വിലുപുറം, തമിഴ്‌നാട് : സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

വിലുപുറം : സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

09 ഡിസംബർ 2022
54,180
+0.00
തീയതി വില മാറ്റുക
08 ഡിസംബർ 2022 54,180 +40.00
07 ഡിസംബർ 2022 54,140 +280.00
06 ഡിസംബർ 2022 53,860 +290.00
05 ഡിസംബർ 2022 53,570 -410.00
04 ഡിസംബർ 2022 53,980 +0.00
03 ഡിസംബർ 2022 53,980 +0.00
02 ഡിസംബർ 2022 53,980 +10.00
01 ഡിസംബർ 2022 53,970 +980.00
30 നവംബർ 2022 52,990 +280.00
29 നവംബർ 2022 52,710 +240.00
വിലുപുറം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 54,180
വിലുപുറം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 53,570
വിലുപുറം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ശരാശരി വില 53,958
വിലുപുറം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഡിസംബർ) 53,970
വിലുപുറം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (08 ഡിസംബർ) 54,180
വിലുപുറം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - നവംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 53,340
വിലുപുറം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - നവംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 50,380
വിലുപുറം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - നവംബർ : ശരാശരി വില 52,304
വിലുപുറം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - നവംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 നവംബർ) 50,730
വിലുപുറം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - നവംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 നവംബർ) 52,990
വിലുപുറം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 52,120
വിലുപുറം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 50,280
വിലുപുറം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ശരാശരി വില 50,936
വിലുപുറം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഒക്ടോബർ) 50,310
വിലുപുറം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ഒക്ടോബർ) 50,530
വിലുപുറം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 50,870
വിലുപുറം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 49,430
വിലുപുറം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ശരാശരി വില 50,150
വിലുപുറം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 സെപ്റ്റംബർ) 50,260
വിലുപുറം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 സെപ്റ്റംബർ) 50,300
വിലുപുറം - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : സ്വർണ്ണ വില

വിലുപുറം : വെള്ളി നിരക്ക്

09 ഡിസംബർ 2022
67,030.00
+0.00
തീയതി വില മാറ്റുക
08 ഡിസംബർ 2022 67,030 +760.00
07 ഡിസംബർ 2022 66,270 +900.00
06 ഡിസംബർ 2022 65,370 +190.00
05 ഡിസംബർ 2022 65,180 -1,250.00
04 ഡിസംബർ 2022 66,430 +10.00
03 ഡിസംബർ 2022 66,420 +0.00
02 ഡിസംബർ 2022 66,420 +1,070.00
01 ഡിസംബർ 2022 65,350 +1,890.00
30 നവംബർ 2022 63,460 +650.00
29 നവംബർ 2022 62,810 +1,630.00
വിലുപുറം വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 67,030
വിലുപുറം വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 65,180
വിലുപുറം വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ശരാശരി വില 66,059
വിലുപുറം വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഡിസംബർ) 65,350
വിലുപുറം വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (08 ഡിസംബർ) 67,030
വിലുപുറം വെള്ളി നിരക്ക് - നവംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 63,460
വിലുപുറം വെള്ളി നിരക്ക് - നവംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 58,600
വിലുപുറം വെള്ളി നിരക്ക് - നവംബർ : ശരാശരി വില 61,496
വിലുപുറം വെള്ളി നിരക്ക് - നവംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 നവംബർ) 59,130
വിലുപുറം വെള്ളി നിരക്ക് - നവംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 നവംബർ) 63,460
വിലുപുറം വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 61,970
വിലുപുറം വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 55,440
വിലുപുറം വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ശരാശരി വില 58,210
വിലുപുറം വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഒക്ടോബർ) 56,960
വിലുപുറം വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ഒക്ടോബർ) 57,910
വിലുപുറം വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 58,070
വിലുപുറം വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 52,510
വിലുപുറം വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ശരാശരി വില 55,589
വിലുപുറം വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 സെപ്റ്റംബർ) 52,510
വിലുപുറം വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 സെപ്റ്റംബർ) 56,960
വിലുപുറം - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : വെള്ളി വില