സംഗ്രൂർ, പഞ്ചാബ് : സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

സംഗ്രൂർ : സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

18 ജൂൺ 2024
71,340
-160.00
തീയതി വില മാറ്റുക
17 ജൂൺ 2024 71,500 -450.00
16 ജൂൺ 2024 71,950 +10.00
15 ജൂൺ 2024 71,940 +0.00
14 ജൂൺ 2024 71,940 +830.00
13 ജൂൺ 2024 71,110 -770.00
12 ജൂൺ 2024 71,880 +410.00
11 ജൂൺ 2024 71,470 +90.00
10 ജൂൺ 2024 71,380 +80.00
09 ജൂൺ 2024 71,300 +10.00
08 ജൂൺ 2024 71,290 +10.00
സംഗ്രൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 73,060
സംഗ്രൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 71,110
സംഗ്രൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ശരാശരി വില 71,774
സംഗ്രൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂൺ) 71,760
സംഗ്രൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ക്ലോസിംഗ് വില (17 ജൂൺ) 71,500
സംഗ്രൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 74,590
സംഗ്രൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 70,770
സംഗ്രൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ശരാശരി വില 72,296
സംഗ്രൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : തുറക്കുന്ന വില (01 മെയ്) 70,770
സംഗ്രൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മെയ്) 71,750
സംഗ്രൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 72,990
സംഗ്രൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 68,260
സംഗ്രൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ശരാശരി വില 71,307
സംഗ്രൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഏപ്രിൽ) 68,260
സംഗ്രൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ഏപ്രിൽ) 70,540
സംഗ്രൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 68,030
സംഗ്രൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 63,670
സംഗ്രൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ശരാശരി വില 65,900
സംഗ്രൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : തുറക്കുന്ന വില (01 മാർച്ച്) 63,670
സംഗ്രൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മാർച്ച്) 67,630
സംഗ്രൂർ - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : സ്വർണ്ണ വില

സംഗ്രൂർ : വെള്ളി നിരക്ക്

18 ജൂൺ 2024
88,210.00
-880.00
തീയതി വില മാറ്റുക
17 ജൂൺ 2024 89,090 -280.00
16 ജൂൺ 2024 89,370 +10.00
15 ജൂൺ 2024 89,360 +0.00
14 ജൂൺ 2024 89,360 +1,190.00
13 ജൂൺ 2024 88,170 -2,420.00
12 ജൂൺ 2024 90,590 +1,760.00
11 ജൂൺ 2024 88,830 -1,340.00
10 ജൂൺ 2024 90,170 +1,120.00
09 ജൂൺ 2024 89,050 +0.00
08 ജൂൺ 2024 89,050 +10.00
സംഗ്രൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 93,970
സംഗ്രൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 88,170
സംഗ്രൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ശരാശരി വില 90,131
സംഗ്രൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂൺ) 91,760
സംഗ്രൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ക്ലോസിംഗ് വില (17 ജൂൺ) 89,090
സംഗ്രൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 96,290
സംഗ്രൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 80,970
സംഗ്രൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ശരാശരി വില 88,205
സംഗ്രൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : തുറക്കുന്ന വില (01 മെയ്) 81,110
സംഗ്രൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മെയ്) 91,750
സംഗ്രൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 84,020
സംഗ്രൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 75,670
സംഗ്രൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ശരാശരി വില 81,760
സംഗ്രൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഏപ്രിൽ) 75,670
സംഗ്രൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ഏപ്രിൽ) 80,820
സംഗ്രൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 75,680
സംഗ്രൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 72,190
സംഗ്രൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ശരാശരി വില 74,539
സംഗ്രൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : തുറക്കുന്ന വില (01 മാർച്ച്) 72,190
സംഗ്രൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മാർച്ച്) 75,140
സംഗ്രൂർ - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : വെള്ളി വില