കിഴക്കൻ ഗോദാവരി, ആന്ധ്രപ്രദേശ് : സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

കിഴക്കൻ ഗോദാവരി : സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

ഇന്ന് 26 ഒക്ടോബർ 2021
49,410
+420.00
തീയതി വില മാറ്റുക
25 ഒക്ടോബർ 2021 48,990 +400.00
24 ഒക്ടോബർ 2021 48,590 +0.00
23 ഒക്ടോബർ 2021 48,590 +0.00
22 ഒക്ടോബർ 2021 48,590 -100.00
21 ഒക്ടോബർ 2021 48,690 +230.00
20 ഒക്ടോബർ 2021 48,460 -10.00
19 ഒക്ടോബർ 2021 48,470 +80.00
18 ഒക്ടോബർ 2021 48,390 -720.00
17 ഒക്ടോബർ 2021 49,110 +0.00
16 ഒക്ടോബർ 2021 49,110 +0.00
കിഴക്കൻ ഗോദാവരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 49,110
കിഴക്കൻ ഗോദാവരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 47,440
കിഴക്കൻ ഗോദാവരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ശരാശരി വില 48,319
കിഴക്കൻ ഗോദാവരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഒക്ടോബർ) 47,480
കിഴക്കൻ ഗോദാവരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (25 ഒക്ടോബർ) 48,990
കിഴക്കൻ ഗോദാവരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 48,710
കിഴക്കൻ ഗോദാവരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 46,730
കിഴക്കൻ ഗോദാവരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ശരാശരി വില 47,785
കിഴക്കൻ ഗോദാവരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 സെപ്റ്റംബർ) 48,300
കിഴക്കൻ ഗോദാവരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 സെപ്റ്റംബർ) 46,730
കിഴക്കൻ ഗോദാവരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 49,490
കിഴക്കൻ ഗോദാവരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 47,030
കിഴക്കൻ ഗോദാവരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ശരാശരി വില 48,363
കിഴക്കൻ ഗോദാവരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : തുറക്കുന്ന വില (01 ഓഗസ്റ്റ്) 49,490
കിഴക്കൻ ഗോദാവരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ഓഗസ്റ്റ്) 48,340
കിഴക്കൻ ഗോദാവരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 49,610
കിഴക്കൻ ഗോദാവരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 48,010
കിഴക്കൻ ഗോദാവരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ശരാശരി വില 48,931
കിഴക്കൻ ഗോദാവരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂലൈ) 48,010
കിഴക്കൻ ഗോദാവരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ജൂലൈ) 49,490
കിഴക്കൻ ഗോദാവരി - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : സ്വർണ്ണ വില

കിഴക്കൻ ഗോദാവരി : വെള്ളി നിരക്ക്

ഇന്ന് 26 ഒക്ടോബർ 2021
67,790.00
+490.00
തീയതി വില മാറ്റുക
25 ഒക്ടോബർ 2021 67,300 +660.00
24 ഒക്ടോബർ 2021 66,640 +0.00
23 ഒക്ടോബർ 2021 66,640 +0.00
22 ഒക്ടോബർ 2021 66,640 -610.00
21 ഒക്ടോബർ 2021 67,250 +1,190.00
20 ഒക്ടോബർ 2021 66,060 +1,210.00
19 ഒക്ടോബർ 2021 64,850 +0.00
18 ഒക്ടോബർ 2021 64,850 +390.00
17 ഒക്ടോബർ 2021 64,460 +0.00
16 ഒക്ടോബർ 2021 64,460 +0.00
കിഴക്കൻ ഗോദാവരി വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 67,300
കിഴക്കൻ ഗോദാവരി വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 61,110
കിഴക്കൻ ഗോദാവരി വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ശരാശരി വില 63,965
കിഴക്കൻ ഗോദാവരി വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഒക്ടോബർ) 61,110
കിഴക്കൻ ഗോദാവരി വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (25 ഒക്ടോബർ) 67,300
കിഴക്കൻ ഗോദാവരി വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 66,930
കിഴക്കൻ ഗോദാവരി വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 59,850
കിഴക്കൻ ഗോദാവരി വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ശരാശരി വില 63,832
കിഴക്കൻ ഗോദാവരി വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 സെപ്റ്റംബർ) 64,490
കിഴക്കൻ ഗോദാവരി വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 സെപ്റ്റംബർ) 59,850
കിഴക്കൻ ഗോദാവരി വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 69,910
കിഴക്കൻ ഗോദാവരി വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 63,270
കിഴക്കൻ ഗോദാവരി വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ശരാശരി വില 65,602
കിഴക്കൻ ഗോദാവരി വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : തുറക്കുന്ന വില (01 ഓഗസ്റ്റ്) 69,910
കിഴക്കൻ ഗോദാവരി വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ഓഗസ്റ്റ്) 64,600
കിഴക്കൻ ഗോദാവരി വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 71,940
കിഴക്കൻ ഗോദാവരി വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 67,710
കിഴക്കൻ ഗോദാവരി വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ശരാശരി വില 70,094
കിഴക്കൻ ഗോദാവരി വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂലൈ) 69,840
കിഴക്കൻ ഗോദാവരി വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ജൂലൈ) 69,910
കിഴക്കൻ ഗോദാവരി - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : വെള്ളി വില