ഈസ്റ്റ് സിംഗ്ഭും, Har ാർഖണ്ഡ് : സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

ഈസ്റ്റ് സിംഗ്ഭും : സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

18 ജൂൺ 2024
71,290
-230.00
തീയതി വില മാറ്റുക
17 ജൂൺ 2024 71,520 -450.00
16 ജൂൺ 2024 71,970 +10.00
15 ജൂൺ 2024 71,960 +0.00
14 ജൂൺ 2024 71,960 +830.00
13 ജൂൺ 2024 71,130 -770.00
12 ജൂൺ 2024 71,900 +410.00
11 ജൂൺ 2024 71,490 +90.00
10 ജൂൺ 2024 71,400 +90.00
09 ജൂൺ 2024 71,310 +0.00
08 ജൂൺ 2024 71,310 +10.00
ഈസ്റ്റ് സിംഗ്ഭും സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 73,080
ഈസ്റ്റ് സിംഗ്ഭും സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 71,130
ഈസ്റ്റ് സിംഗ്ഭും സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ശരാശരി വില 71,793
ഈസ്റ്റ് സിംഗ്ഭും സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂൺ) 71,780
ഈസ്റ്റ് സിംഗ്ഭും സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ക്ലോസിംഗ് വില (17 ജൂൺ) 71,520
ഈസ്റ്റ് സിംഗ്ഭും സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 74,610
ഈസ്റ്റ് സിംഗ്ഭും സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 70,790
ഈസ്റ്റ് സിംഗ്ഭും സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ശരാശരി വില 72,316
ഈസ്റ്റ് സിംഗ്ഭും സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : തുറക്കുന്ന വില (01 മെയ്) 70,790
ഈസ്റ്റ് സിംഗ്ഭും സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മെയ്) 71,770
ഈസ്റ്റ് സിംഗ്ഭും സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 73,010
ഈസ്റ്റ് സിംഗ്ഭും സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 68,270
ഈസ്റ്റ് സിംഗ്ഭും സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ശരാശരി വില 71,326
ഈസ്റ്റ് സിംഗ്ഭും സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഏപ്രിൽ) 68,270
ഈസ്റ്റ് സിംഗ്ഭും സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ഏപ്രിൽ) 70,560
ഈസ്റ്റ് സിംഗ്ഭും സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 68,050
ഈസ്റ്റ് സിംഗ്ഭും സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 63,690
ഈസ്റ്റ് സിംഗ്ഭും സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ശരാശരി വില 65,918
ഈസ്റ്റ് സിംഗ്ഭും സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : തുറക്കുന്ന വില (01 മാർച്ച്) 63,690
ഈസ്റ്റ് സിംഗ്ഭും സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മാർച്ച്) 67,650
ഈസ്റ്റ് സിംഗ്ഭും - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : സ്വർണ്ണ വില

ഈസ്റ്റ് സിംഗ്ഭും : വെള്ളി നിരക്ക്

18 ജൂൺ 2024
88,580.00
-530.00
തീയതി വില മാറ്റുക
17 ജൂൺ 2024 89,110 -280.00
16 ജൂൺ 2024 89,390 +0.00
15 ജൂൺ 2024 89,390 +10.00
14 ജൂൺ 2024 89,380 +1,180.00
13 ജൂൺ 2024 88,200 -2,410.00
12 ജൂൺ 2024 90,610 +1,760.00
11 ജൂൺ 2024 88,850 -1,350.00
10 ജൂൺ 2024 90,200 +1,120.00
09 ജൂൺ 2024 89,080 +10.00
08 ജൂൺ 2024 89,070 +10.00
ഈസ്റ്റ് സിംഗ്ഭും വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 94,000
ഈസ്റ്റ് സിംഗ്ഭും വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 88,200
ഈസ്റ്റ് സിംഗ്ഭും വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ശരാശരി വില 90,154
ഈസ്റ്റ് സിംഗ്ഭും വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂൺ) 91,780
ഈസ്റ്റ് സിംഗ്ഭും വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ക്ലോസിംഗ് വില (17 ജൂൺ) 89,110
ഈസ്റ്റ് സിംഗ്ഭും വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 96,320
ഈസ്റ്റ് സിംഗ്ഭും വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 80,990
ഈസ്റ്റ് സിംഗ്ഭും വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ശരാശരി വില 88,228
ഈസ്റ്റ് സിംഗ്ഭും വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : തുറക്കുന്ന വില (01 മെയ്) 81,130
ഈസ്റ്റ് സിംഗ്ഭും വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മെയ്) 91,780
ഈസ്റ്റ് സിംഗ്ഭും വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 84,040
ഈസ്റ്റ് സിംഗ്ഭും വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 75,690
ഈസ്റ്റ് സിംഗ്ഭും വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ശരാശരി വില 81,781
ഈസ്റ്റ് സിംഗ്ഭും വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഏപ്രിൽ) 75,690
ഈസ്റ്റ് സിംഗ്ഭും വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ഏപ്രിൽ) 80,840
ഈസ്റ്റ് സിംഗ്ഭും വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 75,700
ഈസ്റ്റ് സിംഗ്ഭും വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 72,210
ഈസ്റ്റ് സിംഗ്ഭും വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ശരാശരി വില 74,558
ഈസ്റ്റ് സിംഗ്ഭും വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : തുറക്കുന്ന വില (01 മാർച്ച്) 72,210
ഈസ്റ്റ് സിംഗ്ഭും വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മാർച്ച്) 75,160
ഈസ്റ്റ് സിംഗ്ഭും - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : വെള്ളി വില