ലോവർ ദിബാംഗ് വാലി, അരുണാചൽ പ്രദേശ് : സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

ലോവർ ദിബാംഗ് വാലി : സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

18 ജൂൺ 2024
71,690
-20.00
തീയതി വില മാറ്റുക
17 ജൂൺ 2024 71,710 -450.00
16 ജൂൺ 2024 72,160 +10.00
15 ജൂൺ 2024 72,150 +0.00
14 ജൂൺ 2024 72,150 +830.00
13 ജൂൺ 2024 71,320 -770.00
12 ജൂൺ 2024 72,090 +410.00
11 ജൂൺ 2024 71,680 +90.00
10 ജൂൺ 2024 71,590 +90.00
09 ജൂൺ 2024 71,500 +0.00
08 ജൂൺ 2024 71,500 +10.00
ലോവർ ദിബാംഗ് വാലി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 73,270
ലോവർ ദിബാംഗ് വാലി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 71,320
ലോവർ ദിബാംഗ് വാലി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ശരാശരി വില 71,983
ലോവർ ദിബാംഗ് വാലി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂൺ) 71,970
ലോവർ ദിബാംഗ് വാലി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ക്ലോസിംഗ് വില (17 ജൂൺ) 71,710
ലോവർ ദിബാംഗ് വാലി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 74,810
ലോവർ ദിബാംഗ് വാലി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 70,970
ലോവർ ദിബാംഗ് വാലി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ശരാശരി വില 72,507
ലോവർ ദിബാംഗ് വാലി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : തുറക്കുന്ന വില (01 മെയ്) 70,980
ലോവർ ദിബാംഗ് വാലി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മെയ്) 71,960
ലോവർ ദിബാംഗ് വാലി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 73,210
ലോവർ ദിബാംഗ് വാലി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 68,460
ലോവർ ദിബാംഗ് വാലി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ശരാശരി വില 71,515
ലോവർ ദിബാംഗ് വാലി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഏപ്രിൽ) 68,460
ലോവർ ദിബാംഗ് വാലി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ഏപ്രിൽ) 70,750
ലോവർ ദിബാംഗ് വാലി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 68,230
ലോവർ ദിബാംഗ് വാലി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 63,860
ലോവർ ദിബാംഗ് വാലി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ശരാശരി വില 66,092
ലോവർ ദിബാംഗ് വാലി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : തുറക്കുന്ന വില (01 മാർച്ച്) 63,860
ലോവർ ദിബാംഗ് വാലി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മാർച്ച്) 67,830
ലോവർ ദിബാംഗ് വാലി - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : സ്വർണ്ണ വില

ലോവർ ദിബാംഗ് വാലി : വെള്ളി നിരക്ക്

18 ജൂൺ 2024
88,850.00
-500.00
തീയതി വില മാറ്റുക
17 ജൂൺ 2024 89,350 -280.00
16 ജൂൺ 2024 89,630 +10.00
15 ജൂൺ 2024 89,620 +0.00
14 ജൂൺ 2024 89,620 +1,190.00
13 ജൂൺ 2024 88,430 -2,420.00
12 ജൂൺ 2024 90,850 +1,760.00
11 ജൂൺ 2024 89,090 -1,350.00
10 ജൂൺ 2024 90,440 +1,130.00
09 ജൂൺ 2024 89,310 +10.00
08 ജൂൺ 2024 89,300 +0.00
ലോവർ ദിബാംഗ് വാലി വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 94,250
ലോവർ ദിബാംഗ് വാലി വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 88,430
ലോവർ ദിബാംഗ് വാലി വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ശരാശരി വില 90,394
ലോവർ ദിബാംഗ് വാലി വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂൺ) 92,030
ലോവർ ദിബാംഗ് വാലി വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ക്ലോസിംഗ് വില (17 ജൂൺ) 89,350
ലോവർ ദിബാംഗ് വാലി വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 96,570
ലോവർ ദിബാംഗ് വാലി വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 81,200
ലോവർ ദിബാംഗ് വാലി വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ശരാശരി വില 88,461
ലോവർ ദിബാംഗ് വാലി വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : തുറക്കുന്ന വില (01 മെയ്) 81,350
ലോവർ ദിബാംഗ് വാലി വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മെയ്) 92,020
ലോവർ ദിബാംഗ് വാലി വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 84,260
ലോവർ ദിബാംഗ് വാലി വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 75,890
ലോവർ ദിബാംഗ് വാലി വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ശരാശരി വില 81,998
ലോവർ ദിബാംഗ് വാലി വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഏപ്രിൽ) 75,890
ലോവർ ദിബാംഗ് വാലി വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ഏപ്രിൽ) 81,060
ലോവർ ദിബാംഗ് വാലി വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 75,900
ലോവർ ദിബാംഗ് വാലി വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 72,400
ലോവർ ദിബാംഗ് വാലി വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ശരാശരി വില 74,756
ലോവർ ദിബാംഗ് വാലി വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : തുറക്കുന്ന വില (01 മാർച്ച്) 72,400
ലോവർ ദിബാംഗ് വാലി വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മാർച്ച്) 75,360
ലോവർ ദിബാംഗ് വാലി - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : വെള്ളി വില