രാജ്സമന്ദ്, രാജസ്ഥാൻ : സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

രാജ്സമന്ദ് : സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

08 ഓഗസ്റ്റ് 2022
52,080
+260.00
തീയതി വില മാറ്റുക
07 ഓഗസ്റ്റ് 2022 51,820 +10.00
06 ഓഗസ്റ്റ് 2022 51,810 +0.00
05 ഓഗസ്റ്റ് 2022 51,810 -310.00
04 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,120 -520.00
03 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,640 +1,110.00
02 ഓഗസ്റ്റ് 2022 51,530 +90.00
01 ഓഗസ്റ്റ് 2022 51,440 -50.00
31 ജൂലൈ 2022 51,490 -1,310.00
30 ജൂലൈ 2022 52,800 +300.00
29 ജൂലൈ 2022 52,500 +600.00
രാജ്സമന്ദ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 52,640
രാജ്സമന്ദ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 51,440
രാജ്സമന്ദ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ശരാശരി വില 51,881
രാജ്സമന്ദ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : തുറക്കുന്ന വില (01 ഓഗസ്റ്റ്) 51,440
രാജ്സമന്ദ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ക്ലോസിംഗ് വില (07 ഓഗസ്റ്റ്) 51,820
രാജ്സമന്ദ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 53,340
രാജ്സമന്ദ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 51,490
രാജ്സമന്ദ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ശരാശരി വില 51,979
രാജ്സമന്ദ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂലൈ) 51,690
രാജ്സമന്ദ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ജൂലൈ) 51,490
രാജ്സമന്ദ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 52,910
രാജ്സമന്ദ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 51,360
രാജ്സമന്ദ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ശരാശരി വില 52,068
രാജ്സമന്ദ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂൺ) 52,040
രാജ്സമന്ദ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ജൂൺ) 51,910
രാജ്സമന്ദ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 52,960
രാജ്സമന്ദ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 51,040
രാജ്സമന്ദ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ശരാശരി വില 51,902
രാജ്സമന്ദ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : തുറക്കുന്ന വില (01 മെയ്) 52,460
രാജ്സമന്ദ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മെയ്) 52,100
രാജ്സമന്ദ് - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : സ്വർണ്ണ വില

രാജ്സമന്ദ് : വെള്ളി നിരക്ക്

08 ഓഗസ്റ്റ് 2022
58,500.00
+1,030.00
തീയതി വില മാറ്റുക
07 ഓഗസ്റ്റ് 2022 57,470 +0.00
06 ഓഗസ്റ്റ് 2022 57,470 +0.00
05 ഓഗസ്റ്റ് 2022 57,470 -610.00
04 ഓഗസ്റ്റ് 2022 58,080 +360.00
03 ഓഗസ്റ്റ് 2022 57,720 +160.00
02 ഓഗസ്റ്റ് 2022 57,560 -770.00
01 ഓഗസ്റ്റ് 2022 58,330 +640.00
31 ജൂലൈ 2022 57,690 -1,610.00
30 ജൂലൈ 2022 59,300 +340.00
29 ജൂലൈ 2022 58,960 +2,840.00
രാജ്സമന്ദ് വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 58,330
രാജ്സമന്ദ് വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 57,470
രാജ്സമന്ദ് വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ശരാശരി വില 57,729
രാജ്സമന്ദ് വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : തുറക്കുന്ന വില (01 ഓഗസ്റ്റ്) 58,330
രാജ്സമന്ദ് വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ക്ലോസിംഗ് വില (07 ഓഗസ്റ്റ്) 57,470
രാജ്സമന്ദ് വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 59,850
രാജ്സമന്ദ് വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 55,670
രാജ്സമന്ദ് വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ശരാശരി വില 58,001
രാജ്സമന്ദ് വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂലൈ) 59,690
രാജ്സമന്ദ് വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ജൂലൈ) 57,690
രാജ്സമന്ദ് വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 63,790
രാജ്സമന്ദ് വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 60,440
രാജ്സമന്ദ് വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ശരാശരി വില 62,467
രാജ്സമന്ദ് വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂൺ) 62,550
രാജ്സമന്ദ് വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ജൂൺ) 60,440
രാജ്സമന്ദ് വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 65,410
രാജ്സമന്ദ് വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 60,120
രാജ്സമന്ദ് വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ശരാശരി വില 62,901
രാജ്സമന്ദ് വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : തുറക്കുന്ന വില (01 മെയ്) 65,410
രാജ്സമന്ദ് വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മെയ്) 63,320
രാജ്സമന്ദ് - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : വെള്ളി വില