രാജ്സമന്ദ്, രാജസ്ഥാൻ : സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

രാജ്സമന്ദ് : സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

07 ഡിസംബർ 2023
62,320
+0.00
തീയതി വില മാറ്റുക
06 ഡിസംബർ 2023 62,320 +190.00
05 ഡിസംബർ 2023 62,130 -190.00
04 ഡിസംബർ 2023 62,320 -950.00
03 ഡിസംബർ 2023 63,270 +0.00
02 ഡിസംബർ 2023 63,270 +10.00
01 ഡിസംബർ 2023 63,260 +730.00
30 നവംബർ 2023 62,530 -330.00
29 നവംബർ 2023 62,860 +350.00
28 നവംബർ 2023 62,510 +950.00
27 നവംബർ 2023 61,560 +0.00
രാജ്സമന്ദ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 63,270
രാജ്സമന്ദ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 62,130
രാജ്സമന്ദ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ശരാശരി വില 62,762
രാജ്സമന്ദ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഡിസംബർ) 63,260
രാജ്സമന്ദ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (06 ഡിസംബർ) 62,320
രാജ്സമന്ദ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - നവംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 62,860
രാജ്സമന്ദ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - നവംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 59,760
രാജ്സമന്ദ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - നവംബർ : ശരാശരി വില 60,965
രാജ്സമന്ദ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - നവംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 നവംബർ) 60,860
രാജ്സമന്ദ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - നവംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 നവംബർ) 62,530
രാജ്സമന്ദ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 61,320
രാജ്സമന്ദ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 56,540
രാജ്സമന്ദ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ശരാശരി വില 59,187
രാജ്സമന്ദ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഒക്ടോബർ) 57,490
രാജ്സമന്ദ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ഒക്ടോബർ) 60,980
രാജ്സമന്ദ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 59,540
രാജ്സമന്ദ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 57,290
രാജ്സമന്ദ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ശരാശരി വില 58,905
രാജ്സമന്ദ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 സെപ്റ്റംബർ) 59,470
രാജ്സമന്ദ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 സെപ്റ്റംബർ) 57,490
രാജ്സമന്ദ് - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : സ്വർണ്ണ വില

രാജ്സമന്ദ് : വെള്ളി നിരക്ക്

07 ഡിസംബർ 2023
74,330.00
-180.00
തീയതി വില മാറ്റുക
06 ഡിസംബർ 2023 74,510 -600.00
05 ഡിസംബർ 2023 75,110 -760.00
04 ഡിസംബർ 2023 75,870 -1,810.00
03 ഡിസംബർ 2023 77,680 +10.00
02 ഡിസംബർ 2023 77,670 +0.00
01 ഡിസംബർ 2023 77,670 +420.00
30 നവംബർ 2023 77,250 +1,140.00
29 നവംബർ 2023 76,110 +670.00
28 നവംബർ 2023 75,440 +1,290.00
27 നവംബർ 2023 74,150 +10.00
രാജ്സമന്ദ് വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 77,680
രാജ്സമന്ദ് വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 74,510
രാജ്സമന്ദ് വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ശരാശരി വില 76,418
രാജ്സമന്ദ് വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഡിസംബർ) 77,670
രാജ്സമന്ദ് വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (06 ഡിസംബർ) 74,510
രാജ്സമന്ദ് വെള്ളി നിരക്ക് - നവംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 77,250
രാജ്സമന്ദ് വെള്ളി നിരക്ക് - നവംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 70,090
രാജ്സമന്ദ് വെള്ളി നിരക്ക് - നവംബർ : ശരാശരി വില 72,667
രാജ്സമന്ദ് വെള്ളി നിരക്ക് - നവംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 നവംബർ) 71,380
രാജ്സമന്ദ് വെള്ളി നിരക്ക് - നവംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 നവംബർ) 77,250
രാജ്സമന്ദ് വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 72,930
രാജ്സമന്ദ് വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 66,710
രാജ്സമന്ദ് വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ശരാശരി വില 70,585
രാജ്സമന്ദ് വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഒക്ടോബർ) 69,770
രാജ്സമന്ദ് വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ഒക്ടോബർ) 71,730
രാജ്സമന്ദ് വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 74,820
രാജ്സമന്ദ് വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 69,760
രാജ്സമന്ദ് വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ശരാശരി വില 72,181
രാജ്സമന്ദ് വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 സെപ്റ്റംബർ) 74,810
രാജ്സമന്ദ് വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 സെപ്റ്റംബർ) 69,770
രാജ്സമന്ദ് - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : വെള്ളി വില