ഫത്തേഗ h ് സാഹിബ്, പഞ്ചാബ് : സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

ഫത്തേഗ h ് സാഹിബ് : സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

23 മാർച്ച് 2023
59,400
+470.00
തീയതി വില മാറ്റുക
22 മാർച്ച് 2023 58,930 +140.00
21 മാർച്ച് 2023 58,790 -840.00
20 മാർച്ച് 2023 59,630 +60.00
19 മാർച്ച് 2023 59,570 +0.00
18 മാർച്ച് 2023 59,570 +10.00
17 മാർച്ച് 2023 59,560 +1,410.00
16 മാർച്ച് 2023 58,150 -320.00
15 മാർച്ച് 2023 58,470 +880.00
14 മാർച്ച് 2023 57,590 -130.00
13 മാർച്ച് 2023 57,720 +1,480.00
ഫത്തേഗ h ് സാഹിബ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 59,630
ഫത്തേഗ h ് സാഹിബ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 54,960
ഫത്തേഗ h ് സാഹിബ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ശരാശരി വില 57,144
ഫത്തേഗ h ് സാഹിബ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : തുറക്കുന്ന വില (01 മാർച്ച്) 55,890
ഫത്തേഗ h ് സാഹിബ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ക്ലോസിംഗ് വില (22 മാർച്ച്) 58,930
ഫത്തേഗ h ് സാഹിബ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 57,830
ഫത്തേഗ h ് സാഹിബ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 55,460
ഫത്തേഗ h ് സാഹിബ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ശരാശരി വില 56,418
ഫത്തേഗ h ് സാഹിബ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : തുറക്കുന്ന വില (01 ഫെബ്രുവരി) 57,830
ഫത്തേഗ h ് സാഹിബ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ക്ലോസിംഗ് വില (28 ഫെബ്രുവരി) 55,860
ഫത്തേഗ h ് സാഹിബ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജനുവരി : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 57,200
ഫത്തേഗ h ് സാഹിബ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജനുവരി : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 55,040
ഫത്തേഗ h ് സാഹിബ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജനുവരി : ശരാശരി വില 56,400
ഫത്തേഗ h ് സാഹിബ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജനുവരി : തുറക്കുന്ന വില (01 ജനുവരി) 55,040
ഫത്തേഗ h ് സാഹിബ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജനുവരി : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ജനുവരി) 57,110
ഫത്തേഗ h ് സാഹിബ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 55,070
ഫത്തേഗ h ് സാഹിബ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 53,420
ഫത്തേഗ h ് സാഹിബ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ശരാശരി വില 54,385
ഫത്തേഗ h ് സാഹിബ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഡിസംബർ) 53,810
ഫത്തേഗ h ് സാഹിബ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ഡിസംബർ) 55,040
ഫത്തേഗ h ് സാഹിബ് - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : സ്വർണ്ണ വില

ഫത്തേഗ h ് സാഹിബ് : വെള്ളി നിരക്ക്

23 മാർച്ച് 2023
69,610.00
+310.00
തീയതി വില മാറ്റുക
22 മാർച്ച് 2023 69,300 +840.00
21 മാർച്ച് 2023 68,460 -360.00
20 മാർച്ച് 2023 68,820 +160.00
19 മാർച്ച് 2023 68,660 +10.00
18 മാർച്ച് 2023 68,650 +0.00
17 മാർച്ച് 2023 68,650 +2,070.00
16 മാർച്ച് 2023 66,580 -750.00
15 മാർച്ച് 2023 67,330 +420.00
14 മാർച്ച് 2023 66,910 +330.00
13 മാർച്ച് 2023 66,580 +3,750.00
ഫത്തേഗ h ് സാഹിബ് വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 69,300
ഫത്തേഗ h ് സാഹിബ് വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 61,850
ഫത്തേഗ h ് സാഹിബ് വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ശരാശരി വില 65,460
ഫത്തേഗ h ് സാഹിബ് വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : തുറക്കുന്ന വില (01 മാർച്ച്) 64,450
ഫത്തേഗ h ് സാഹിബ് വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ക്ലോസിംഗ് വില (22 മാർച്ച്) 69,300
ഫത്തേഗ h ് സാഹിബ് വെള്ളി നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 70,400
ഫത്തേഗ h ് സാഹിബ് വെള്ളി നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 63,660
ഫത്തേഗ h ് സാഹിബ് വെള്ളി നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ശരാശരി വില 66,365
ഫത്തേഗ h ് സാഹിബ് വെള്ളി നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : തുറക്കുന്ന വില (01 ഫെബ്രുവരി) 69,970
ഫത്തേഗ h ് സാഹിബ് വെള്ളി നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ക്ലോസിംഗ് വില (28 ഫെബ്രുവരി) 64,570
ഫത്തേഗ h ് സാഹിബ് വെള്ളി നിരക്ക് - ജനുവരി : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 69,860
ഫത്തേഗ h ് സാഹിബ് വെള്ളി നിരക്ക് - ജനുവരി : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 67,990
ഫത്തേഗ h ് സാഹിബ് വെള്ളി നിരക്ക് - ജനുവരി : ശരാശരി വില 68,871
ഫത്തേഗ h ് സാഹിബ് വെള്ളി നിരക്ക് - ജനുവരി : തുറക്കുന്ന വില (01 ജനുവരി) 69,300
ഫത്തേഗ h ് സാഹിബ് വെള്ളി നിരക്ക് - ജനുവരി : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ജനുവരി) 68,930
ഫത്തേഗ h ് സാഹിബ് വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 69,700
ഫത്തേഗ h ് സാഹിബ് വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 64,990
ഫത്തേഗ h ് സാഹിബ് വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ശരാശരി വില 67,865
ഫത്തേഗ h ് സാഹിബ് വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഡിസംബർ) 65,160
ഫത്തേഗ h ് സാഹിബ് വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ഡിസംബർ) 69,300
ഫത്തേഗ h ് സാഹിബ് - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : വെള്ളി വില