തുംകൂർ, കർണാടക : സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

തുംകൂർ : സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

ഇന്ന് 22 ഒക്ടോബർ 2021
48,550
-100.00
തീയതി വില മാറ്റുക
21 ഒക്ടോബർ 2021 48,650 +220.00
20 ഒക്ടോബർ 2021 48,430 -10.00
19 ഒക്ടോബർ 2021 48,440 +80.00
18 ഒക്ടോബർ 2021 48,360 -720.00
17 ഒക്ടോബർ 2021 49,080 +0.00
16 ഒക്ടോബർ 2021 49,080 +0.00
15 ഒക്ടോബർ 2021 49,080 +0.00
14 ഒക്ടോബർ 2021 49,080 +740.00
13 ഒക്ടോബർ 2021 48,340 +150.00
12 ഒക്ടോബർ 2021 48,190 +10.00
തുംകൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 49,080
തുംകൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 47,410
തുംകൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ശരാശരി വില 48,214
തുംകൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഒക്ടോബർ) 47,450
തുംകൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (21 ഒക്ടോബർ) 48,650
തുംകൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 48,680
തുംകൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 46,690
തുംകൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ശരാശരി വില 47,747
തുംകൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 സെപ്റ്റംബർ) 48,260
തുംകൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 സെപ്റ്റംബർ) 46,690
തുംകൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 49,450
തുംകൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 47,000
തുംകൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ശരാശരി വില 48,328
തുംകൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : തുറക്കുന്ന വില (01 ഓഗസ്റ്റ്) 49,450
തുംകൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ഓഗസ്റ്റ്) 48,310
തുംകൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 49,570
തുംകൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 47,970
തുംകൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ശരാശരി വില 48,893
തുംകൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂലൈ) 47,970
തുംകൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ജൂലൈ) 49,450
തുംകൂർ - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : സ്വർണ്ണ വില

തുംകൂർ : വെള്ളി നിരക്ക്

ഇന്ന് 22 ഒക്ടോബർ 2021
66,590.00
-610.00
തീയതി വില മാറ്റുക
21 ഒക്ടോബർ 2021 67,200 +1,190.00
20 ഒക്ടോബർ 2021 66,010 +1,210.00
19 ഒക്ടോബർ 2021 64,800 +0.00
18 ഒക്ടോബർ 2021 64,800 +390.00
17 ഒക്ടോബർ 2021 64,410 +0.00
16 ഒക്ടോബർ 2021 64,410 +0.00
15 ഒക്ടോബർ 2021 64,410 +0.00
14 ഒക്ടോബർ 2021 64,410 +1,330.00
13 ഒക്ടോബർ 2021 63,080 -160.00
12 ഒക്ടോബർ 2021 63,240 -60.00
തുംകൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 67,200
തുംകൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 61,060
തുംകൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ശരാശരി വില 63,374
തുംകൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഒക്ടോബർ) 61,060
തുംകൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (21 ഒക്ടോബർ) 67,200
തുംകൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 66,870
തുംകൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 59,800
തുംകൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ശരാശരി വില 63,783
തുംകൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 സെപ്റ്റംബർ) 64,440
തുംകൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 സെപ്റ്റംബർ) 59,800
തുംകൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 69,850
തുംകൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 63,220
തുംകൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ശരാശരി വില 65,551
തുംകൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : തുറക്കുന്ന വില (01 ഓഗസ്റ്റ്) 69,850
തുംകൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ഓഗസ്റ്റ്) 64,550
തുംകൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 71,890
തുംകൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 67,660
തുംകൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ശരാശരി വില 70,040
തുംകൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂലൈ) 69,790
തുംകൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ജൂലൈ) 69,850
തുംകൂർ - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : വെള്ളി വില