ലേ, ജമ്മു കശ്മീർ : സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

ലേ : സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

02 ഡിസംബർ 2023
63,380
+0.00
തീയതി വില മാറ്റുക
01 ഡിസംബർ 2023 63,380 +730.00
30 നവംബർ 2023 62,650 -330.00
29 നവംബർ 2023 62,980 +350.00
28 നവംബർ 2023 62,630 +950.00
27 നവംബർ 2023 61,680 +10.00
26 നവംബർ 2023 61,670 +0.00
25 നവംബർ 2023 61,670 +10.00
24 നവംബർ 2023 61,660 +300.00
23 നവംബർ 2023 61,360 +60.00
22 നവംബർ 2023 61,300 -180.00
ലേ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 63,380
ലേ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 63,380
ലേ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ശരാശരി വില 63,380
ലേ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഡിസംബർ) 63,380
ലേ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (01 ഡിസംബർ) 63,380
ലേ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - നവംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 62,980
ലേ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - നവംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 59,870
ലേ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - നവംബർ : ശരാശരി വില 61,078
ലേ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - നവംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 നവംബർ) 60,970
ലേ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - നവംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 നവംബർ) 62,650
ലേ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 61,440
ലേ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 56,650
ലേ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ശരാശരി വില 59,299
ലേ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഒക്ടോബർ) 57,600
ലേ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ഒക്ടോബർ) 61,090
ലേ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 59,650
ലേ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 57,390
ലേ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ശരാശരി വില 59,009
ലേ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 സെപ്റ്റംബർ) 59,580
ലേ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 സെപ്റ്റംബർ) 57,600
ലേ - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : സ്വർണ്ണ വില

ലേ : വെള്ളി നിരക്ക്

02 ഡിസംബർ 2023
77,810.00
+0.00
തീയതി വില മാറ്റുക
01 ഡിസംബർ 2023 77,810 +410.00
30 നവംബർ 2023 77,400 +1,150.00
29 നവംബർ 2023 76,250 +670.00
28 നവംബർ 2023 75,580 +1,290.00
27 നവംബർ 2023 74,290 +10.00
26 നവംബർ 2023 74,280 +10.00
25 നവംബർ 2023 74,270 +0.00
24 നവംബർ 2023 74,270 +1,020.00
23 നവംബർ 2023 73,250 +130.00
22 നവംബർ 2023 73,120 -460.00
ലേ വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 77,810
ലേ വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 77,810
ലേ വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ശരാശരി വില 77,810
ലേ വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഡിസംബർ) 77,810
ലേ വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (01 ഡിസംബർ) 77,810
ലേ വെള്ളി നിരക്ക് - നവംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 77,400
ലേ വെള്ളി നിരക്ക് - നവംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 70,220
ലേ വെള്ളി നിരക്ക് - നവംബർ : ശരാശരി വില 72,803
ലേ വെള്ളി നിരക്ക് - നവംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 നവംബർ) 71,510
ലേ വെള്ളി നിരക്ക് - നവംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 നവംബർ) 77,400
ലേ വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 73,070
ലേ വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 66,840
ലേ വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ശരാശരി വില 70,716
ലേ വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഒക്ടോബർ) 69,900
ലേ വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ഒക്ടോബർ) 71,860
ലേ വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 74,960
ലേ വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 69,890
ലേ വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ശരാശരി വില 72,300
ലേ വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 സെപ്റ്റംബർ) 74,950
ലേ വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 സെപ്റ്റംബർ) 69,900
ലേ - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : വെള്ളി വില