മേഘാലയ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

മേഘാലയ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
ഈസ്റ്റ് ഗാരോ ഹിൽസ് 29 നവംബർ 2023 63,000
ഈസ്റ്റ് ജയന്തിയ ഹിൽസ് 29 നവംബർ 2023 63,000
കിഴക്കൻ ഖാസി കുന്നുകൾ 29 നവംബർ 2023 63,000
ജയന്തിയ ഹിൽസ് 29 നവംബർ 2023 63,000
റി ഭോയ് 29 നവംബർ 2023 63,000
സൗത്ത് ഗാരോ ഹിൽസ് 29 നവംബർ 2023 63,000
തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ഖാസി ഹിൽസ് 29 നവംബർ 2023 63,000
വെസ്റ്റ് ഗാരോ ഹിൽസ് 29 നവംബർ 2023 63,000
വെസ്റ്റ് ഖാസി ഹിൽസ് 29 നവംബർ 2023 63,000

മേഘാലയ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും വെള്ളി നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
ഈസ്റ്റ് ഗാരോ ഹിൽസ് 29 നവംബർ 2023 75,920
ഈസ്റ്റ് ജയന്തിയ ഹിൽസ് 29 നവംബർ 2023 75,920
കിഴക്കൻ ഖാസി കുന്നുകൾ 29 നവംബർ 2023 75,920
ജയന്തിയ ഹിൽസ് 29 നവംബർ 2023 75,920
റി ഭോയ് 29 നവംബർ 2023 75,920
സൗത്ത് ഗാരോ ഹിൽസ് 29 നവംബർ 2023 75,920
തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ഖാസി ഹിൽസ് 29 നവംബർ 2023 75,920
വെസ്റ്റ് ഗാരോ ഹിൽസ് 29 നവംബർ 2023 75,920
വെസ്റ്റ് ഖാസി ഹിൽസ് 29 നവംബർ 2023 75,920