കടപ്പ, ആന്ധ്രപ്രദേശ് : സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

കടപ്പ : സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

30 മെയ് 2023
60,020
+270.00
തീയതി വില മാറ്റുക
29 മെയ് 2023 59,750 +90.00
28 മെയ് 2023 59,660 +0.00
27 മെയ് 2023 59,660 +10.00
26 മെയ് 2023 59,650 -100.00
25 മെയ് 2023 59,750 -370.00
24 മെയ് 2023 60,120 -390.00
23 മെയ് 2023 60,510 -20.00
22 മെയ് 2023 60,530 -120.00
21 മെയ് 2023 60,650 +0.00
20 മെയ് 2023 60,650 +10.00
കടപ്പ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 61,680
കടപ്പ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 59,650
കടപ്പ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ശരാശരി വില 60,635
കടപ്പ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : തുറക്കുന്ന വില (01 മെയ്) 60,110
കടപ്പ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ക്ലോസിംഗ് വില (29 മെയ്) 59,750
കടപ്പ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 61,330
കടപ്പ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 59,620
കടപ്പ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ശരാശരി വില 60,340
കടപ്പ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഏപ്രിൽ) 59,620
കടപ്പ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ഏപ്രിൽ) 60,100
കടപ്പ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 59,860
കടപ്പ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 55,050
കടപ്പ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ശരാശരി വില 57,878
കടപ്പ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : തുറക്കുന്ന വില (01 മാർച്ച്) 55,980
കടപ്പ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മാർച്ച്) 59,610
കടപ്പ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 57,920
കടപ്പ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 55,540
കടപ്പ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ശരാശരി വില 56,508
കടപ്പ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : തുറക്കുന്ന വില (01 ഫെബ്രുവരി) 57,920
കടപ്പ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ക്ലോസിംഗ് വില (28 ഫെബ്രുവരി) 55,950
കടപ്പ - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : സ്വർണ്ണ വില

കടപ്പ : വെള്ളി നിരക്ക്

30 മെയ് 2023
71,040.00
-250.00
തീയതി വില മാറ്റുക
29 മെയ് 2023 71,290 -180.00
28 മെയ് 2023 71,470 +10.00
27 മെയ് 2023 71,460 +0.00
26 മെയ് 2023 71,460 +1,080.00
25 മെയ് 2023 70,380 -830.00
24 മെയ് 2023 71,210 -1,090.00
23 മെയ് 2023 72,300 -570.00
22 മെയ് 2023 72,870 -620.00
21 മെയ് 2023 73,490 +10.00
20 മെയ് 2023 73,480 +0.00
കടപ്പ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 78,110
കടപ്പ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 70,380
കടപ്പ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ശരാശരി വില 74,026
കടപ്പ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : തുറക്കുന്ന വില (01 മെയ്) 75,520
കടപ്പ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ക്ലോസിംഗ് വില (29 മെയ്) 71,290
കടപ്പ വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 77,300
കടപ്പ വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 72,330
കടപ്പ വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ശരാശരി വില 74,931
കടപ്പ വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഏപ്രിൽ) 72,410
കടപ്പ വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ഏപ്രിൽ) 75,520
കടപ്പ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 72,400
കടപ്പ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 61,940
കടപ്പ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ശരാശരി വില 67,087
കടപ്പ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : തുറക്കുന്ന വില (01 മാർച്ച്) 64,560
കടപ്പ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മാർച്ച്) 72,400
കടപ്പ വെള്ളി നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 70,510
കടപ്പ വെള്ളി നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 63,770
കടപ്പ വെള്ളി നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ശരാശരി വില 66,471
കടപ്പ വെള്ളി നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : തുറക്കുന്ന വില (01 ഫെബ്രുവരി) 70,080
കടപ്പ വെള്ളി നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ക്ലോസിംഗ് വില (28 ഫെബ്രുവരി) 64,670
കടപ്പ - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : വെള്ളി വില