ധംതാരി, ഛത്തീസ്ഗ h ് : സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

ധംതാരി : സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

24 മാർച്ച് 2023
60,020
+280.00
തീയതി വില മാറ്റുക
23 മാർച്ച് 2023 59,740 +840.00
22 മാർച്ച് 2023 58,900 +140.00
21 മാർച്ച് 2023 58,760 -850.00
20 മാർച്ച് 2023 59,610 +60.00
19 മാർച്ച് 2023 59,550 +10.00
18 മാർച്ച് 2023 59,540 +0.00
17 മാർച്ച് 2023 59,540 +1,410.00
16 മാർച്ച് 2023 58,130 -320.00
15 മാർച്ച് 2023 58,450 +880.00
14 മാർച്ച് 2023 57,570 -130.00
ധംതാരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 59,740
ധംതാരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 54,940
ധംതാരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ശരാശരി വില 57,236
ധംതാരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : തുറക്കുന്ന വില (01 മാർച്ച്) 55,870
ധംതാരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ക്ലോസിംഗ് വില (23 മാർച്ച്) 59,740
ധംതാരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 57,800
ധംതാരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 55,430
ധംതാരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ശരാശരി വില 56,396
ധംതാരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : തുറക്കുന്ന വില (01 ഫെബ്രുവരി) 57,800
ധംതാരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ക്ലോസിംഗ് വില (28 ഫെബ്രുവരി) 55,830
ധംതാരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജനുവരി : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 57,170
ധംതാരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജനുവരി : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 55,020
ധംതാരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജനുവരി : ശരാശരി വില 56,396
ധംതാരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജനുവരി : തുറക്കുന്ന വില (01 ജനുവരി) 55,020
ധംതാരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജനുവരി : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ജനുവരി) 57,090
ധംതാരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 55,050
ധംതാരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 53,390
ധംതാരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ശരാശരി വില 54,363
ധംതാരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഡിസംബർ) 53,790
ധംതാരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ഡിസംബർ) 55,020
ധംതാരി - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : സ്വർണ്ണ വില

ധംതാരി : വെള്ളി നിരക്ക്

24 മാർച്ച് 2023
71,260.00
+1,010.00
തീയതി വില മാറ്റുക
23 മാർച്ച് 2023 70,250 +970.00
22 മാർച്ച് 2023 69,280 +850.00
21 മാർച്ച് 2023 68,430 -360.00
20 മാർച്ച് 2023 68,790 +160.00
19 മാർച്ച് 2023 68,630 +0.00
18 മാർച്ച് 2023 68,630 +10.00
17 മാർച്ച് 2023 68,620 +2,070.00
16 മാർച്ച് 2023 66,550 -750.00
15 മാർച്ച് 2023 67,300 +420.00
14 മാർച്ച് 2023 66,880 +330.00
ധംതാരി വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 70,250
ധംതാരി വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 61,820
ധംതാരി വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ശരാശരി വില 65,643
ധംതാരി വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : തുറക്കുന്ന വില (01 മാർച്ച്) 64,430
ധംതാരി വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ക്ലോസിംഗ് വില (23 മാർച്ച്) 70,250
ധംതാരി വെള്ളി നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 70,380
ധംതാരി വെള്ളി നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 63,640
ധംതാരി വെള്ളി നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ശരാശരി വില 66,338
ധംതാരി വെള്ളി നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : തുറക്കുന്ന വില (01 ഫെബ്രുവരി) 69,940
ധംതാരി വെള്ളി നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ക്ലോസിംഗ് വില (28 ഫെബ്രുവരി) 64,540
ധംതാരി വെള്ളി നിരക്ക് - ജനുവരി : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 69,840
ധംതാരി വെള്ളി നിരക്ക് - ജനുവരി : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 67,960
ധംതാരി വെള്ളി നിരക്ക് - ജനുവരി : ശരാശരി വില 68,838
ധംതാരി വെള്ളി നിരക്ക് - ജനുവരി : തുറക്കുന്ന വില (01 ജനുവരി) 69,280
ധംതാരി വെള്ളി നിരക്ക് - ജനുവരി : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ജനുവരി) 68,900
ധംതാരി വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 69,670
ധംതാരി വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 64,960
ധംതാരി വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ശരാശരി വില 67,838
ധംതാരി വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഡിസംബർ) 65,140
ധംതാരി വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ഡിസംബർ) 69,270
ധംതാരി - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : വെള്ളി വില