ജഞ്ജിർ, ഛത്തീസ്ഗ h ് : സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

ജഞ്ജിർ : സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

02 ഡിസംബർ 2023
63,240
+0.00
തീയതി വില മാറ്റുക
01 ഡിസംബർ 2023 63,240 +730.00
30 നവംബർ 2023 62,510 -330.00
29 നവംബർ 2023 62,840 +340.00
28 നവംബർ 2023 62,500 +950.00
27 നവംബർ 2023 61,550 +10.00
26 നവംബർ 2023 61,540 +0.00
25 നവംബർ 2023 61,540 +10.00
24 നവംബർ 2023 61,530 +300.00
23 നവംബർ 2023 61,230 +60.00
22 നവംബർ 2023 61,170 -180.00
ജഞ്ജിർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 63,240
ജഞ്ജിർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 63,240
ജഞ്ജിർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ശരാശരി വില 63,240
ജഞ്ജിർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഡിസംബർ) 63,240
ജഞ്ജിർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (01 ഡിസംബർ) 63,240
ജഞ്ജിർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - നവംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 62,840
ജഞ്ജിർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - നവംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 59,750
ജഞ്ജിർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - നവംബർ : ശരാശരി വില 60,948
ജഞ്ജിർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - നവംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 നവംബർ) 60,840
ജഞ്ജിർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - നവംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 നവംബർ) 62,510
ജഞ്ജിർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 61,310
ജഞ്ജിർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 56,530
ജഞ്ജിർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ശരാശരി വില 59,174
ജഞ്ജിർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഒക്ടോബർ) 57,480
ജഞ്ജിർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ഒക്ടോബർ) 60,960
ജഞ്ജിർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 59,520
ജഞ്ജിർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 57,270
ജഞ്ജിർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ശരാശരി വില 58,890
ജഞ്ജിർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 സെപ്റ്റംബർ) 59,460
ജഞ്ജിർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 സെപ്റ്റംബർ) 57,470
ജഞ്ജിർ - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : സ്വർണ്ണ വില

ജഞ്ജിർ : വെള്ളി നിരക്ക്

02 ഡിസംബർ 2023
77,650.00
+0.00
തീയതി വില മാറ്റുക
01 ഡിസംബർ 2023 77,650 +420.00
30 നവംബർ 2023 77,230 +1,140.00
29 നവംബർ 2023 76,090 +670.00
28 നവംബർ 2023 75,420 +1,290.00
27 നവംബർ 2023 74,130 +10.00
26 നവംബർ 2023 74,120 +0.00
25 നവംബർ 2023 74,120 +10.00
24 നവംബർ 2023 74,110 +1,020.00
23 നവംബർ 2023 73,090 +130.00
22 നവംബർ 2023 72,960 -470.00
ജഞ്ജിർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 77,650
ജഞ്ജിർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 77,650
ജഞ്ജിർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ശരാശരി വില 77,650
ജഞ്ജിർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഡിസംബർ) 77,650
ജഞ്ജിർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (01 ഡിസംബർ) 77,650
ജഞ്ജിർ വെള്ളി നിരക്ക് - നവംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 77,230
ജഞ്ജിർ വെള്ളി നിരക്ക് - നവംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 70,070
ജഞ്ജിർ വെള്ളി നിരക്ക് - നവംബർ : ശരാശരി വില 72,648
ജഞ്ജിർ വെള്ളി നിരക്ക് - നവംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 നവംബർ) 71,360
ജഞ്ജിർ വെള്ളി നിരക്ക് - നവംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 നവംബർ) 77,230
ജഞ്ജിർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 72,920
ജഞ്ജിർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 66,690
ജഞ്ജിർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ശരാശരി വില 70,565
ജഞ്ജിർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഒക്ടോബർ) 69,750
ജഞ്ജിർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ഒക്ടോബർ) 71,710
ജഞ്ജിർ വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 74,800
ജഞ്ജിർ വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 69,740
ജഞ്ജിർ വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ശരാശരി വില 72,162
ജഞ്ജിർ വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 സെപ്റ്റംബർ) 74,790
ജഞ്ജിർ വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 സെപ്റ്റംബർ) 69,750
ജഞ്ജിർ - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : വെള്ളി വില