ഉത്തരാഖണ്ഡ് : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

ഉത്തരാഖണ്ഡ് : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അൽമോറ 07 ജൂൺ 2023 59,950
ബാഗേശ്വർ 07 ജൂൺ 2023 59,950
ചമോലി 07 ജൂൺ 2023 59,950
ചമ്പാവത്ത് 07 ജൂൺ 2023 59,950
ഡെറാഡൂൺ 07 ജൂൺ 2023 59,950
ഹരിദ്വാർ 07 ജൂൺ 2023 59,950
നൈനിറ്റൽ 07 ജൂൺ 2023 59,950
പൗരി 07 ജൂൺ 2023 59,950
പിത്തോറഗഡ് 07 ജൂൺ 2023 59,950
രുദ്രപ്രയാഗ് 07 ജൂൺ 2023 59,950
തെഹ്രി ഗർവാൾ 07 ജൂൺ 2023 59,950
ഉദം സിംഗ് നഗർ 07 ജൂൺ 2023 59,950
ഉത്തരകാഷി 07 ജൂൺ 2023 59,950

ഉത്തരാഖണ്ഡ് : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും വെള്ളി നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അൽമോറ 07 ജൂൺ 2023 72,070
ബാഗേശ്വർ 07 ജൂൺ 2023 72,070
ചമോലി 07 ജൂൺ 2023 72,070
ചമ്പാവത്ത് 07 ജൂൺ 2023 72,070
ഡെറാഡൂൺ 07 ജൂൺ 2023 72,070
ഹരിദ്വാർ 07 ജൂൺ 2023 72,070
നൈനിറ്റൽ 07 ജൂൺ 2023 72,070
പൗരി 07 ജൂൺ 2023 72,070
പിത്തോറഗഡ് 07 ജൂൺ 2023 72,070
രുദ്രപ്രയാഗ് 07 ജൂൺ 2023 72,070
തെഹ്രി ഗർവാൾ 07 ജൂൺ 2023 72,070
ഉദം സിംഗ് നഗർ 07 ജൂൺ 2023 72,070
ഉത്തരകാഷി 07 ജൂൺ 2023 72,070