അസം : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

അസം : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
ബക്സ 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,450
ബാർപേട്ട 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,450
ബിശ്വനാഥ് 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,450
ബോംഗൈഗാവ് 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,450
കാച്ചർ 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,450
ചരൈഡിയോ 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,450
ചിരംഗ് 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,450
ഡാരംഗ് 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,450
ധമാജി 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,450
ധുബുരി 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,450
ദിബ്രുഗഡ് 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,450
ദിമ ഹസാവോ 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,450
ഗോൾപര 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,450
ഗോലഘട്ട് 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,450
ഹൈലകണ്ഡി 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,450
ഹോജയ് 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,450
ജോർഹട്ട് 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,450
കമ്രുപ് 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,450
കമ്രൂപ് മെട്രോ 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,450
കാർബി ആംഗ്ലോംഗ് 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,450
കരിംഗഞ്ച് 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,450
കൊക്രാജർ 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,450
ലഖിംപൂർ 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,450
മജുലി 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,450
മോറിഗാവ് 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,450
നാഗോൺ 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,450
നൽബാരി 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,450
സിബ്സാഗർ 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,450
സോണിത്പൂർ 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,450
ടിൻസുകിയ 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,450
ഉദൽഗുരി 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,450
വെസ്റ്റ് കാർബി ആംഗ്ലോംഗ് 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,450

അസം : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും വെള്ളി നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
ബക്സ 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 58,830
ബാർപേട്ട 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 58,830
ബിശ്വനാഥ് 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 58,830
ബോംഗൈഗാവ് 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 58,830
കാച്ചർ 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 58,830
ചരൈഡിയോ 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 58,830
ചിരംഗ് 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 58,830
ഡാരംഗ് 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 58,830
ധമാജി 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 58,830
ധുബുരി 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 58,830
ദിബ്രുഗഡ് 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 58,830
ദിമ ഹസാവോ 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 58,830
ഗോൾപര 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 58,830
ഗോലഘട്ട് 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 58,830
ഹൈലകണ്ഡി 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 58,830
ഹോജയ് 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 58,830
ജോർഹട്ട് 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 58,830
കമ്രുപ് 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 58,830
കമ്രൂപ് മെട്രോ 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 58,830
കാർബി ആംഗ്ലോംഗ് 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 58,830
കരിംഗഞ്ച് 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 58,830
കൊക്രാജർ 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 58,830
ലഖിംപൂർ 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 58,830
മജുലി 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 58,830
മോറിഗാവ് 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 58,830
നാഗോൺ 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 58,830
നൽബാരി 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 58,830
സിബ്സാഗർ 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 58,830
സോണിത്പൂർ 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 58,830
ടിൻസുകിയ 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 58,830
ഉദൽഗുരി 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 58,830
വെസ്റ്റ് കാർബി ആംഗ്ലോംഗ് 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 58,830