സംഗ്രൂർ, പഞ്ചാബ് : സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

സംഗ്രൂർ : സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

05 ഡിസംബർ 2022
53,830
+0.00
തീയതി വില മാറ്റുക
04 ഡിസംബർ 2022 53,830 +10.00
03 ഡിസംബർ 2022 53,820 +0.00
02 ഡിസംബർ 2022 53,820 +10.00
01 ഡിസംബർ 2022 53,810 +970.00
30 നവംബർ 2022 52,840 +290.00
29 നവംബർ 2022 52,550 +230.00
28 നവംബർ 2022 52,320 -390.00
27 നവംബർ 2022 52,710 +0.00
26 നവംബർ 2022 52,710 +10.00
25 നവംബർ 2022 52,700 -150.00
സംഗ്രൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 53,830
സംഗ്രൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 53,810
സംഗ്രൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ശരാശരി വില 53,820
സംഗ്രൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഡിസംബർ) 53,810
സംഗ്രൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (04 ഡിസംബർ) 53,830
സംഗ്രൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - നവംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 53,180
സംഗ്രൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - നവംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 50,230
സംഗ്രൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - നവംബർ : ശരാശരി വില 52,152
സംഗ്രൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - നവംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 നവംബർ) 50,590
സംഗ്രൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - നവംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 നവംബർ) 52,840
സംഗ്രൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 51,970
സംഗ്രൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 50,140
സംഗ്രൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ശരാശരി വില 50,789
സംഗ്രൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഒക്ടോബർ) 50,160
സംഗ്രൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ഒക്ടോബർ) 50,380
സംഗ്രൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 50,720
സംഗ്രൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 49,280
സംഗ്രൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ശരാശരി വില 50,004
സംഗ്രൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 സെപ്റ്റംബർ) 50,110
സംഗ്രൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 സെപ്റ്റംബർ) 50,160
സംഗ്രൂർ - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : സ്വർണ്ണ വില

സംഗ്രൂർ : വെള്ളി നിരക്ക്

05 ഡിസംബർ 2022
66,240.00
+0.00
തീയതി വില മാറ്റുക
04 ഡിസംബർ 2022 66,240 +10.00
03 ഡിസംബർ 2022 66,230 +0.00
02 ഡിസംബർ 2022 66,230 +1,070.00
01 ഡിസംബർ 2022 65,160 +1,890.00
30 നവംബർ 2022 63,270 +640.00
29 നവംബർ 2022 62,630 +1,620.00
28 നവംബർ 2022 61,010 -940.00
27 നവംബർ 2022 61,950 +10.00
26 നവംബർ 2022 61,940 +0.00
25 നവംബർ 2022 61,940 -230.00
സംഗ്രൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 66,240
സംഗ്രൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 65,160
സംഗ്രൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ശരാശരി വില 65,965
സംഗ്രൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഡിസംബർ) 65,160
സംഗ്രൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (04 ഡിസംബർ) 66,240
സംഗ്രൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - നവംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 63,270
സംഗ്രൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - നവംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 58,430
സംഗ്രൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - നവംബർ : ശരാശരി വില 61,317
സംഗ്രൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - നവംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 നവംബർ) 58,960
സംഗ്രൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - നവംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 നവംബർ) 63,270
സംഗ്രൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 61,790
സംഗ്രൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 55,280
സംഗ്രൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ശരാശരി വില 58,040
സംഗ്രൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഒക്ടോബർ) 56,800
സംഗ്രൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ഒക്ടോബർ) 57,750
സംഗ്രൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 57,900
സംഗ്രൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 52,350
സംഗ്രൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ശരാശരി വില 55,427
സംഗ്രൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 സെപ്റ്റംബർ) 52,350
സംഗ്രൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 സെപ്റ്റംബർ) 56,790
സംഗ്രൂർ - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : വെള്ളി വില