ആൻഡമാനും നിക്കോബാറും : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

ആൻഡമാനും നിക്കോബാറും : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
ഡിഗ്ലിപൂർ 23 മാർച്ച് 2023 59,690
നിക്കോബാർ 23 മാർച്ച് 2023 59,690
പോർട്ട് ബ്ലെയർ 23 മാർച്ച് 2023 59,690

ആൻഡമാനും നിക്കോബാറും : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും വെള്ളി നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
ഡിഗ്ലിപൂർ 23 മാർച്ച് 2023 70,220
നിക്കോബാർ 23 മാർച്ച് 2023 70,220
പോർട്ട് ബ്ലെയർ 23 മാർച്ച് 2023 70,220