ഭാവ്നഗർ, ഗുജറാത്ത് : സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

ഭാവ്നഗർ : സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

15 ജൂൺ 2024
72,030
+0.00
തീയതി വില മാറ്റുക
14 ജൂൺ 2024 72,030 +820.00
13 ജൂൺ 2024 71,210 -760.00
12 ജൂൺ 2024 71,970 +400.00
11 ജൂൺ 2024 71,570 +100.00
10 ജൂൺ 2024 71,470 +80.00
09 ജൂൺ 2024 71,390 +10.00
08 ജൂൺ 2024 71,380 +0.00
07 ജൂൺ 2024 71,380 -1,780.00
06 ജൂൺ 2024 73,160 +590.00
05 ജൂൺ 2024 72,570 +540.00
ഭാവ്നഗർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 73,160
ഭാവ്നഗർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 71,210
ഭാവ്നഗർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ശരാശരി വില 71,864
ഭാവ്നഗർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂൺ) 71,850
ഭാവ്നഗർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ക്ലോസിംഗ് വില (14 ജൂൺ) 72,030
ഭാവ്നഗർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 74,690
ഭാവ്നഗർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 70,860
ഭാവ്നഗർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ശരാശരി വില 72,393
ഭാവ്നഗർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : തുറക്കുന്ന വില (01 മെയ്) 70,870
ഭാവ്നഗർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മെയ്) 71,850
ഭാവ്നഗർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 73,090
ഭാവ്നഗർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 68,350
ഭാവ്നഗർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ശരാശരി വില 71,401
ഭാവ്നഗർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഏപ്രിൽ) 68,350
ഭാവ്നഗർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ഏപ്രിൽ) 70,630
ഭാവ്നഗർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 68,120
ഭാവ്നഗർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 63,760
ഭാവ്നഗർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ശരാശരി വില 65,988
ഭാവ്നഗർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : തുറക്കുന്ന വില (01 മാർച്ച്) 63,760
ഭാവ്നഗർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മാർച്ച്) 67,720
ഭാവ്നഗർ - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : സ്വർണ്ണ വില

ഭാവ്നഗർ : വെള്ളി നിരക്ക്

15 ജൂൺ 2024
89,470.00
+0.00
തീയതി വില മാറ്റുക
14 ജൂൺ 2024 89,470 +1,180.00
13 ജൂൺ 2024 88,290 -2,420.00
12 ജൂൺ 2024 90,710 +1,760.00
11 ജൂൺ 2024 88,950 -1,340.00
10 ജൂൺ 2024 90,290 +1,120.00
09 ജൂൺ 2024 89,170 +10.00
08 ജൂൺ 2024 89,160 +0.00
07 ജൂൺ 2024 89,160 -4,940.00
06 ജൂൺ 2024 94,100 +3,270.00
05 ജൂൺ 2024 90,830 +950.00
ഭാവ്നഗർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 94,100
ഭാവ്നഗർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 88,290
ഭാവ്നഗർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ശരാശരി വില 90,434
ഭാവ്നഗർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂൺ) 91,880
ഭാവ്നഗർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ക്ലോസിംഗ് വില (14 ജൂൺ) 89,470
ഭാവ്നഗർ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 96,420
ഭാവ്നഗർ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 81,080
ഭാവ്നഗർ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ശരാശരി വില 88,322
ഭാവ്നഗർ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : തുറക്കുന്ന വില (01 മെയ്) 81,220
ഭാവ്നഗർ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മെയ്) 91,880
ഭാവ്നഗർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 84,130
ഭാവ്നഗർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 75,770
ഭാവ്നഗർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ശരാശരി വില 81,868
ഭാവ്നഗർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഏപ്രിൽ) 75,770
ഭാവ്നഗർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ഏപ്രിൽ) 80,930
ഭാവ്നഗർ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 75,780
ഭാവ്നഗർ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 72,290
ഭാവ്നഗർ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ശരാശരി വില 74,638
ഭാവ്നഗർ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : തുറക്കുന്ന വില (01 മാർച്ച്) 72,290
ഭാവ്നഗർ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മാർച്ച്) 75,240
ഭാവ്നഗർ - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : വെള്ളി വില