പശ്ചിമ ബംഗാൾ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

പശ്ചിമ ബംഗാൾ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അലിപൂർദുർ 23 സെപ്റ്റംബർ 2023 59,030
ബങ്കുര 23 സെപ്റ്റംബർ 2023 59,030
ബർദ്ധമാൻ 23 സെപ്റ്റംബർ 2023 59,030
ബിർഭം 23 സെപ്റ്റംബർ 2023 59,030
കൂച്ച് ബീഹാർ 23 സെപ്റ്റംബർ 2023 59,030
ദക്ഷിണ ദിനാജ്പൂർ 23 സെപ്റ്റംബർ 2023 59,030
ഡാർജിലിംഗ് 23 സെപ്റ്റംബർ 2023 59,030
ഹൂഗ്ലി 23 സെപ്റ്റംബർ 2023 59,030
ഹൗറ 23 സെപ്റ്റംബർ 2023 59,030
ജൽപായ്ഗുരി 23 സെപ്റ്റംബർ 2023 59,030
Har ാർഗ്രാം 23 സെപ്റ്റംബർ 2023 59,030
കാളിംപോംഗ് 23 സെപ്റ്റംബർ 2023 59,030
കൊൽക്കത്ത 23 സെപ്റ്റംബർ 2023 59,030
മാൾഡ 23 സെപ്റ്റംബർ 2023 59,030
മുർഷിദാബാദ് 23 സെപ്റ്റംബർ 2023 59,030
നാദിയ 23 സെപ്റ്റംബർ 2023 59,030
നോർത്ത് 24 പർഗാനാസ് 23 സെപ്റ്റംബർ 2023 59,030
പാസ്ചിം ബാർധമാൻ 23 സെപ്റ്റംബർ 2023 59,030
പാസ്ചിം മെഡിനിപൂർ 23 സെപ്റ്റംബർ 2023 59,030
പൂർബ ബാർധമാൻ 23 സെപ്റ്റംബർ 2023 59,030
പൂർബ മെഡിനിപൂർ 23 സെപ്റ്റംബർ 2023 59,030
പുരുലിയ 23 സെപ്റ്റംബർ 2023 59,030
സൗത്ത് 24 പർഗാനാസ് 23 സെപ്റ്റംബർ 2023 59,030
ഉത്തർ ദിനാജ്പൂർ 23 സെപ്റ്റംബർ 2023 59,030

പശ്ചിമ ബംഗാൾ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും വെള്ളി നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അലിപൂർദുർ 23 സെപ്റ്റംബർ 2023 73,110
ബങ്കുര 23 സെപ്റ്റംബർ 2023 73,110
ബർദ്ധമാൻ 23 സെപ്റ്റംബർ 2023 73,110
ബിർഭം 23 സെപ്റ്റംബർ 2023 73,110
കൂച്ച് ബീഹാർ 23 സെപ്റ്റംബർ 2023 73,110
ദക്ഷിണ ദിനാജ്പൂർ 23 സെപ്റ്റംബർ 2023 73,110
ഡാർജിലിംഗ് 23 സെപ്റ്റംബർ 2023 73,110
ഹൂഗ്ലി 23 സെപ്റ്റംബർ 2023 73,110
ഹൗറ 23 സെപ്റ്റംബർ 2023 73,110
ജൽപായ്ഗുരി 23 സെപ്റ്റംബർ 2023 73,110
Har ാർഗ്രാം 23 സെപ്റ്റംബർ 2023 73,110
കാളിംപോംഗ് 23 സെപ്റ്റംബർ 2023 73,110
കൊൽക്കത്ത 23 സെപ്റ്റംബർ 2023 73,110
മാൾഡ 23 സെപ്റ്റംബർ 2023 73,110
മുർഷിദാബാദ് 23 സെപ്റ്റംബർ 2023 73,110
നാദിയ 23 സെപ്റ്റംബർ 2023 73,110
നോർത്ത് 24 പർഗാനാസ് 23 സെപ്റ്റംബർ 2023 73,110
പാസ്ചിം ബാർധമാൻ 23 സെപ്റ്റംബർ 2023 73,110
പാസ്ചിം മെഡിനിപൂർ 23 സെപ്റ്റംബർ 2023 73,110
പൂർബ ബാർധമാൻ 23 സെപ്റ്റംബർ 2023 73,110
പൂർബ മെഡിനിപൂർ 23 സെപ്റ്റംബർ 2023 73,110
പുരുലിയ 23 സെപ്റ്റംബർ 2023 73,110
സൗത്ത് 24 പർഗാനാസ് 23 സെപ്റ്റംബർ 2023 73,110
ഉത്തർ ദിനാജ്പൂർ 23 സെപ്റ്റംബർ 2023 73,110