ദിമ ഹസാവോ, അസം : സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

ദിമ ഹസാവോ : സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

09 ഡിസംബർ 2022
54,140
+0.00
തീയതി വില മാറ്റുക
08 ഡിസംബർ 2022 54,140 +40.00
07 ഡിസംബർ 2022 54,100 +280.00
06 ഡിസംബർ 2022 53,820 +290.00
05 ഡിസംബർ 2022 53,530 -410.00
04 ഡിസംബർ 2022 53,940 +0.00
03 ഡിസംബർ 2022 53,940 +10.00
02 ഡിസംബർ 2022 53,930 +0.00
01 ഡിസംബർ 2022 53,930 +980.00
30 നവംബർ 2022 52,950 +280.00
29 നവംബർ 2022 52,670 +240.00
ദിമ ഹസാവോ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 54,140
ദിമ ഹസാവോ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 53,530
ദിമ ഹസാവോ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ശരാശരി വില 53,916
ദിമ ഹസാവോ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഡിസംബർ) 53,930
ദിമ ഹസാവോ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (08 ഡിസംബർ) 54,140
ദിമ ഹസാവോ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - നവംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 53,300
ദിമ ഹസാവോ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - നവംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 50,340
ദിമ ഹസാവോ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - നവംബർ : ശരാശരി വില 52,263
ദിമ ഹസാവോ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - നവംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 നവംബർ) 50,690
ദിമ ഹസാവോ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - നവംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 നവംബർ) 52,950
ദിമ ഹസാവോ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 52,080
ദിമ ഹസാവോ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 50,240
ദിമ ഹസാവോ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ശരാശരി വില 50,896
ദിമ ഹസാവോ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഒക്ടോബർ) 50,270
ദിമ ഹസാവോ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ഒക്ടോബർ) 50,490
ദിമ ഹസാവോ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 50,830
ദിമ ഹസാവോ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 49,390
ദിമ ഹസാവോ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ശരാശരി വില 50,111
ദിമ ഹസാവോ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 സെപ്റ്റംബർ) 50,220
ദിമ ഹസാവോ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 സെപ്റ്റംബർ) 50,260
ദിമ ഹസാവോ - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : സ്വർണ്ണ വില

ദിമ ഹസാവോ : വെള്ളി നിരക്ക്

09 ഡിസംബർ 2022
66,980.00
+0.00
തീയതി വില മാറ്റുക
08 ഡിസംബർ 2022 66,980 +770.00
07 ഡിസംബർ 2022 66,210 +890.00
06 ഡിസംബർ 2022 65,320 +200.00
05 ഡിസംബർ 2022 65,120 -1,260.00
04 ഡിസംബർ 2022 66,380 +10.00
03 ഡിസംബർ 2022 66,370 +0.00
02 ഡിസംബർ 2022 66,370 +1,070.00
01 ഡിസംബർ 2022 65,300 +1,900.00
30 നവംബർ 2022 63,400 +640.00
29 നവംബർ 2022 62,760 +1,630.00
ദിമ ഹസാവോ വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 66,980
ദിമ ഹസാവോ വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 65,120
ദിമ ഹസാവോ വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ശരാശരി വില 66,006
ദിമ ഹസാവോ വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഡിസംബർ) 65,300
ദിമ ഹസാവോ വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (08 ഡിസംബർ) 66,980
ദിമ ഹസാവോ വെള്ളി നിരക്ക് - നവംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 63,400
ദിമ ഹസാവോ വെള്ളി നിരക്ക് - നവംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 58,550
ദിമ ഹസാവോ വെള്ളി നിരക്ക് - നവംബർ : ശരാശരി വില 61,447
ദിമ ഹസാവോ വെള്ളി നിരക്ക് - നവംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 നവംബർ) 59,090
ദിമ ഹസാവോ വെള്ളി നിരക്ക് - നവംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 നവംബർ) 63,400
ദിമ ഹസാവോ വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 61,920
ദിമ ഹസാവോ വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 55,390
ദിമ ഹസാവോ വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ശരാശരി വില 58,163
ദിമ ഹസാവോ വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഒക്ടോബർ) 56,920
ദിമ ഹസാവോ വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ഒക്ടോബർ) 57,870
ദിമ ഹസാവോ വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 58,030
ദിമ ഹസാവോ വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 52,460
ദിമ ഹസാവോ വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ശരാശരി വില 55,544
ദിമ ഹസാവോ വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 സെപ്റ്റംബർ) 52,460
ദിമ ഹസാവോ വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 സെപ്റ്റംബർ) 56,910
ദിമ ഹസാവോ - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : വെള്ളി വില