ഭാവ്നഗർ, ഗുജറാത്ത് : സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

ഭാവ്നഗർ : സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

ഇന്ന് 26 ഒക്ടോബർ 2021
49,390
+410.00
തീയതി വില മാറ്റുക
25 ഒക്ടോബർ 2021 48,980 +400.00
24 ഒക്ടോബർ 2021 48,580 +0.00
23 ഒക്ടോബർ 2021 48,580 +0.00
22 ഒക്ടോബർ 2021 48,580 -100.00
21 ഒക്ടോബർ 2021 48,680 +230.00
20 ഒക്ടോബർ 2021 48,450 -10.00
19 ഒക്ടോബർ 2021 48,460 +80.00
18 ഒക്ടോബർ 2021 48,380 -720.00
17 ഒക്ടോബർ 2021 49,100 +0.00
16 ഒക്ടോബർ 2021 49,100 +0.00
ഭാവ്നഗർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 49,100
ഭാവ്നഗർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 47,430
ഭാവ്നഗർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ശരാശരി വില 48,309
ഭാവ്നഗർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഒക്ടോബർ) 47,470
ഭാവ്നഗർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (25 ഒക്ടോബർ) 48,980
ഭാവ്നഗർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 48,700
ഭാവ്നഗർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 46,710
ഭാവ്നഗർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ശരാശരി വില 47,772
ഭാവ്നഗർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 സെപ്റ്റംബർ) 48,290
ഭാവ്നഗർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 സെപ്റ്റംബർ) 46,710
ഭാവ്നഗർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 49,480
ഭാവ്നഗർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 47,020
ഭാവ്നഗർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ശരാശരി വില 48,352
ഭാവ്നഗർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : തുറക്കുന്ന വില (01 ഓഗസ്റ്റ്) 49,480
ഭാവ്നഗർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ഓഗസ്റ്റ്) 48,330
ഭാവ്നഗർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 49,600
ഭാവ്നഗർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 48,000
ഭാവ്നഗർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ശരാശരി വില 48,916
ഭാവ്നഗർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂലൈ) 48,000
ഭാവ്നഗർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ജൂലൈ) 49,480
ഭാവ്നഗർ - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : സ്വർണ്ണ വില

ഭാവ്നഗർ : വെള്ളി നിരക്ക്

ഇന്ന് 26 ഒക്ടോബർ 2021
67,780.00
+500.00
തീയതി വില മാറ്റുക
25 ഒക്ടോബർ 2021 67,280 +660.00
24 ഒക്ടോബർ 2021 66,620 +0.00
23 ഒക്ടോബർ 2021 66,620 +0.00
22 ഒക്ടോബർ 2021 66,620 -610.00
21 ഒക്ടോബർ 2021 67,230 +1,180.00
20 ഒക്ടോബർ 2021 66,050 +1,220.00
19 ഒക്ടോബർ 2021 64,830 -10.00
18 ഒക്ടോബർ 2021 64,840 +400.00
17 ഒക്ടോബർ 2021 64,440 +0.00
16 ഒക്ടോബർ 2021 64,440 +0.00
ഭാവ്നഗർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 67,280
ഭാവ്നഗർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 61,090
ഭാവ്നഗർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ശരാശരി വില 63,946
ഭാവ്നഗർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഒക്ടോബർ) 61,090
ഭാവ്നഗർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (25 ഒക്ടോബർ) 67,280
ഭാവ്നഗർ വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 66,910
ഭാവ്നഗർ വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 59,830
ഭാവ്നഗർ വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ശരാശരി വില 63,815
ഭാവ്നഗർ വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 സെപ്റ്റംബർ) 64,470
ഭാവ്നഗർ വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 സെപ്റ്റംബർ) 59,830
ഭാവ്നഗർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 69,890
ഭാവ്നഗർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 63,250
ഭാവ്നഗർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ശരാശരി വില 65,587
ഭാവ്നഗർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : തുറക്കുന്ന വില (01 ഓഗസ്റ്റ്) 69,890
ഭാവ്നഗർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ഓഗസ്റ്റ്) 64,590
ഭാവ്നഗർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 71,930
ഭാവ്നഗർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 67,690
ഭാവ്നഗർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ശരാശരി വില 70,075
ഭാവ്നഗർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂലൈ) 69,820
ഭാവ്നഗർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ജൂലൈ) 69,890
ഭാവ്നഗർ - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : വെള്ളി വില