കിന്ന ur ർ, ഹിമാചൽ പ്രദേശ് : സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

കിന്ന ur ർ : സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

07 ഡിസംബർ 2023
62,360
-40.00
തീയതി വില മാറ്റുക
06 ഡിസംബർ 2023 62,400 +190.00
05 ഡിസംബർ 2023 62,210 -180.00
04 ഡിസംബർ 2023 62,390 -960.00
03 ഡിസംബർ 2023 63,350 +10.00
02 ഡിസംബർ 2023 63,340 +0.00
01 ഡിസംബർ 2023 63,340 +730.00
30 നവംബർ 2023 62,610 -320.00
29 നവംബർ 2023 62,930 +340.00
28 നവംബർ 2023 62,590 +950.00
27 നവംബർ 2023 61,640 +10.00
കിന്ന ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 63,350
കിന്ന ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 62,210
കിന്ന ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ശരാശരി വില 62,838
കിന്ന ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഡിസംബർ) 63,340
കിന്ന ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (06 ഡിസംബർ) 62,400
കിന്ന ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - നവംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 62,930
കിന്ന ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - നവംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 59,830
കിന്ന ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - നവംബർ : ശരാശരി വില 61,037
കിന്ന ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - നവംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 നവംബർ) 60,930
കിന്ന ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - നവംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 നവംബർ) 62,610
കിന്ന ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 61,400
കിന്ന ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 56,610
കിന്ന ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ശരാശരി വില 59,258
കിന്ന ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഒക്ടോബർ) 57,560
കിന്ന ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ഒക്ടോബർ) 61,050
കിന്ന ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 59,610
കിന്ന ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 57,350
കിന്ന ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ശരാശരി വില 58,974
കിന്ന ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 സെപ്റ്റംബർ) 59,540
കിന്ന ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 സെപ്റ്റംബർ) 57,560
കിന്ന ur ർ - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : സ്വർണ്ണ വില

കിന്ന ur ർ : വെള്ളി നിരക്ക്

07 ഡിസംബർ 2023
74,340.00
-260.00
തീയതി വില മാറ്റുക
06 ഡിസംബർ 2023 74,600 -600.00
05 ഡിസംബർ 2023 75,200 -760.00
04 ഡിസംബർ 2023 75,960 -1,810.00
03 ഡിസംബർ 2023 77,770 +0.00
02 ഡിസംബർ 2023 77,770 +10.00
01 ഡിസംബർ 2023 77,760 +420.00
30 നവംബർ 2023 77,340 +1,140.00
29 നവംബർ 2023 76,200 +670.00
28 നവംബർ 2023 75,530 +1,290.00
27 നവംബർ 2023 74,240 +10.00
കിന്ന ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 77,770
കിന്ന ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 74,600
കിന്ന ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ശരാശരി വില 76,510
കിന്ന ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഡിസംബർ) 77,760
കിന്ന ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (06 ഡിസംബർ) 74,600
കിന്ന ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - നവംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 77,340
കിന്ന ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - നവംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 70,170
കിന്ന ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - നവംബർ : ശരാശരി വില 72,754
കിന്ന ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - നവംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 നവംബർ) 71,460
കിന്ന ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - നവംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 നവംബർ) 77,340
കിന്ന ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 73,020
കിന്ന ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 66,790
കിന്ന ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ശരാശരി വില 70,668
കിന്ന ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഒക്ടോബർ) 69,850
കിന്ന ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ഒക്ടോബർ) 71,810
കിന്ന ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 74,910
കിന്ന ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 69,840
കിന്ന ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ശരാശരി വില 72,253
കിന്ന ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 സെപ്റ്റംബർ) 74,900
കിന്ന ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 സെപ്റ്റംബർ) 69,850
കിന്ന ur ർ - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : വെള്ളി വില