ബെമെത്താര, ഛത്തീസ്ഗ h ് : സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

ബെമെത്താര : സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

18 ഓഗസ്റ്റ് 2022
51,770
+280.00
തീയതി വില മാറ്റുക
17 ഓഗസ്റ്റ് 2022 51,490 -340.00
16 ഓഗസ്റ്റ് 2022 51,830 -720.00
15 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,550 +0.00
14 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,550 +10.00
13 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,540 +0.00
12 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,540 +270.00
11 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,270 +100.00
10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,170 -40.00
09 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,210 +10.00
08 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,200 +400.00
ബെമെത്താര സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 52,630
ബെമെത്താര സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 51,430
ബെമെത്താര സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ശരാശരി വില 52,084
ബെമെത്താര സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : തുറക്കുന്ന വില (01 ഓഗസ്റ്റ്) 51,430
ബെമെത്താര സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ക്ലോസിംഗ് വില (17 ഓഗസ്റ്റ്) 51,490
ബെമെത്താര സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 53,320
ബെമെത്താര സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 51,470
ബെമെത്താര സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ശരാശരി വില 51,966
ബെമെത്താര സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂലൈ) 51,680
ബെമെത്താര സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ജൂലൈ) 51,470
ബെമെത്താര സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 52,890
ബെമെത്താര സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 51,350
ബെമെത്താര സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ശരാശരി വില 52,056
ബെമെത്താര സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂൺ) 52,030
ബെമെത്താര സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ജൂൺ) 51,900
ബെമെത്താര സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 52,950
ബെമെത്താര സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 51,020
ബെമെത്താര സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ശരാശരി വില 51,889
ബെമെത്താര സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : തുറക്കുന്ന വില (01 മെയ്) 52,440
ബെമെത്താര സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മെയ്) 52,090
ബെമെത്താര - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : സ്വർണ്ണ വില

ബെമെത്താര : വെള്ളി നിരക്ക്

18 ഓഗസ്റ്റ് 2022
57,230.00
+230.00
തീയതി വില മാറ്റുക
17 ഓഗസ്റ്റ് 2022 57,000 -830.00
16 ഓഗസ്റ്റ് 2022 57,830 -1,580.00
15 ഓഗസ്റ്റ് 2022 59,410 +10.00
14 ഓഗസ്റ്റ് 2022 59,400 +0.00
13 ഓഗസ്റ്റ് 2022 59,400 +10.00
12 ഓഗസ്റ്റ് 2022 59,390 +940.00
11 ഓഗസ്റ്റ് 2022 58,450 -570.00
10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 59,020 -110.00
09 ഓഗസ്റ്റ് 2022 59,130 +0.00
08 ഓഗസ്റ്റ് 2022 59,130 +1,670.00
ബെമെത്താര വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 59,410
ബെമെത്താര വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 57,000
ബെമെത്താര വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ശരാശരി വില 58,362
ബെമെത്താര വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : തുറക്കുന്ന വില (01 ഓഗസ്റ്റ്) 58,310
ബെമെത്താര വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ക്ലോസിംഗ് വില (17 ഓഗസ്റ്റ്) 57,000
ബെമെത്താര വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 59,840
ബെമെത്താര വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 55,660
ബെമെത്താര വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ശരാശരി വില 57,986
ബെമെത്താര വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂലൈ) 59,670
ബെമെത്താര വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ജൂലൈ) 57,680
ബെമെത്താര വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 63,770
ബെമെത്താര വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 60,420
ബെമെത്താര വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ശരാശരി വില 62,451
ബെമെത്താര വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂൺ) 62,530
ബെമെത്താര വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ജൂൺ) 60,420
ബെമെത്താര വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 65,390
ബെമെത്താര വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 60,100
ബെമെത്താര വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ശരാശരി വില 62,884
ബെമെത്താര വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : തുറക്കുന്ന വില (01 മെയ്) 65,390
ബെമെത്താര വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മെയ്) 63,310
ബെമെത്താര - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : വെള്ളി വില