ഖണ്ട്വ, മധ്യപ്രദേശ് : സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

ഖണ്ട്വ : സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

10 ഓഗസ്റ്റ് 2022
52,380
+100.00
തീയതി വില മാറ്റുക
09 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,280 +0.00
08 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,280 +400.00
07 ഓഗസ്റ്റ് 2022 51,880 +10.00
06 ഓഗസ്റ്റ് 2022 51,870 +0.00
05 ഓഗസ്റ്റ് 2022 51,870 -310.00
04 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,180 -520.00
03 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,700 +1,110.00
02 ഓഗസ്റ്റ് 2022 51,590 +90.00
01 ഓഗസ്റ്റ് 2022 51,500 -50.00
31 ജൂലൈ 2022 51,550 -1,310.00
ഖണ്ട്വ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 52,700
ഖണ്ട്വ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 51,500
ഖണ്ട്വ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ശരാശരി വില 52,017
ഖണ്ട്വ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : തുറക്കുന്ന വില (01 ഓഗസ്റ്റ്) 51,500
ഖണ്ട്വ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ക്ലോസിംഗ് വില (09 ഓഗസ്റ്റ്) 52,280
ഖണ്ട്വ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 53,400
ഖണ്ട്വ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 51,550
ഖണ്ട്വ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ശരാശരി വില 52,039
ഖണ്ട്വ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂലൈ) 51,750
ഖണ്ട്വ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ജൂലൈ) 51,550
ഖണ്ട്വ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 52,970
ഖണ്ട്വ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 51,420
ഖണ്ട്വ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ശരാശരി വില 52,128
ഖണ്ട്വ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂൺ) 52,100
ഖണ്ട്വ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ജൂൺ) 51,970
ഖണ്ട്വ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 53,020
ഖണ്ട്വ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 51,090
ഖണ്ട്വ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ശരാശരി വില 51,962
ഖണ്ട്വ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : തുറക്കുന്ന വില (01 മെയ്) 52,520
ഖണ്ട്വ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മെയ്) 52,160
ഖണ്ട്വ - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : സ്വർണ്ണ വില

ഖണ്ട്വ : വെള്ളി നിരക്ക്

10 ഓഗസ്റ്റ് 2022
58,740.00
-480.00
തീയതി വില മാറ്റുക
09 ഓഗസ്റ്റ് 2022 59,220 +10.00
08 ഓഗസ്റ്റ് 2022 59,210 +1,670.00
07 ഓഗസ്റ്റ് 2022 57,540 +0.00
06 ഓഗസ്റ്റ് 2022 57,540 +10.00
05 ഓഗസ്റ്റ് 2022 57,530 -620.00
04 ഓഗസ്റ്റ് 2022 58,150 +360.00
03 ഓഗസ്റ്റ് 2022 57,790 +160.00
02 ഓഗസ്റ്റ് 2022 57,630 -770.00
01 ഓഗസ്റ്റ് 2022 58,400 +640.00
31 ജൂലൈ 2022 57,760 -1,610.00
ഖണ്ട്വ വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 59,220
ഖണ്ട്വ വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 57,530
ഖണ്ട്വ വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ശരാശരി വില 58,112
ഖണ്ട്വ വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : തുറക്കുന്ന വില (01 ഓഗസ്റ്റ്) 58,400
ഖണ്ട്വ വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ക്ലോസിംഗ് വില (09 ഓഗസ്റ്റ്) 59,220
ഖണ്ട്വ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 59,920
ഖണ്ട്വ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 55,740
ഖണ്ട്വ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ശരാശരി വില 58,069
ഖണ്ട്വ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂലൈ) 59,760
ഖണ്ട്വ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ജൂലൈ) 57,760
ഖണ്ട്വ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 63,860
ഖണ്ട്വ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 60,510
ഖണ്ട്വ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ശരാശരി വില 62,539
ഖണ്ട്വ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂൺ) 62,620
ഖണ്ട്വ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ജൂൺ) 60,510
ഖണ്ട്വ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 65,480
ഖണ്ട്വ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 60,190
ഖണ്ട്വ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ശരാശരി വില 62,973
ഖണ്ട്വ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : തുറക്കുന്ന വില (01 മെയ്) 65,480
ഖണ്ട്വ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മെയ്) 63,400
ഖണ്ട്വ - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : വെള്ളി വില