കേരളം : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

കേരളം : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അലപ്പുഴ 29 നവംബർ 2023 62,950
എറണാകുളം 29 നവംബർ 2023 62,950
ഇടുക്കി 29 നവംബർ 2023 62,950
കണ്ണൂർ 29 നവംബർ 2023 62,950
കാസരഗോഡ് 29 നവംബർ 2023 62,950
കൊല്ലം 29 നവംബർ 2023 62,950
കോട്ടയം 29 നവംബർ 2023 62,950
കോഴിക്കോട് 29 നവംബർ 2023 62,950
മലപ്പുറം 29 നവംബർ 2023 62,950
പാലക്കാട് 29 നവംബർ 2023 62,950
പത്താനന്തിട്ട 29 നവംബർ 2023 62,950
തിരുവനന്തപുരം 29 നവംബർ 2023 62,950
തൃശ്ശൂർ 29 നവംബർ 2023 62,950
വയനാട് 29 നവംബർ 2023 62,950

കേരളം : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും വെള്ളി നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അലപ്പുഴ 29 നവംബർ 2023 75,860
എറണാകുളം 29 നവംബർ 2023 75,860
ഇടുക്കി 29 നവംബർ 2023 75,860
കണ്ണൂർ 29 നവംബർ 2023 75,860
കാസരഗോഡ് 29 നവംബർ 2023 75,860
കൊല്ലം 29 നവംബർ 2023 75,860
കോട്ടയം 29 നവംബർ 2023 75,860
കോഴിക്കോട് 29 നവംബർ 2023 75,860
മലപ്പുറം 29 നവംബർ 2023 75,860
പാലക്കാട് 29 നവംബർ 2023 75,860
പത്താനന്തിട്ട 29 നവംബർ 2023 75,860
തിരുവനന്തപുരം 29 നവംബർ 2023 75,860
തൃശ്ശൂർ 29 നവംബർ 2023 75,860
വയനാട് 29 നവംബർ 2023 75,860