ഹൈദരാബാദ്, തെലങ്കാന : സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

ഹൈദരാബാദ് : സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

14 ഓഗസ്റ്റ് 2022
52,650
+0.00
തീയതി വില മാറ്റുക
13 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,650 +10.00
12 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,640 +270.00
11 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,370 +90.00
10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,280 -30.00
09 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,310 +0.00
08 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,310 +410.00
07 ഓഗസ്റ്റ് 2022 51,900 +0.00
06 ഓഗസ്റ്റ് 2022 51,900 +0.00
05 ഓഗസ്റ്റ് 2022 51,900 -310.00
04 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,210 -520.00
ഹൈദരാബാദ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 52,730
ഹൈദരാബാദ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 51,530
ഹൈദരാബാദ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ശരാശരി വില 52,181
ഹൈദരാബാദ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : തുറക്കുന്ന വില (01 ഓഗസ്റ്റ്) 51,530
ഹൈദരാബാദ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ക്ലോസിംഗ് വില (13 ഓഗസ്റ്റ്) 52,650
ഹൈദരാബാദ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 53,430
ഹൈദരാബാദ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 51,580
ഹൈദരാബാദ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ശരാശരി വില 52,068
ഹൈദരാബാദ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂലൈ) 51,780
ഹൈദരാബാദ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ജൂലൈ) 51,580
ഹൈദരാബാദ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 52,990
ഹൈദരാബാദ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 51,450
ഹൈദരാബാദ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ശരാശരി വില 52,156
ഹൈദരാബാദ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂൺ) 52,130
ഹൈദരാബാദ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ജൂൺ) 52,000
ഹൈദരാബാദ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 53,050
ഹൈദരാബാദ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 51,120
ഹൈദരാബാദ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ശരാശരി വില 51,989
ഹൈദരാബാദ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : തുറക്കുന്ന വില (01 മെയ്) 52,540
ഹൈദരാബാദ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മെയ്) 52,190
ഹൈദരാബാദ് - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : സ്വർണ്ണ വില

ഹൈദരാബാദ് : വെള്ളി നിരക്ക്

14 ഓഗസ്റ്റ് 2022
59,520.00
+0.00
തീയതി വില മാറ്റുക
13 ഓഗസ്റ്റ് 2022 59,520 +10.00
12 ഓഗസ്റ്റ് 2022 59,510 +950.00
11 ഓഗസ്റ്റ് 2022 58,560 -570.00
10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 59,130 -120.00
09 ഓഗസ്റ്റ് 2022 59,250 +10.00
08 ഓഗസ്റ്റ് 2022 59,240 +1,670.00
07 ഓഗസ്റ്റ് 2022 57,570 +0.00
06 ഓഗസ്റ്റ് 2022 57,570 +10.00
05 ഓഗസ്റ്റ് 2022 57,560 -620.00
04 ഓഗസ്റ്റ് 2022 58,180 +360.00
ഹൈദരാബാദ് വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 59,520
ഹൈദരാബാദ് വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 57,560
ഹൈദരാബാദ് വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ശരാശരി വില 58,462
ഹൈദരാബാദ് വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : തുറക്കുന്ന വില (01 ഓഗസ്റ്റ്) 58,430
ഹൈദരാബാദ് വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ക്ലോസിംഗ് വില (13 ഓഗസ്റ്റ്) 59,520
ഹൈദരാബാദ് വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 59,950
ഹൈദരാബാദ് വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 55,770
ഹൈദരാബാദ് വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ശരാശരി വില 58,099
ഹൈദരാബാദ് വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂലൈ) 59,790
ഹൈദരാബാദ് വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ജൂലൈ) 57,790
ഹൈദരാബാദ് വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 63,900
ഹൈദരാബാദ് വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 60,540
ഹൈദരാബാദ് വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ശരാശരി വില 62,572
ഹൈദരാബാദ് വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂൺ) 62,650
ഹൈദരാബാദ് വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ജൂൺ) 60,540
ഹൈദരാബാദ് വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 65,520
ഹൈദരാബാദ് വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 60,220
ഹൈദരാബാദ് വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ശരാശരി വില 63,006
ഹൈദരാബാദ് വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : തുറക്കുന്ന വില (01 മെയ്) 65,520
ഹൈദരാബാദ് വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മെയ്) 63,430
ഹൈദരാബാദ് - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : വെള്ളി വില