ഫാറൂഖാബാദ്, ഉത്തർപ്രദേശ് : സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

ഫാറൂഖാബാദ് : സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

02 ജൂൺ 2023
60,120
-70.00
തീയതി വില മാറ്റുക
01 ജൂൺ 2023 60,190 +0.00
31 മെയ് 2023 60,190 +20.00
30 മെയ് 2023 60,170 +500.00
29 മെയ് 2023 59,670 +90.00
28 മെയ് 2023 59,580 +0.00
27 മെയ് 2023 59,580 +10.00
26 മെയ് 2023 59,570 -100.00
25 മെയ് 2023 59,670 -370.00
24 മെയ് 2023 60,040 -390.00
23 മെയ് 2023 60,430 -20.00
ഫാറൂഖാബാദ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 60,190
ഫാറൂഖാബാദ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 60,190
ഫാറൂഖാബാദ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ശരാശരി വില 60,190
ഫാറൂഖാബാദ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂൺ) 60,190
ഫാറൂഖാബാദ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ക്ലോസിംഗ് വില (01 ജൂൺ) 60,190
ഫാറൂഖാബാദ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 61,600
ഫാറൂഖാബാദ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 59,570
ഫാറൂഖാബാദ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ശരാശരി വില 60,529
ഫാറൂഖാബാദ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : തുറക്കുന്ന വില (01 മെയ്) 60,030
ഫാറൂഖാബാദ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മെയ്) 60,190
ഫാറൂഖാബാദ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 61,250
ഫാറൂഖാബാദ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 59,540
ഫാറൂഖാബാദ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ശരാശരി വില 60,260
ഫാറൂഖാബാദ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഏപ്രിൽ) 59,540
ഫാറൂഖാബാദ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ഏപ്രിൽ) 60,020
ഫാറൂഖാബാദ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 59,780
ഫാറൂഖാബാദ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 54,980
ഫാറൂഖാബാദ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ശരാശരി വില 57,800
ഫാറൂഖാബാദ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : തുറക്കുന്ന വില (01 മാർച്ച്) 55,900
ഫാറൂഖാബാദ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മാർച്ച്) 59,530
ഫാറൂഖാബാദ് - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : സ്വർണ്ണ വില

ഫാറൂഖാബാദ് : വെള്ളി നിരക്ക്

02 ജൂൺ 2023
72,690.00
-30.00
തീയതി വില മാറ്റുക
01 ജൂൺ 2023 72,720 +480.00
31 മെയ് 2023 72,240 +1,070.00
30 മെയ് 2023 71,170 -30.00
29 മെയ് 2023 71,200 -170.00
28 മെയ് 2023 71,370 +0.00
27 മെയ് 2023 71,370 +10.00
26 മെയ് 2023 71,360 +1,080.00
25 മെയ് 2023 70,280 -840.00
24 മെയ് 2023 71,120 -1,080.00
23 മെയ് 2023 72,200 -570.00
ഫാറൂഖാബാദ് വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 72,720
ഫാറൂഖാബാദ് വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 72,720
ഫാറൂഖാബാദ് വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ശരാശരി വില 72,720
ഫാറൂഖാബാദ് വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂൺ) 72,720
ഫാറൂഖാബാദ് വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ക്ലോസിംഗ് വില (01 ജൂൺ) 72,720
ഫാറൂഖാബാദ് വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 78,010
ഫാറൂഖാബാദ് വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 70,280
ഫാറൂഖാബാദ് വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ശരാശരി വില 73,784
ഫാറൂഖാബാദ് വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : തുറക്കുന്ന വില (01 മെയ്) 75,420
ഫാറൂഖാബാദ് വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മെയ്) 72,240
ഫാറൂഖാബാദ് വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 77,200
ഫാറൂഖാബാദ് വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 72,230
ഫാറൂഖാബാദ് വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ശരാശരി വില 74,832
ഫാറൂഖാബാദ് വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഏപ്രിൽ) 72,310
ഫാറൂഖാബാദ് വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ഏപ്രിൽ) 75,420
ഫാറൂഖാബാദ് വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 72,310
ഫാറൂഖാബാദ് വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 61,860
ഫാറൂഖാബാദ് വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ശരാശരി വില 66,998
ഫാറൂഖാബാദ് വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : തുറക്കുന്ന വില (01 മാർച്ച്) 64,470
ഫാറൂഖാബാദ് വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മാർച്ച്) 72,310
ഫാറൂഖാബാദ് - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : വെള്ളി വില