അസം : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

അസം : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
ബക്സ 29 നവംബർ 2023 62,900
ബാർപേട്ട 29 നവംബർ 2023 62,900
ബിശ്വനാഥ് 29 നവംബർ 2023 62,900
ബോംഗൈഗാവ് 29 നവംബർ 2023 62,900
കാച്ചർ 29 നവംബർ 2023 62,900
ചരൈഡിയോ 29 നവംബർ 2023 62,900
ചിരംഗ് 29 നവംബർ 2023 62,900
ഡാരംഗ് 29 നവംബർ 2023 62,900
ധമാജി 29 നവംബർ 2023 62,900
ധുബുരി 29 നവംബർ 2023 62,900
ദിബ്രുഗഡ് 29 നവംബർ 2023 62,900
ദിമ ഹസാവോ 29 നവംബർ 2023 62,900
ഗോൾപര 29 നവംബർ 2023 62,900
ഗോലഘട്ട് 29 നവംബർ 2023 62,900
ഹൈലകണ്ഡി 29 നവംബർ 2023 62,900
ഹോജയ് 29 നവംബർ 2023 62,900
ജോർഹട്ട് 29 നവംബർ 2023 62,900
കമ്രുപ് 29 നവംബർ 2023 62,900
കമ്രൂപ് മെട്രോ 29 നവംബർ 2023 62,900
കാർബി ആംഗ്ലോംഗ് 29 നവംബർ 2023 62,900
കരിംഗഞ്ച് 29 നവംബർ 2023 62,900
കൊക്രാജർ 29 നവംബർ 2023 62,900
ലഖിംപൂർ 29 നവംബർ 2023 62,900
മജുലി 29 നവംബർ 2023 62,900
മോറിഗാവ് 29 നവംബർ 2023 62,900
നാഗോൺ 29 നവംബർ 2023 62,900
നൽബാരി 29 നവംബർ 2023 62,900
സിബ്സാഗർ 29 നവംബർ 2023 62,900
സോണിത്പൂർ 29 നവംബർ 2023 62,900
ടിൻസുകിയ 29 നവംബർ 2023 62,900
ഉദൽഗുരി 29 നവംബർ 2023 62,900
വെസ്റ്റ് കാർബി ആംഗ്ലോംഗ് 29 നവംബർ 2023 62,900

അസം : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും വെള്ളി നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
ബക്സ 29 നവംബർ 2023 75,910
ബാർപേട്ട 29 നവംബർ 2023 75,910
ബിശ്വനാഥ് 29 നവംബർ 2023 75,910
ബോംഗൈഗാവ് 29 നവംബർ 2023 75,910
കാച്ചർ 29 നവംബർ 2023 75,910
ചരൈഡിയോ 29 നവംബർ 2023 75,910
ചിരംഗ് 29 നവംബർ 2023 75,910
ഡാരംഗ് 29 നവംബർ 2023 75,910
ധമാജി 29 നവംബർ 2023 75,910
ധുബുരി 29 നവംബർ 2023 75,910
ദിബ്രുഗഡ് 29 നവംബർ 2023 75,910
ദിമ ഹസാവോ 29 നവംബർ 2023 75,910
ഗോൾപര 29 നവംബർ 2023 75,910
ഗോലഘട്ട് 29 നവംബർ 2023 75,910
ഹൈലകണ്ഡി 29 നവംബർ 2023 75,910
ഹോജയ് 29 നവംബർ 2023 75,910
ജോർഹട്ട് 29 നവംബർ 2023 75,910
കമ്രുപ് 29 നവംബർ 2023 75,910
കമ്രൂപ് മെട്രോ 29 നവംബർ 2023 75,910
കാർബി ആംഗ്ലോംഗ് 29 നവംബർ 2023 75,910
കരിംഗഞ്ച് 29 നവംബർ 2023 75,910
കൊക്രാജർ 29 നവംബർ 2023 75,910
ലഖിംപൂർ 29 നവംബർ 2023 75,910
മജുലി 29 നവംബർ 2023 75,910
മോറിഗാവ് 29 നവംബർ 2023 75,910
നാഗോൺ 29 നവംബർ 2023 75,910
നൽബാരി 29 നവംബർ 2023 75,910
സിബ്സാഗർ 29 നവംബർ 2023 75,910
സോണിത്പൂർ 29 നവംബർ 2023 75,910
ടിൻസുകിയ 29 നവംബർ 2023 75,910
ഉദൽഗുരി 29 നവംബർ 2023 75,910
വെസ്റ്റ് കാർബി ആംഗ്ലോംഗ് 29 നവംബർ 2023 75,910