ഫത്തേഗ h ് സാഹിബ്, പഞ്ചാബ് : സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

ഫത്തേഗ h ് സാഹിബ് : സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

22 ജൂൺ 2024
71,620
+0.00
തീയതി വില മാറ്റുക
21 ജൂൺ 2024 71,620 -140.00
19 ജൂൺ 2024 71,760 +50.00
18 ജൂൺ 2024 71,710 +210.00
17 ജൂൺ 2024 71,500 -450.00
16 ജൂൺ 2024 71,950 +10.00
15 ജൂൺ 2024 71,940 +0.00
14 ജൂൺ 2024 71,940 +830.00
13 ജൂൺ 2024 71,110 -770.00
12 ജൂൺ 2024 71,880 +410.00
11 ജൂൺ 2024 71,470 +90.00
ഫത്തേഗ h ് സാഹിബ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 73,060
ഫത്തേഗ h ് സാഹിബ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 71,110
ഫത്തേഗ h ് സാഹിബ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ശരാശരി വില 71,762
ഫത്തേഗ h ് സാഹിബ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂൺ) 71,760
ഫത്തേഗ h ് സാഹിബ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ക്ലോസിംഗ് വില (21 ജൂൺ) 71,620
ഫത്തേഗ h ് സാഹിബ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 74,590
ഫത്തേഗ h ് സാഹിബ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 70,770
ഫത്തേഗ h ് സാഹിബ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ശരാശരി വില 72,296
ഫത്തേഗ h ് സാഹിബ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : തുറക്കുന്ന വില (01 മെയ്) 70,770
ഫത്തേഗ h ് സാഹിബ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മെയ്) 71,750
ഫത്തേഗ h ് സാഹിബ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 72,990
ഫത്തേഗ h ് സാഹിബ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 68,260
ഫത്തേഗ h ് സാഹിബ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ശരാശരി വില 71,307
ഫത്തേഗ h ് സാഹിബ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഏപ്രിൽ) 68,260
ഫത്തേഗ h ് സാഹിബ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ഏപ്രിൽ) 70,540
ഫത്തേഗ h ് സാഹിബ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 68,030
ഫത്തേഗ h ് സാഹിബ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 63,670
ഫത്തേഗ h ് സാഹിബ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ശരാശരി വില 65,900
ഫത്തേഗ h ് സാഹിബ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : തുറക്കുന്ന വില (01 മാർച്ച്) 63,670
ഫത്തേഗ h ് സാഹിബ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മാർച്ച്) 67,630
ഫത്തേഗ h ് സാഹിബ് - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : സ്വർണ്ണ വില

ഫത്തേഗ h ് സാഹിബ് : വെള്ളി നിരക്ക്

22 ജൂൺ 2024
89,390.00
+0.00
തീയതി വില മാറ്റുക
21 ജൂൺ 2024 89,390 -360.00
19 ജൂൺ 2024 89,750 +500.00
18 ജൂൺ 2024 89,250 +160.00
17 ജൂൺ 2024 89,090 -280.00
16 ജൂൺ 2024 89,370 +10.00
15 ജൂൺ 2024 89,360 +0.00
14 ജൂൺ 2024 89,360 +1,190.00
13 ജൂൺ 2024 88,170 -2,420.00
12 ജൂൺ 2024 90,590 +1,760.00
11 ജൂൺ 2024 88,830 -1,340.00
ഫത്തേഗ h ് സാഹിബ് വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 93,970
ഫത്തേഗ h ് സാഹിബ് വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 88,170
ഫത്തേഗ h ് സാഹിബ് വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ശരാശരി വില 90,031
ഫത്തേഗ h ് സാഹിബ് വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂൺ) 91,760
ഫത്തേഗ h ് സാഹിബ് വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ക്ലോസിംഗ് വില (21 ജൂൺ) 89,390
ഫത്തേഗ h ് സാഹിബ് വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 96,290
ഫത്തേഗ h ് സാഹിബ് വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 80,970
ഫത്തേഗ h ് സാഹിബ് വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ശരാശരി വില 88,205
ഫത്തേഗ h ് സാഹിബ് വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : തുറക്കുന്ന വില (01 മെയ്) 81,110
ഫത്തേഗ h ് സാഹിബ് വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മെയ്) 91,750
ഫത്തേഗ h ് സാഹിബ് വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 84,020
ഫത്തേഗ h ് സാഹിബ് വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 75,670
ഫത്തേഗ h ് സാഹിബ് വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ശരാശരി വില 81,760
ഫത്തേഗ h ് സാഹിബ് വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഏപ്രിൽ) 75,670
ഫത്തേഗ h ് സാഹിബ് വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ഏപ്രിൽ) 80,820
ഫത്തേഗ h ് സാഹിബ് വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 75,680
ഫത്തേഗ h ് സാഹിബ് വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 72,190
ഫത്തേഗ h ് സാഹിബ് വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ശരാശരി വില 74,539
ഫത്തേഗ h ് സാഹിബ് വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : തുറക്കുന്ന വില (01 മാർച്ച്) 72,190
ഫത്തേഗ h ് സാഹിബ് വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മാർച്ച്) 75,140
ഫത്തേഗ h ് സാഹിബ് - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : വെള്ളി വില