കിഴക്കൻ ഗോദാവരി, ആന്ധ്രപ്രദേശ് : സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

കിഴക്കൻ ഗോദാവരി : സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

23 ഫെബ്രുവരി 2024
62,470
+370.00
തീയതി വില മാറ്റുക
22 ഫെബ്രുവരി 2024 62,100 -160.00
21 ഫെബ്രുവരി 2024 62,260 +10.00
20 ഫെബ്രുവരി 2024 62,250 +120.00
19 ഫെബ്രുവരി 2024 62,130 +190.00
18 ഫെബ്രുവരി 2024 61,940 +0.00
17 ഫെബ്രുവരി 2024 61,940 +10.00
16 ഫെബ്രുവരി 2024 61,930 +210.00
15 ഫെബ്രുവരി 2024 61,720 +230.00
14 ഫെബ്രുവരി 2024 61,490 -90.00
13 ഫെബ്രുവരി 2024 61,580 -590.00
കിഴക്കൻ ഗോദാവരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 62,980
കിഴക്കൻ ഗോദാവരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 61,490
കിഴക്കൻ ഗോദാവരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ശരാശരി വില 62,251
കിഴക്കൻ ഗോദാവരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : തുറക്കുന്ന വില (01 ഫെബ്രുവരി) 62,980
കിഴക്കൻ ഗോദാവരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ക്ലോസിംഗ് വില (22 ഫെബ്രുവരി) 62,100
കിഴക്കൻ ഗോദാവരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജനുവരി : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 63,490
കിഴക്കൻ ഗോദാവരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജനുവരി : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 61,700
കിഴക്കൻ ഗോദാവരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജനുവരി : ശരാശരി വില 62,479
കിഴക്കൻ ഗോദാവരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജനുവരി : തുറക്കുന്ന വില (01 ജനുവരി) 63,490
കിഴക്കൻ ഗോദാവരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജനുവരി : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ജനുവരി) 62,770
കിഴക്കൻ ഗോദാവരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 63,800
കിഴക്കൻ ഗോദാവരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 61,170
കിഴക്കൻ ഗോദാവരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ശരാശരി വില 62,609
കിഴക്കൻ ഗോദാവരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഡിസംബർ) 63,370
കിഴക്കൻ ഗോദാവരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ഡിസംബർ) 63,360
കിഴക്കൻ ഗോദാവരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - നവംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 62,970
കിഴക്കൻ ഗോദാവരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - നവംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 59,860
കിഴക്കൻ ഗോദാവരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - നവംബർ : ശരാശരി വില 61,071
കിഴക്കൻ ഗോദാവരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - നവംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 നവംബർ) 60,960
കിഴക്കൻ ഗോദാവരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - നവംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 നവംബർ) 62,640
കിഴക്കൻ ഗോദാവരി - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : സ്വർണ്ണ വില

കിഴക്കൻ ഗോദാവരി : വെള്ളി നിരക്ക്

23 ഫെബ്രുവരി 2024
70,720.00
+170.00
തീയതി വില മാറ്റുക
22 ഫെബ്രുവരി 2024 70,550 -450.00
21 ഫെബ്രുവരി 2024 71,000 -560.00
20 ഫെബ്രുവരി 2024 71,560 -30.00
19 ഫെബ്രുവരി 2024 71,590 -800.00
18 ഫെബ്രുവരി 2024 72,390 +0.00
17 ഫെബ്രുവരി 2024 72,390 +10.00
16 ഫെബ്രുവരി 2024 72,380 +990.00
15 ഫെബ്രുവരി 2024 71,390 +1,020.00
14 ഫെബ്രുവരി 2024 70,370 +480.00
13 ഫെബ്രുവരി 2024 69,890 -1,430.00
കിഴക്കൻ ഗോദാവരി വെള്ളി നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 72,440
കിഴക്കൻ ഗോദാവരി വെള്ളി നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 69,890
കിഴക്കൻ ഗോദാവരി വെള്ളി നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ശരാശരി വില 71,286
കിഴക്കൻ ഗോദാവരി വെള്ളി നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : തുറക്കുന്ന വില (01 ഫെബ്രുവരി) 72,440
കിഴക്കൻ ഗോദാവരി വെള്ളി നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ക്ലോസിംഗ് വില (22 ഫെബ്രുവരി) 70,550
കിഴക്കൻ ഗോദാവരി വെള്ളി നിരക്ക് - ജനുവരി : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 74,460
കിഴക്കൻ ഗോദാവരി വെള്ളി നിരക്ക് - ജനുവരി : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 70,980
കിഴക്കൻ ഗോദാവരി വെള്ളി നിരക്ക് - ജനുവരി : ശരാശരി വില 72,271
കിഴക്കൻ ഗോദാവരി വെള്ളി നിരക്ക് - ജനുവരി : തുറക്കുന്ന വില (01 ജനുവരി) 74,460
കിഴക്കൻ ഗോദാവരി വെള്ളി നിരക്ക് - ജനുവരി : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ജനുവരി) 72,450
കിഴക്കൻ ഗോദാവരി വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 77,810
കിഴക്കൻ ഗോദാവരി വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 71,450
കിഴക്കൻ ഗോദാവരി വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ശരാശരി വില 74,662
കിഴക്കൻ ഗോദാവരി വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഡിസംബർ) 77,800
കിഴക്കൻ ഗോദാവരി വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ഡിസംബർ) 74,420
കിഴക്കൻ ഗോദാവരി വെള്ളി നിരക്ക് - നവംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 77,390
കിഴക്കൻ ഗോദാവരി വെള്ളി നിരക്ക് - നവംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 70,210
കിഴക്കൻ ഗോദാവരി വെള്ളി നിരക്ക് - നവംബർ : ശരാശരി വില 72,793
കിഴക്കൻ ഗോദാവരി വെള്ളി നിരക്ക് - നവംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 നവംബർ) 71,500
കിഴക്കൻ ഗോദാവരി വെള്ളി നിരക്ക് - നവംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 നവംബർ) 77,390
കിഴക്കൻ ഗോദാവരി - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : വെള്ളി വില