ത്രിപുര : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

ത്രിപുര : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അഗർത്തല 02 ഡിസംബർ 2023 63,570
ബെലോണിയ 02 ഡിസംബർ 2023 63,570
ധലൈ 02 ഡിസംബർ 2023 63,570
ധർമ്മനഗർ 02 ഡിസംബർ 2023 63,570
ഗോമാതി 02 ഡിസംബർ 2023 63,570
ഖോവായ് 02 ഡിസംബർ 2023 63,570
സെപജിജാല 02 ഡിസംബർ 2023 63,570
ഉനകോട്ടി 02 ഡിസംബർ 2023 63,570

ത്രിപുര : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും വെള്ളി നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അഗർത്തല 02 ഡിസംബർ 2023 78,050
ബെലോണിയ 02 ഡിസംബർ 2023 78,050
ധലൈ 02 ഡിസംബർ 2023 78,050
ധർമ്മനഗർ 02 ഡിസംബർ 2023 78,050
ഗോമാതി 02 ഡിസംബർ 2023 78,050
ഖോവായ് 02 ഡിസംബർ 2023 78,050
സെപജിജാല 02 ഡിസംബർ 2023 78,050
ഉനകോട്ടി 02 ഡിസംബർ 2023 78,050