ദേവാസ്, മധ്യപ്രദേശ് : സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

ദേവാസ് : സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

27 മെയ് 2024
71,980
+400.00
തീയതി വില മാറ്റുക
26 മെയ് 2024 71,580 +10.00
25 മെയ് 2024 71,570 +0.00
24 മെയ് 2024 71,570 -220.00
23 മെയ് 2024 71,790 -1,540.00
22 മെയ് 2024 73,330 -960.00
21 മെയ് 2024 74,290 -380.00
20 മെയ് 2024 74,670 +650.00
19 മെയ് 2024 74,020 +10.00
18 മെയ് 2024 74,010 +0.00
17 മെയ് 2024 74,010 +800.00
ദേവാസ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 74,670
ദേവാസ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 70,840
ദേവാസ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ശരാശരി വില 72,394
ദേവാസ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : തുറക്കുന്ന വില (01 മെയ്) 70,850
ദേവാസ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ക്ലോസിംഗ് വില (26 മെയ്) 71,580
ദേവാസ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 73,070
ദേവാസ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 68,330
ദേവാസ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ശരാശരി വില 71,382
ദേവാസ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഏപ്രിൽ) 68,330
ദേവാസ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ഏപ്രിൽ) 70,610
ദേവാസ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 68,110
ദേവാസ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 63,740
ദേവാസ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ശരാശരി വില 65,970
ദേവാസ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : തുറക്കുന്ന വില (01 മാർച്ച്) 63,740
ദേവാസ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മാർച്ച്) 67,700
ദേവാസ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 62,950
ദേവാസ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 61,460
ദേവാസ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ശരാശരി വില 62,271
ദേവാസ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : തുറക്കുന്ന വില (01 ഫെബ്രുവരി) 62,950
ദേവാസ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ക്ലോസിംഗ് വില (29 ഫെബ്രുവരി) 62,670
ദേവാസ് - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : സ്വർണ്ണ വില

ദേവാസ് : വെള്ളി നിരക്ക്

27 മെയ് 2024
92,120.00
+1,420.00
തീയതി വില മാറ്റുക
26 മെയ് 2024 90,700 +10.00
25 മെയ് 2024 90,690 +0.00
24 മെയ് 2024 90,690 +250.00
23 മെയ് 2024 90,440 -2,650.00
22 മെയ് 2024 93,090 -1,740.00
21 മെയ് 2024 94,830 -770.00
20 മെയ് 2024 95,600 +4,340.00
19 മെയ് 2024 91,260 +10.00
18 മെയ് 2024 91,250 +0.00
17 മെയ് 2024 91,250 +3,830.00
ദേവാസ് വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 95,600
ദേവാസ് വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 81,050
ദേവാസ് വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ശരാശരി വില 87,042
ദേവാസ് വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : തുറക്കുന്ന വില (01 മെയ്) 81,190
ദേവാസ് വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ക്ലോസിംഗ് വില (26 മെയ്) 90,700
ദേവാസ് വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 84,110
ദേവാസ് വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 75,750
ദേവാസ് വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ശരാശരി വില 81,846
ദേവാസ് വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഏപ്രിൽ) 75,750
ദേവാസ് വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ഏപ്രിൽ) 80,910
ദേവാസ് വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 75,760
ദേവാസ് വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 72,270
ദേവാസ് വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ശരാശരി വില 74,618
ദേവാസ് വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : തുറക്കുന്ന വില (01 മാർച്ച്) 72,270
ദേവാസ് വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മാർച്ച്) 75,220
ദേവാസ് വെള്ളി നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 72,400
ദേവാസ് വെള്ളി നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 69,140
ദേവാസ് വെള്ളി നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ശരാശരി വില 70,998
ദേവാസ് വെള്ളി നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : തുറക്കുന്ന വില (01 ഫെബ്രുവരി) 72,400
ദേവാസ് വെള്ളി നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ക്ലോസിംഗ് വില (29 ഫെബ്രുവരി) 71,250
ദേവാസ് - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : വെള്ളി വില