പഞ്ചാബ് : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

പഞ്ചാബ് : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അമൃത്സർ 14 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,560
ബർണാല 14 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,560
ബതിന്ദ 14 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,560
ഫരീദ്‌കോട്ട് 14 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,560
ഫത്തേഗ h ് സാഹിബ് 14 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,560
ഫാസിൽക്ക 14 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,560
ഫിറോസ്പൂർ 14 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,560
ഗുരുദാസ്പൂർ 14 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,560
ഹോഷിയാർപൂർ 14 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,560
ജലന്ധർ 14 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,560
കപൂർത്തല 14 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,560
ലുധിയാന 14 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,560
മൻസ 14 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,560
മോഗ 14 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,560
മുക്തർ 14 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,560
പത്താൻ‌കോട്ട് 14 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,560
പട്യാല 14 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,560
രൂപനഗർ 14 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,560
സംഗ്രൂർ 14 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,560
സാസ് നഗർ 14 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,560
എസ്ഡി ഭഗത് സിംഗ് എൻ‌ജി‌ആർ 14 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,560
കളങ്കം തരാൻ 14 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,560

പഞ്ചാബ് : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും വെള്ളി നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അമൃത്സർ 14 ഓഗസ്റ്റ് 2022 59,420
ബർണാല 14 ഓഗസ്റ്റ് 2022 59,420
ബതിന്ദ 14 ഓഗസ്റ്റ് 2022 59,420
ഫരീദ്‌കോട്ട് 14 ഓഗസ്റ്റ് 2022 59,420
ഫത്തേഗ h ് സാഹിബ് 14 ഓഗസ്റ്റ് 2022 59,420
ഫാസിൽക്ക 14 ഓഗസ്റ്റ് 2022 59,420
ഫിറോസ്പൂർ 14 ഓഗസ്റ്റ് 2022 59,420
ഗുരുദാസ്പൂർ 14 ഓഗസ്റ്റ് 2022 59,420
ഹോഷിയാർപൂർ 14 ഓഗസ്റ്റ് 2022 59,420
ജലന്ധർ 14 ഓഗസ്റ്റ് 2022 59,420
കപൂർത്തല 14 ഓഗസ്റ്റ് 2022 59,420
ലുധിയാന 14 ഓഗസ്റ്റ് 2022 59,420
മൻസ 14 ഓഗസ്റ്റ് 2022 59,420
മോഗ 14 ഓഗസ്റ്റ് 2022 59,420
മുക്തർ 14 ഓഗസ്റ്റ് 2022 59,420
പത്താൻ‌കോട്ട് 14 ഓഗസ്റ്റ് 2022 59,420
പട്യാല 14 ഓഗസ്റ്റ് 2022 59,420
രൂപനഗർ 14 ഓഗസ്റ്റ് 2022 59,420
സംഗ്രൂർ 14 ഓഗസ്റ്റ് 2022 59,420
സാസ് നഗർ 14 ഓഗസ്റ്റ് 2022 59,420
എസ്ഡി ഭഗത് സിംഗ് എൻ‌ജി‌ആർ 14 ഓഗസ്റ്റ് 2022 59,420
കളങ്കം തരാൻ 14 ഓഗസ്റ്റ് 2022 59,420