുവരി) 72,540
വിലുപുറം വെള്ളി നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ക്ലോസിംഗ് വില (29 ഫെബ്രുവരി) 71,390
വിലുപുറം - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : വെള്ളി വില