തൗബാൽ, മണിപ്പൂർ : സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

തൗബാൽ : സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

27 മാർച്ച് 2023
59,750
+0.00
തീയതി വില മാറ്റുക
26 മാർച്ച് 2023 59,750 +10.00
25 മാർച്ച് 2023 59,740 +0.00
24 മാർച്ച് 2023 59,740 -280.00
23 മാർച്ച് 2023 60,020 +850.00
22 മാർച്ച് 2023 59,170 +140.00
21 മാർച്ച് 2023 59,030 -850.00
20 മാർച്ച് 2023 59,880 +50.00
19 മാർച്ച് 2023 59,830 +10.00
18 മാർച്ച് 2023 59,820 +0.00
17 മാർച്ച് 2023 59,820 +1,420.00
തൗബാൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 60,020
തൗബാൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 55,200
തൗബാൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ശരാശരി വില 57,759
തൗബാൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : തുറക്കുന്ന വില (01 മാർച്ച്) 56,120
തൗബാൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ക്ലോസിംഗ് വില (26 മാർച്ച്) 59,750
തൗബാൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 58,070
തൗബാൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 55,690
തൗബാൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ശരാശരി വില 56,656
തൗബാൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : തുറക്കുന്ന വില (01 ഫെബ്രുവരി) 58,070
തൗബാൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ക്ലോസിംഗ് വില (28 ഫെബ്രുവരി) 56,090
തൗബാൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജനുവരി : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 57,440
തൗബാൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജനുവരി : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 55,280
തൗബാൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജനുവരി : ശരാശരി വില 56,639
തൗബാൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജനുവരി : തുറക്കുന്ന വില (01 ജനുവരി) 55,280
തൗബാൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജനുവരി : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ജനുവരി) 57,350
തൗബാൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 55,300
തൗബാൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 53,640
തൗബാൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ശരാശരി വില 54,615
തൗബാൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഡിസംബർ) 54,040
തൗബാൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ഡിസംബർ) 55,270
തൗബാൽ - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : സ്വർണ്ണ വില

തൗബാൽ : വെള്ളി നിരക്ക്

27 മാർച്ച് 2023
70,750.00
+0.00
തീയതി വില മാറ്റുക
26 മാർച്ച് 2023 70,750 +0.00
25 മാർച്ച് 2023 70,750 +10.00
24 മാർച്ച് 2023 70,740 +170.00
23 മാർച്ച് 2023 70,570 +970.00
22 മാർച്ച് 2023 69,600 +850.00
21 മാർച്ച് 2023 68,750 -360.00
20 മാർച്ച് 2023 69,110 +160.00
19 മാർച്ച് 2023 68,950 +0.00
18 മാർച്ച് 2023 68,950 +10.00
17 മാർച്ച് 2023 68,940 +2,080.00
തൗബാൽ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 70,750
തൗബാൽ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 62,110
തൗബാൽ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ശരാശരി വില 66,501
തൗബാൽ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : തുറക്കുന്ന വില (01 മാർച്ച്) 64,730
തൗബാൽ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ക്ലോസിംഗ് വില (26 മാർച്ച്) 70,750
തൗബാൽ വെള്ളി നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 70,700
തൗബാൽ വെള്ളി നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 63,930
തൗബാൽ വെള്ളി നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ശരാശരി വില 66,646
തൗബാൽ വെള്ളി നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : തുറക്കുന്ന വില (01 ഫെബ്രുവരി) 70,260
തൗബാൽ വെള്ളി നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ക്ലോസിംഗ് വില (28 ഫെബ്രുവരി) 64,840
തൗബാൽ വെള്ളി നിരക്ക് - ജനുവരി : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 70,160
തൗബാൽ വെള്ളി നിരക്ക് - ജനുവരി : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 68,280
തൗബാൽ വെള്ളി നിരക്ക് - ജനുവരി : ശരാശരി വില 69,161
തൗബാൽ വെള്ളി നിരക്ക് - ജനുവരി : തുറക്കുന്ന വില (01 ജനുവരി) 69,600
തൗബാൽ വെള്ളി നിരക്ക് - ജനുവരി : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ജനുവരി) 69,220
തൗബാൽ വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 69,990
തൗബാൽ വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 65,260
തൗബാൽ വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ശരാശരി വില 68,152
തൗബാൽ വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഡിസംബർ) 65,440
തൗബാൽ വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ഡിസംബർ) 69,590
തൗബാൽ - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : വെള്ളി വില