ചമോലി, ഉത്തരാഖണ്ഡ് : സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

ചമോലി : സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

02 ഡിസംബർ 2023
63,300
+0.00
തീയതി വില മാറ്റുക
01 ഡിസംബർ 2023 63,300 +730.00
30 നവംബർ 2023 62,570 -330.00
29 നവംബർ 2023 62,900 +350.00
28 നവംബർ 2023 62,550 +950.00
27 നവംബർ 2023 61,600 +0.00
26 നവംബർ 2023 61,600 +0.00
25 നവംബർ 2023 61,600 +10.00
24 നവംബർ 2023 61,590 +310.00
23 നവംബർ 2023 61,280 +50.00
22 നവംബർ 2023 61,230 -180.00
ചമോലി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 63,300
ചമോലി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 63,300
ചമോലി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ശരാശരി വില 63,300
ചമോലി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഡിസംബർ) 63,300
ചമോലി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (01 ഡിസംബർ) 63,300
ചമോലി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - നവംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 62,900
ചമോലി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - നവംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 59,800
ചമോലി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - നവംബർ : ശരാശരി വില 61,005
ചമോലി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - നവംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 നവംബർ) 60,900
ചമോലി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - നവംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 നവംബർ) 62,570
ചമോലി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 61,360
ചമോലി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 56,580
ചമോലി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ശരാശരി വില 59,227
ചമോലി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഒക്ടോബർ) 57,530
ചമോലി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ഒക്ടോബർ) 61,020
ചമോലി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 59,580
ചമോലി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 57,320
ചമോലി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ശരാശരി വില 58,944
ചമോലി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 സെപ്റ്റംബർ) 59,510
ചമോലി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 സെപ്റ്റംബർ) 57,530
ചമോലി - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : സ്വർണ്ണ വില

ചമോലി : വെള്ളി നിരക്ക്

02 ഡിസംബർ 2023
77,720.00
+0.00
തീയതി വില മാറ്റുക
01 ഡിസംബർ 2023 77,720 +420.00
30 നവംബർ 2023 77,300 +1,140.00
29 നവംബർ 2023 76,160 +670.00
28 നവംബർ 2023 75,490 +1,290.00
27 നവംബർ 2023 74,200 +10.00
26 നവംബർ 2023 74,190 +0.00
25 നവംബർ 2023 74,190 +10.00
24 നവംബർ 2023 74,180 +1,020.00
23 നവംബർ 2023 73,160 +130.00
22 നവംബർ 2023 73,030 -470.00
ചമോലി വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 77,720
ചമോലി വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 77,720
ചമോലി വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ശരാശരി വില 77,720
ചമോലി വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഡിസംബർ) 77,720
ചമോലി വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (01 ഡിസംബർ) 77,720
ചമോലി വെള്ളി നിരക്ക് - നവംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 77,300
ചമോലി വെള്ളി നിരക്ക് - നവംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 70,140
ചമോലി വെള്ളി നിരക്ക് - നവംബർ : ശരാശരി വില 72,715
ചമോലി വെള്ളി നിരക്ക് - നവംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 നവംബർ) 71,420
ചമോലി വെള്ളി നിരക്ക് - നവംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 നവംബർ) 77,300
ചമോലി വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 72,980
ചമോലി വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 66,760
ചമോലി വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ശരാശരി വില 70,631
ചമോലി വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഒക്ടോബർ) 69,820
ചമോലി വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ഒക്ടോബർ) 71,780
ചമോലി വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 74,870
ചമോലി വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 69,810
ചമോലി വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ശരാശരി വില 72,229
ചമോലി വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 സെപ്റ്റംബർ) 74,860
ചമോലി വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 സെപ്റ്റംബർ) 69,810
ചമോലി - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : വെള്ളി വില