കന്ധമാൽ, ഒഡീഷ : സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

കന്ധമാൽ : സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

01 ജൂൺ 2023
59,830
-360.00
തീയതി വില മാറ്റുക
31 മെയ് 2023 60,190 +20.00
30 മെയ് 2023 60,170 +500.00
29 മെയ് 2023 59,670 +90.00
28 മെയ് 2023 59,580 +0.00
27 മെയ് 2023 59,580 +10.00
26 മെയ് 2023 59,570 -100.00
25 മെയ് 2023 59,670 -370.00
24 മെയ് 2023 60,040 -390.00
23 മെയ് 2023 60,430 -20.00
22 മെയ് 2023 60,450 -120.00
കന്ധമാൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില
കന്ധമാൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില
കന്ധമാൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ശരാശരി വില
കന്ധമാൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : തുറക്കുന്ന വില ()
കന്ധമാൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ക്ലോസിംഗ് വില ()
കന്ധമാൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 61,600
കന്ധമാൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 59,570
കന്ധമാൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ശരാശരി വില 60,529
കന്ധമാൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : തുറക്കുന്ന വില (01 മെയ്) 60,030
കന്ധമാൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മെയ്) 60,190
കന്ധമാൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 61,250
കന്ധമാൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 59,540
കന്ധമാൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ശരാശരി വില 60,260
കന്ധമാൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഏപ്രിൽ) 59,540
കന്ധമാൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ഏപ്രിൽ) 60,020
കന്ധമാൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 59,780
കന്ധമാൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 54,980
കന്ധമാൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ശരാശരി വില 57,800
കന്ധമാൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : തുറക്കുന്ന വില (01 മാർച്ച്) 55,900
കന്ധമാൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മാർച്ച്) 59,530
കന്ധമാൽ - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : സ്വർണ്ണ വില

കന്ധമാൽ : വെള്ളി നിരക്ക്

01 ജൂൺ 2023
71,900.00
-340.00
തീയതി വില മാറ്റുക
31 മെയ് 2023 72,240 +1,070.00
30 മെയ് 2023 71,170 -30.00
29 മെയ് 2023 71,200 -170.00
28 മെയ് 2023 71,370 +0.00
27 മെയ് 2023 71,370 +10.00
26 മെയ് 2023 71,360 +1,080.00
25 മെയ് 2023 70,280 -840.00
24 മെയ് 2023 71,120 -1,080.00
23 മെയ് 2023 72,200 -570.00
22 മെയ് 2023 72,770 -620.00
കന്ധമാൽ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില
കന്ധമാൽ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില
കന്ധമാൽ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ശരാശരി വില
കന്ധമാൽ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : തുറക്കുന്ന വില ()
കന്ധമാൽ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ക്ലോസിംഗ് വില ()
കന്ധമാൽ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 78,010
കന്ധമാൽ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 70,280
കന്ധമാൽ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ശരാശരി വില 73,784
കന്ധമാൽ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : തുറക്കുന്ന വില (01 മെയ്) 75,420
കന്ധമാൽ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മെയ്) 72,240
കന്ധമാൽ വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 77,200
കന്ധമാൽ വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 72,230
കന്ധമാൽ വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ശരാശരി വില 74,832
കന്ധമാൽ വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഏപ്രിൽ) 72,310
കന്ധമാൽ വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ഏപ്രിൽ) 75,420
കന്ധമാൽ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 72,310
കന്ധമാൽ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 61,860
കന്ധമാൽ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ശരാശരി വില 66,998
കന്ധമാൽ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : തുറക്കുന്ന വില (01 മാർച്ച്) 64,470
കന്ധമാൽ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മാർച്ച്) 72,310
കന്ധമാൽ - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : വെള്ളി വില