ധംതാരി, ഛത്തീസ്ഗ h ് : സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

ധംതാരി : സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

14 ജൂലൈ 2024
73,410
+0.00
തീയതി വില മാറ്റുക
13 ജൂലൈ 2024 73,410 +10.00
12 ജൂലൈ 2024 73,400 -20.00
11 ജൂലൈ 2024 73,420 +610.00
10 ജൂലൈ 2024 72,810 +280.00
09 ജൂലൈ 2024 72,530 +90.00
08 ജൂലൈ 2024 72,440 -690.00
07 ജൂലൈ 2024 73,130 +10.00
06 ജൂലൈ 2024 73,120 +10.00
05 ജൂലൈ 2024 73,110 +700.00
04 ജൂലൈ 2024 72,410 -10.00
ധംതാരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 73,420
ധംതാരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 71,630
ധംതാരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ശരാശരി വില 72,733
ധംതാരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂലൈ) 71,700
ധംതാരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ക്ലോസിംഗ് വില (13 ജൂലൈ) 73,410
ധംതാരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 73,030
ധംതാരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 71,080
ധംതാരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ശരാശരി വില 71,710
ധംതാരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂൺ) 71,730
ധംതാരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ജൂൺ) 71,630
ധംതാരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 74,560
ധംതാരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 70,740
ധംതാരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ശരാശരി വില 72,268
ധംതാരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : തുറക്കുന്ന വില (01 മെയ്) 70,740
ധംതാരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മെയ്) 71,720
ധംതാരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 72,960
ധംതാരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 68,230
ധംതാരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ശരാശരി വില 71,278
ധംതാരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഏപ്രിൽ) 68,230
ധംതാരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ഏപ്രിൽ) 70,510
ധംതാരി - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : സ്വർണ്ണ വില

ധംതാരി : വെള്ളി നിരക്ക്

14 ജൂലൈ 2024
93,060.00
+0.00
തീയതി വില മാറ്റുക
13 ജൂലൈ 2024 93,060 +10.00
12 ജൂലൈ 2024 93,050 -1,040.00
11 ജൂലൈ 2024 94,090 +1,170.00
10 ജൂലൈ 2024 92,920 +50.00
09 ജൂലൈ 2024 92,870 +350.00
08 ജൂലൈ 2024 92,520 -960.00
07 ജൂലൈ 2024 93,480 +10.00
06 ജൂലൈ 2024 93,470 +10.00
05 ജൂലൈ 2024 93,460 +1,640.00
04 ജൂലൈ 2024 91,820 -30.00
ധംതാരി വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 94,090
ധംതാരി വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 89,550
ധംതാരി വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ശരാശരി വില 92,456
ധംതാരി വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂലൈ) 89,550
ധംതാരി വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ക്ലോസിംഗ് വില (13 ജൂലൈ) 93,060
ധംതാരി വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 93,940
ധംതാരി വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 87,140
ധംതാരി വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ശരാശരി വില 89,517
ധംതാരി വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂൺ) 91,720
ധംതാരി വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ജൂൺ) 89,400
ധംതാരി വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 96,250
ധംതാരി വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 80,940
ധംതാരി വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ശരാശരി വില 88,170
ധംതാരി വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : തുറക്കുന്ന വില (01 മെയ്) 81,080
ധംതാരി വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മെയ്) 91,720
ധംതാരി വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 83,990
ധംതാരി വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 75,640
ധംതാരി വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ശരാശരി വില 81,727
ധംതാരി വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഏപ്രിൽ) 75,640
ധംതാരി വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ഏപ്രിൽ) 80,790
ധംതാരി - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : വെള്ളി വില