കിന്ന ur ർ, ഹിമാചൽ പ്രദേശ് : സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

കിന്ന ur ർ : സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

08 ഓഗസ്റ്റ് 2022
52,150
+270.00
തീയതി വില മാറ്റുക
07 ഓഗസ്റ്റ് 2022 51,880 +10.00
06 ഓഗസ്റ്റ് 2022 51,870 +0.00
05 ഓഗസ്റ്റ് 2022 51,870 -310.00
04 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,180 -520.00
03 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,700 +1,110.00
02 ഓഗസ്റ്റ് 2022 51,590 +90.00
01 ഓഗസ്റ്റ് 2022 51,500 -50.00
31 ജൂലൈ 2022 51,550 -1,310.00
30 ജൂലൈ 2022 52,860 +300.00
29 ജൂലൈ 2022 52,560 +600.00
കിന്ന ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 52,700
കിന്ന ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 51,500
കിന്ന ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ശരാശരി വില 51,941
കിന്ന ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : തുറക്കുന്ന വില (01 ഓഗസ്റ്റ്) 51,500
കിന്ന ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ക്ലോസിംഗ് വില (07 ഓഗസ്റ്റ്) 51,880
കിന്ന ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 53,400
കിന്ന ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 51,550
കിന്ന ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ശരാശരി വില 52,039
കിന്ന ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂലൈ) 51,750
കിന്ന ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ജൂലൈ) 51,550
കിന്ന ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 52,970
കിന്ന ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 51,420
കിന്ന ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ശരാശരി വില 52,128
കിന്ന ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂൺ) 52,100
കിന്ന ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ജൂൺ) 51,970
കിന്ന ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 53,020
കിന്ന ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 51,090
കിന്ന ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ശരാശരി വില 51,962
കിന്ന ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : തുറക്കുന്ന വില (01 മെയ്) 52,520
കിന്ന ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മെയ്) 52,160
കിന്ന ur ർ - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : സ്വർണ്ണ വില

കിന്ന ur ർ : വെള്ളി നിരക്ക്

08 ഓഗസ്റ്റ് 2022
58,510.00
+970.00
തീയതി വില മാറ്റുക
07 ഓഗസ്റ്റ് 2022 57,540 +0.00
06 ഓഗസ്റ്റ് 2022 57,540 +10.00
05 ഓഗസ്റ്റ് 2022 57,530 -620.00
04 ഓഗസ്റ്റ് 2022 58,150 +360.00
03 ഓഗസ്റ്റ് 2022 57,790 +160.00
02 ഓഗസ്റ്റ് 2022 57,630 -770.00
01 ഓഗസ്റ്റ് 2022 58,400 +640.00
31 ജൂലൈ 2022 57,760 -1,610.00
30 ജൂലൈ 2022 59,370 +340.00
29 ജൂലൈ 2022 59,030 +2,840.00
കിന്ന ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 58,400
കിന്ന ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 57,530
കിന്ന ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ശരാശരി വില 57,797
കിന്ന ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : തുറക്കുന്ന വില (01 ഓഗസ്റ്റ്) 58,400
കിന്ന ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ക്ലോസിംഗ് വില (07 ഓഗസ്റ്റ്) 57,540
കിന്ന ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 59,920
കിന്ന ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 55,740
കിന്ന ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ശരാശരി വില 58,069
കിന്ന ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂലൈ) 59,760
കിന്ന ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ജൂലൈ) 57,760
കിന്ന ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 63,860
കിന്ന ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 60,510
കിന്ന ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ശരാശരി വില 62,539
കിന്ന ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂൺ) 62,620
കിന്ന ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ജൂൺ) 60,510
കിന്ന ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 65,480
കിന്ന ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 60,190
കിന്ന ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ശരാശരി വില 62,973
കിന്ന ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : തുറക്കുന്ന വില (01 മെയ്) 65,480
കിന്ന ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മെയ്) 63,400
കിന്ന ur ർ - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : വെള്ളി വില