തുംകൂർ, കർണാടക : സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

തുംകൂർ : സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

22 ജൂൺ 2024
71,670
+0.00
തീയതി വില മാറ്റുക
21 ജൂൺ 2024 71,670 -140.00
19 ജൂൺ 2024 71,810 +50.00
18 ജൂൺ 2024 71,760 +200.00
17 ജൂൺ 2024 71,560 -450.00
16 ജൂൺ 2024 72,010 +10.00
15 ജൂൺ 2024 72,000 +10.00
14 ജൂൺ 2024 71,990 +820.00
13 ജൂൺ 2024 71,170 -760.00
12 ജൂൺ 2024 71,930 +400.00
11 ജൂൺ 2024 71,530 +100.00
തുംകൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 73,120
തുംകൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 71,170
തുംകൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ശരാശരി വില 71,818
തുംകൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂൺ) 71,810
തുംകൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ക്ലോസിംഗ് വില (21 ജൂൺ) 71,670
തുംകൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 74,650
തുംകൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 70,820
തുംകൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ശരാശരി വില 72,354
തുംകൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : തുറക്കുന്ന വില (01 മെയ്) 70,830
തുംകൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മെയ്) 71,810
തുംകൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 73,050
തുംകൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 68,310
തുംകൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ശരാശരി വില 71,363
തുംകൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഏപ്രിൽ) 68,310
തുംകൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ഏപ്രിൽ) 70,600
തുംകൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 68,090
തുംകൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 63,720
തുംകൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ശരാശരി വില 65,952
തുംകൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : തുറക്കുന്ന വില (01 മാർച്ച്) 63,720
തുംകൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മാർച്ച്) 67,690
തുംകൂർ - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : സ്വർണ്ണ വില

തുംകൂർ : വെള്ളി നിരക്ക്

22 ജൂൺ 2024
89,460.00
+0.00
തീയതി വില മാറ്റുക
21 ജൂൺ 2024 89,460 -360.00
19 ജൂൺ 2024 89,820 +500.00
18 ജൂൺ 2024 89,320 +160.00
17 ജൂൺ 2024 89,160 -280.00
16 ജൂൺ 2024 89,440 +10.00
15 ജൂൺ 2024 89,430 +0.00
14 ജൂൺ 2024 89,430 +1,190.00
13 ജൂൺ 2024 88,240 -2,420.00
12 ജൂൺ 2024 90,660 +1,760.00
11 ജൂൺ 2024 88,900 -1,340.00
തുംകൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 94,050
തുംകൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 88,240
തുംകൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ശരാശരി വില 90,101
തുംകൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂൺ) 91,830
തുംകൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ക്ലോസിംഗ് വില (21 ജൂൺ) 89,460
തുംകൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 96,370
തുംകൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 81,030
തുംകൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ശരാശരി വില 88,274
തുംകൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : തുറക്കുന്ന വില (01 മെയ്) 81,170
തുംകൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മെയ്) 91,830
തുംകൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 84,090
തുംകൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 75,730
തുംകൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ശരാശരി വില 81,825
തുംകൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഏപ്രിൽ) 75,730
തുംകൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ഏപ്രിൽ) 80,880
തുംകൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 75,740
തുംകൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 72,250
തുംകൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ശരാശരി വില 74,598
തുംകൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : തുറക്കുന്ന വില (01 മാർച്ച്) 72,250
തുംകൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മാർച്ച്) 75,200
തുംകൂർ - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : വെള്ളി വില